Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

Te Reta Man te Rabwata n Tautaeka

Te Reta Man te Rabwata n Tautaeka

Nakon te Tia Wareware:

Ngkai taan taromauria Iehova ngaira, ti tangira ana Taeka ae te Baibara. Ti kakoauaa bwa iai i nanona te rongorongo ae eti, te kairiri ae kona n onimakinaki ni kaineti ma te maiu, ao te bwai ni kakoaua ibukin ana tangira Iehova ibukia te botannaomata. (Taian Areru 119:105; Ruka 1:3; 1 Ioane 4:19) E korakora nanora ni kani buokiia aomata bwa a na reiakini koaua aika kakawaki man Ana Taeka te Atua. Ibukin anne, ti rangi ni kukurei ni katauraoa te boki ae “Karekea Reireiam Man te Baibara.” Ti na kabwarabwaraa teutana taekana.

E katauraoaki te boki aei riki ibukia ataei. Ma e ibuobuoki naba nakoia ikawai ake a kan reiakina riki taekan te Baibara. Ao ngkai te Baibara bon te boki ibukia aomata nako, akea te nanououa bwa ti na bane ni kakabwaiaaki man rinanoan reirei ake iai, aika kona ni buokira ni karekea te kukurei ni koaua.

Ni kabonganaan rongorongo aika n te Baibara, e karakinaki n te boki aei rongorongoia aomata ni moa man te karikibwai. E bati te kakorakora ni katauraoan rongorongo man te Baibara n te aro ae mataata ma ni bebete, ao e baireaki raoi ni kaineti ma taia ake a riki iai.

E bati riki kanoan te boki aei nakon tii karakinan rongorongo man te Baibara. E karaoaki raoi taekana ao taamneina n te aro are kaanga ko a boni mena i buakon rongorongo ake n te Baibara, ao e kaotii aia namakin naake a karakinaki taekaia.

E buokira te boki aei bwa ti na ataia ae e taekinaki n te Baibara taekaia aomata aika ongeaba ao aika aki ongeaba iroun Iehova. Ao e kaungaira bwa ti na karekei reireiara n aia katoto. (I-Rom  15:4; 1 I-Korinto 10:6) E tibwaaki te boki aei nakoni mwakoro aika 14. Ni moan te mwakoro teuana ma teuana, iai te kabwarabwara ae kimototo i aon reirei tabeua aika ti kona ni karekei iai reireiara.

Ngkana te karo ngkoe, ko kona ni wareka te reirei teuana ma natim ao ni maroroakina te taamnei are iai. Imwina kam kona ni wareki kiibu man te Baibara ake e boto iai te reirei anne. Buoka natim bwa e na kairekerekea te baere e warekia n te Baibara ma te reirei n te boki aei. E kona naba n ibuobuoki ao n uaana anne nakon te aomata ae ikawai bwa e na ataa te rongorongo man te Baibara.

Ara kantaninga bwa e na ibuobuoki te boki aei nakoia naake a raoiroi nanoia​—aika ataei ao aika ikawai​—bwa a na karekei reireiaia man Ana Taeka te Atua ao ni maiuakin. Ni karaoan anne, a a kona naba n taromauria Iehova ao n riki bwa kaain ana utu ae e tangiriia.

Tarimi,

Te Rabwata n Tautaeka Ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova