Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

Kabwarabwaraani Mwakoro 13

Kabwarabwaraani Mwakoro 13

E roko Iesu i aon te aba bwa e na anga maiuna ibukia aomata aika aki kororaoi. E ngae ngke e mate ma e a tia n tokanikai i aoia kaain te aonnaba. E kakaonimaki ni koaua Iehova nakon Natina ao e kaoka maiuna. E kananorinanoa Iesu ni karokoa matena n arona ni beku ibukia aomata ao ni kabwarai aia bure ngkana a bure. Ngke e a tia ni kautaki Iesu, e boni kaoti nakoia taan rimwina. E reireinia aroia ni karaoa te mwakuri ae kakawaki are e mwiokoiia iai. Ngkana te karo ngkoe, buoka natim bwa e na ataia ae ti mwiokoaki n te mwakuri naba aei ni boong aikai.

N TE MWAKORO AEI

REIREI 87

Ana Kabanea ni Katairiki Iesu

E anga Iesu kaetieti aika kakawaki nakoia ana abotoro n ana kabanea ni katairiki ma ngaiia.

REIREI 88

E a Katikaki Iesu

E kairiia Iuta aomata aika akiako aika bati ma aia kabaang ao aia kai n oro nakon te onnaroka i Ketetemane bwa a aonga ni katika Iesu.

REIREI 89

E Kakeaa Iesu Betero

Tera ae riki n ana katawanang Kaiaba? Ao tera ae riki nakon Iesu i nanon te auti?

REIREI 90

E Mate Iesu i Korokota

E aera Birato ngke e tua kamatean Iesu?

REIREI 91

E a Kautaki Iesu

Baikara baika kamimi aika riki ni boong ake imwini kamatean Iesu?

REIREI 92

E Kaoti Iesu Nakoia Taan Akawa

Tera ae e karaoia bwa a aonga ni kinaa?

REIREI 93

E a Okira Karawa Iesu

Imwaini karaoan anne, e angania taan rimwina kaetieti tabeua aika rangi ni kakawaki.