Taraiati ae te I-Miria bon te uea riki temanna i Baburon. E noria Taraiati bwa iai te bwai ae okoro iroun Taniera. E mwiokoa Taniera bwa e na mataniwi i aoia mwaane aika rangi ni kakannato i Baburon. A bakantang mwaane aikai iroun Taniera ao a kakaaea te anga ae a na kabuakakaa iai. A ataia ae e tatataro Taniera nakon Iehova tenua te tai ni katoabong, ngaia are a taku nakon Taraiati: ‘Te uea, e riai ni karaoaki te tua teuana bwa a na bane aomata n tataro tii nakoim. Ao ane e riaon te tua aei, e na karenakoaki ni nneia raian.’ E kukurei iai Taraiati ao e kanikinaea te tua.

N te tai are e ongo iai Taniera taekan te tua ae boou aei, e a nakon naba ana auti. Ngke e a roko i matan ana winto ae uki, e katorobubua ao e tataro nakon Iehova. A ienikuri n rin n ana auti mwaane ake a bakantang ao a ooia n tataro. A biri nakon Taraiati ao a taku: ‘E aki ongeaba iroum Taniera. E tataro nakon Atuana tenua te tai ni katoabong.’ E taatangira Taniera Taraiati ao e aki tangiria bwa e na mate. E kataia ni kakaaea te anga ae e na kamaiua iai Taniera ni karokoa ae bong. Ma e aki kona naba te uea ni bita te tua ae e a tia ni kanikinaea. E a riai n anga ana tua nakoia ana aomata bwa a na karenakoa Taniera ni nneia raian aika tiritiri.

 N te tairiki anne, e rangi n tabeaianga Taraiati ibukin Taniera ao e a aki kona ni matu. Ngke e a ingabong, ao e biri te uea nakoni nneia raian ma ni wetea Taniera ao e taku: ‘E kamaiuko Atuam?’

E ongo te bwanaa Taraiati, ao boni bwanaan Taniera! E taku nakon Taraiati: ‘E kaini wia raian ana anera Iehova, ao a aki roko n te tenaai.’ E rangi ni kukurei Taraiati! E tua bwa e na kaerakeaki Taniera man te mwarua. Ao bon akea ikoakina. E a tua ngkanne te uea ni kangai: ‘Karenakoia mwaane ake a kabuakakaa Taniera nakon te mwarua.’ Ngke a bwaka mwaane akekei n te mwarua, a a boni kanaki naba irouia raian.

E kanakoa Taraiati nakoia ana aomata te tua aei: ‘A riai ni maaka Atuan Taniera aomata ni kabane. E kamaiua Taniera mairouia raian.’

Ko tatataro naba ngkoe nakon Iehova ni katoabong n aron Taniera?

“E ataa Iehova aroni kamaiuaia aomata ake a tangiria, man te kataaki.”—2 Betero 2:9