Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 24

A Urua Aia Berita

A Urua Aia Berita

E taku Iehova nakoni Mote: ‘Ararake nakon te maunga. N na korei au tua i aoni baaba aika atibu ao N na anganiko.’ E ararakea te maunga Mote ao e tiku iai i nanon 40 te ngaina ao te bong. Ngke e mena ikanne, ao Iehova e korei Tuua Ake Tebwina i aoni baaba aika atibu aika uoua, ao e angani Mote.

Tabeua te tai imwina, a a iangoia tibun Iteraera bwa e a kitania Mote. A taku nakon Aaron: ‘Ti tangira temanna ae e na kairira. Karaoa atuara!’ E taku Aaron: ‘Anganai ami koora.’ E kaburoa te koora bwa e aonga n ran ao e a karaoa te bouannanti ae te kao te teei. Ao a taku aomata: ‘Bon Atuara te kao te teei aei are kairira ni kaotinakoira mai Aikubita!’ Ao a a taromauria te kao ae te koora aei ao a booa aia botaki ni kukurei. E bure anne? Eng, ibukina bwa a a tia ni berita bwa a na taromauria Iehova n tii ngaia. Ma a a urua ngkai aia berita.

E nora te bwai ae riki Iehova ao e taku nakoni  Mote: ‘Naako ruuo nakoia aomata. A aikoa ongeaba irou ao a a taromauria te atua ae kewe.’ E ruo man te maunga Mote ma uotana baaba ake atibu ake uoua.

Ngke e a uakaan Mote ma te kaembwa ao e a ongongo aia anene aomata. Ao e noriia ni mwamwaie ao ni bobobaraaki nakon te kao te teei. E rangi n un Mote. E bouai i aontano baaba ake uoua ao a maeinikun. E waekoa n urua te bouannanti arei. Ao e taku nakon Aaron: ‘A kangaa n anaa nanom aomata aikai bwa ko na karaoa te bwai ae rangi ni buakaka aei?’ E taku Aaron: ‘Tai un. Ko bon atai aroia aomata aikai. A tangira atuaia ngaia are I karenakoi aia koora n te ai ao e a otinako naba te kao te teei aei!’ E bon aki riai ni karaoa anne Aaron. E a manga ararakea te maunga Mote ao e bubutiia Iehova bwa e na kabwarai aia bure.

E kabwarai aia bure Iehova naake a kukurei n ongeaba irouna. Ko nora kakawakin ae a riai n ongeaba tibun Iteraera n ana kairiri Mote?

“N te tai are ko taetae ni bau iai nakon te Atua, ao tai baenikai ni kakoroa bukina, bwa bon akea kukureina irouia akana nanobaba. Ane ko taetae ni bau iai ao kakoroa bukina.”—Te Minita 5:4