Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 10:1-42

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kanakoia 70 Iesu (1-12)

  • A kananoanga kaawa ake aki rairannano (13-16)

  • Okia naake 70 (17-20)

  • E karaoiroa Tamana ae akoiia aika nanorinano (21-24)

  • Te kaikonaki ae te rao ae te I-Tamaria (25-37)

  • E kawara Mareta ao Maria Iesu (38-42)

10  Imwini baikai ao e a manga rineiia riki 70* aomata te Uea ao e kanakoia ni kakauomania+ bwa a na rimoana nakoni kaawa nako ma taabo ake e na nako iai.  E taku ngkanne nakoia: “A a rangi ni bati uaa aika riai n taiaki ngkai, ma a karako taani mwakuri. Mangaia ae butiia Mataniwin te tai bwa e na kanakoia taani mwakuri nakon taiakin ana uaa.+  Naako! Noria! I kanakoingkami n ai aroia tiibu aika ataei aika mena i buakoia kameaanti.+  Tai uabwauti ni mwane, ke n uabuua n amwarake, ke n uota tataran ami kau,+ ao tai kabanetai ni kamauriia aomata* i aoni kawaimi.  Ngkana kam moan rin n te auti ao kangai, ‘Te raoi+ nakoimi kaain te auti.’  Ao ngkana iai te aomata ae tangira te raoi iai ao e na roko ami raoi irouna. Ma ngkana akea ao e na manga okiringkami.  Mangaia are tiiku n te auti anne,+ amwarake ao moi ni baike a katauraoi,+ bwa e riai bwa e na anganaki te tia mwakuri boona.+ Tai bibita nnem ni maeka, ni mwaing man te auti teuana nakon teuana.  “Ao ngkana kam rin n te kaawa teuana ao a butimwaeingkami kaaina, ao kang baike a kaaki i matami,  ao kamarurungia akana aoraki iai, ao tataekina nakoia ae kangai, ‘E a kaaningkami ana Tautaeka n Uea te Atua.’+ 10  Ma ngkana kam rin n te kaawa ao a aki butimwaeingkami kaaina, otinako nakoni kawaina aika raababa ao kangai: 11  ‘Ti taei nakoimi tanon ami kaawa+ aika nim i waera. Ma kam na ataa aei ae e a kaan ana Tautaeka n Uea te Atua.’ 12  I tuangingkami, bwa e na bebete riki tuuaan Totom n te Bong ni Motikitaeka nakon tuuaan te kaawa anne.+ 13  “Ai kananoangara Koratin! Ao ai kananoangara Betetaita! bwa ngke arona bwa a karaoaki kakai ake a karaoaki i nanomi i Turo ao i Titon, ao a na kaman rairi nanoia kaaia ma ni kunnikainia n te raerobwa* ao n tekateka i buakon te mannang.+ 14  Mangaia are e na bebete riki tuuaaia kaain Turo ma Titon n tain te motikitaeka nakon tuuaami. 15  Ao ngkoe Kaberenaum, tao ko na karietataaki nako karawa? Ko na boni karinanoaki nakon te Ruanimate!* 16  “Ane e ongora iroumi ao e ongora naba irou.+ Ao ane e rawa iroumi ao e rawa naba irou. Ao ane e rawa irou ao e rawa naba nakon Teuare kanakomaiai.”+ 17  A oki ngkanne naake 70 ma te kimwareirei ao a taku: “Te Uea, a aantaeka naba iroura taimonio ni kabonganaan aram.”+ 18  Ao e taku nakoia: “I nora Tatan bwa e bwaka+ n ai aron te itirua mai karawa. 19  Noria! I mwiokoingkami n te mwaaka bwa kam kona n touia naeta ma tikaobian i aani waemi, ao n tokanikai i aoni mwaakan te tia kairiribai+ ni kabane, ao akea te bwai teuana ae kam na ikoaki iai. 20  Ma e ngae n anne, tai kakatonga ngkai a aantaeka taimonio iroumi, ma kam na kakatonga ngkai a a koreaki arami i karawa.”+ 21  Ao e rotaki n te kimwareirei ae bati n te tai naba arei rinanon te taamnei ae raoiroi, ao e taku: “I karaoiroiko i mataia aomata Tamau ae Ueani karawa ma aonnaba, ibukina bwa ko karaui ni karabai baikai mairouia aika wanawana ma aika rabakau,+ ma ko kaotii nakoia ataei. Eng Tamau, ibukina bwa e boraoi te aro aei ma nanom.+ 22  E anganai bwaai ni kabane Tamau, ao akea ae e ataa te Nati ma tii te Tama, ao akea ae e ataa te Tama ma tii te Nati,+ n ikotaki ma ane e kukurei te Nati ni kaotia nakoina.”+ 23  Ao e taku nakoia taan rimwina ngke tii ngaiia: “A a kukurei maata ake a nori baika kam nori.+ 24  I tuangingkami, bwa a mwaiti burabeti ao ueea ake a kan nori baika kam nori ngkai ma a aki nori,+ ao a kan ongo baika kam ongora ngkai ma a aki ongo.” 25  Ao akea bwa e a teirake te mwaane ae rabakau n te Tua, bwa e na kataia ao e taku: “Te tia Reirei, tera ae I riai ni karaoia bwa e aonga n reke irou te maiu are aki toki?”+ 26  E taku Iesu nakoina: “Tera are koreaki n te Tua? Tera aron am wareware iai?” 27  E kaeka ni kangai: “‘Ko riai n tangira Iehova* ae Atuam ma nanom ni kabane, maium* ni kabane, korakoram ni kabane, ao am iango ni kabane,’+ ao ko riai n tangira ‘raom n aomata n aron tangiram i bon iroum.’”+ 28  E taku Iesu nakoina: “E eti am kaeka, ‘teimatoa ni karaoa aei ao e na reke iroum te maiu.”+ 29  Ma e kani karaoiroia+ teuarei, ao e taku nakon Iesu: “Antai raou ae I riai n tangiria?” 30  Ma e kaeka Iesu ni kangai: “E bwatete te aomata temanna mai Ierutarem nako Ieriko ao e kamwaruaaki irouia taani kamwarua, ake a buuta ana kunnikai ma n anai ana bwai ni kabane mairouna ma n oreia, ao a kitanna ngke e a kaani mate. 31  Akea bwa e a manennanti naba ni bwatete n te kawai anne te ibonga* temanna, ma ngke e noria ao e boonako n iteran te kawai are teuana. 32  N aron anne ngke e roko n te tabo anne tibun Rewi temanna ao e nora teuaei, ao e taonnako n iteran te kawai are teuana. 33  Ma e toua te kawai anne te I-Tamaria+ temanna ao ngke e noria ao e korakora nanoangaana. 34  Mangaia are e nakoina ao e kabwaroa te bwaa ma te wain i aon ikoakina ao e bautii. Ao e katokaa i aon ana man, ao e uotia nakon te auti n iruwa ao e tararuaia. 35  N te bong are imwina ao e anga uoua te tenariati* nakon te tia kawakina te auti n iruwa, ao e taku: ‘Tararuaa teuaei, ao ngkana iai riki irarikin aei ae ko kabanea ibukina, ao N na kabooa mwina ngkana I oki.’ 36  Antai i buakoia naaka teniman aikai ae e karikia i bon irouna bwa raon+ teuare kamwaruaaki?” 37  E taku: “Teuare karaoa te mwakuri n nanoanga nakoina.”+ E taku ngkanne Iesu nakoina: “Naako ao karaoa naba aekakin anne.”+ 38  Ao ngke a a touaanako kawaia ao e a rin Iesu n te kaawa teuana. E kairuwaeaki ikai iroun te aine temanna ae arana Mareta+ n ana auti. 39  Iai naba tarin te aine aei ae arana Maria ao e tekateka i rarikini waen te Uea ma n teimatoa n ongora te baere e taekinna.* 40  Ma e kaokoro aroni Mareta bwa e tabeaianga ni karaoi mwakuri aika bati. Mangaia are e kawara teuaei ao e taku: “Te Uea, ko aki muti ngkai e katukai tariu n tii ngai bwa N na karaoi bwaai? Tuangnga bwa e na nakomai ni buokai.” 41  E kaeka ni kangai te Uea nakon neiei: “Mareta, Mareta, ko raraoma ao ko katabeaiangako ni baika bati. 42  Ma bon tii tabeua baika kainnanoaki ke bon tii teuana. E rinea te tibwanga ae raoiroi*+ Maria, ao e na aki anaaki mairouna.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ni koroboki ni kawai tabeua, “72.”
Ke, “n inga ma aomata ni kamauriia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “n ana taeka.”
Ke, “te tibwanga ae te kabanea n raoiroi.”