Bon te rorobuaka n ataei Ioteba ae natin naba Iakoba. A noria tarina aika ikawai bwa e taatangira riki Ioteba tamaia. N am iango, tera aia namakin iai? A bakantang iroun Ioteba ao a ribaia. E kaongoia tarina Ioteba miina aika kamimi. Nanoni miina akekei irouia bwa a na bobaraaki nakoina n te tai teuana. Ngaia are a a rangi n ribaia riki!

N te bong teuana, a nako tarin Ioteba n tararuaiia tiibu i rarikin te kaawa ae Tekem. E kanakoaki Ioteba iroun Iakoba bwa e na noriia bwa a uara. A taku i marenaia ngke a nora Ioteba mai kiraroa: ‘E a roko te tia mii anne. Ti na kamatea!’ A katikia ao ni karenakoa n te mwarua teuana ae nano. Ma e taku Iuta are tariia: ‘Tai kamatea! Ma ti na kaboonakoa bwa te toro.’ Ngaia are a kaboonakoa Ioteba n 20 te mwakoro n tirewa nakoia taan iokinibwai aika tibun Mirian ake a na nako Aikubita.

Imwina, a kateboa ana kamwarai Ioteba n raraan te kooti, ao a kanakoa nakon tamaia ma n taku: ‘Tiaki ana kamwarai natim aei?’ E taku i nanona Iakoba bwa e kamateaki Ioteba n te man ni kaakang. E rangi n uruaki nanona, ao akea ae kona ni kabebetea.

E kaboonakoaki Ioteba i Aikubita bwa ana toro Botiba, ae te mataniwi temanna ae kakannato. Ma e memena Iehova iroun Ioteba. E noria Botiba bwa Ioteba bon te aomata ae rabakau ni mwakuri ao e kona n onimakinaki. E waekoa ni mwiokoaki Ioteba bwa te mataniwi i aon ana bwai ni kabane Botiba.

E noria buuni Botiba bwa e botonimwaane Ioteba ma ni  korakora. E katoabong neiei n tuanga Ioteba bwa e na wene ma ngaia. Ma tera ae e karaoia Ioteba? E aki kariaia ao e taku: ‘I rawa! E bure te mwakuri anne. E onimakinai au toka ao boni buuna ngkoe. Ngkana I wene ma ngkoe, I bure iai nakon te Atua!’

N te bong teuana ao e kataia buuni Botiba n taumatoaa Ioteba bwa e na wene ma ngaia. E tinea ana kunnikai ma e birinako teuaei. Ngke e a oki Botiba nakon te auti, e a taekinna neiei bwa e karaoa ae aki riai Ioteba nakoina. E bon aki taekina te koaua. E rangi n un Botiba ao e a karina Ioteba n te karabuuti. Ma e aki mwaninga Iehova taekan Ioteba.

“Mangaia ae kam na kananorinanoingkami i aani bain te Atua ae mwaaka, bwa e aonga ni karietataingkami n taina ae riai.”—1 Betero 5:6