Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 13

A Karekea te Raoi Iakoba ma Etau

A Karekea te Raoi Iakoba ma Etau

E berita Iehova nakon Iakoba bwa e na kamanoa, n aron are e kamanoa Aberaam ao Itaaka. E maeka Iakoba i Aran ike e a mare iai ao a rangi ni bati natina, ao e riki bwa te aomata ae rangi ni kaubwai.

Imwina riki, e taku Iehova nakon Iakoba: ‘Naako okira abam.’ Ngaia are a a moana mwanangaia n oki ae abwabwaki Iakoba ma ana utu. I aoni kawaia ao a kawara Iakoba tabeman ana toro ao a taku: ‘E a mwananga tarim are Etau, ma raona mwaane aika 400!’ E maaku Iakoba bwa mwina e karaoa ae iowawa Etau nakoina ma ana utu. E tataro nakon Iehova ni kangai: ‘Taiaoka kamaiuai mairoun tariu.’ N te bong are imwina, e kanakoi bwaintangira aika bati Iakoba nakon Etau aika tiibu, kooti, kaao, kamero, ao taongki.

N te tairiki anne ngke e tiku Iakoba n tii ngaia, e a nora te anera! E kaunrabwata te anera anne ma ngaia ni karokoa ae e a ngaina. E ngae ngke e ikoaki Iakoba ma e teimatoa ni kaunrabwata. E taku te anera: “Kaakai.” Ma e taku Iakoba: “N na aki kaakiko ni karokoa ae ko kakabwaiaai.”

N tokina, e boni kakabwaiaaki Iakoba iroun te anera. E a ataia ngkai Iakoba ae Iehova e na aki kariaia Etau bwa e na karaoa ae iowawa nakoina.

N te ingabong anne ao Iakoba e nora Etau mai kiraroa ma  raona mwaane aika 400. E rimoaia ana utu Iakoba ao e bobaraaki itiua te tai i matan tarina. E biri Etau nakon Iakoba ao e rabwatia. A uaia n tang taari aikai ao a a karekea te raoi. N am iango, tera ana namakin Iehova n aron Iakoba ni kanakoraoa te kangaanga aei?

Imwin anne, e a okira abana Etau ao Iakoba e reitaanako kawaina. Mwaitiia ni kabane natin Iakoba aika mwaane bon 12. Araia bon Reuben, Timeon, Rewi, Iuta, Tan, Nabetari, Kata, Atera, Itakara, Teburun, Ioteba, ao Beniamin. E kabonganaaki iroun Iehova natina temanna ae Ioteba bwa e na kamaiuia Ana aomata. Ko ataia bwa n te aro raa? Ti na noria.

“Teimatoa n tangiriia aomata aika kairiribai nakoimi, ao tataro ibukia ake a bwainikiriningkami, bwa kam aonga n riki bwa natin Tamami are i karawa.”—Mataio 5:44, 45