Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 62

Te Tautaeka n Uea ae ai Aron te Aroka ae Rangi n Rietata

Te Tautaeka n Uea ae ai Aron te Aroka ae Rangi n Rietata

N te tairiki teuana ao e miia te bwai ae kakamaaku Nebukaneta. E weteiia ana aomata aika wanawana ao e tuangia bwa a na kaota nanona. Ma akea i buakoia ae kona ni kaota nanoni miina. N tokina, e a taetae te uea nakon Taniera.

E taku: ‘Ngke I mii ao I nora te aroka teuana. E rikirake n rietata ni karokoa ae e a rota karawa. E kona n noraki mai tabon nako te aonnaba. A tamaroa baana ao a bati uaana. A motirawa i aan nuuna maan, ao a karaoi ngaoia mannikiba i aoni mwaangana. Imwina, e ruo te anera mai karawa ao e takarua ni kangai: “Korea te aroka anne ni kabwakaa, ao korei mwaangana. Ma katuka botona ma wakaana n te tano, ma kabaeana ae te biti ma te buraati. E na bitaki nanon te kai anne man te nano n aomata nakon nanon te man, ao e na tiku n arona anne i nanon taai aika itiua. A na ataia aomata nako ae te Atua bon te tia Tautaeka ao e kona n anga te tautaeka n uea nakon ane e kan anganna.” ’

E kaota nanon te mii Iehova nakon Taniera. Ngke e a ataa nanon te mii Taniera ao e maaku moa. E taku: ‘Te uea, e bia kaineti te mii anne nakoia naake a riribaiko, ma ngaia bon taekam. Te aroka ae rangi n rietata are e koreaki boni ngkoe. E na bua am tautaeka n uea, ao ko na kakana uteuten te tawaana n aron te man ae moaanti. Ma ibukina bwa e tua te anera bwa e na katukaki botona ma wakaana, ko na manga riki bwa te uea.’

Teuana te ririki imwina ao e nakonako Nebukaneta i aon taubukin ana baareti ae borababaua, ao e tarataraa Baburon ni mataaiakinna. E taku: ‘Nora te kaawa ae moan te tamaroa ae I kateia. Ai kakannatora ngai!’ Ngke e tabe n taetae ao e a roko naba te bwanaa mai karawa ae kangai: ‘Nebukaneta! E a anaaki ngkai mairoum am tautaeka n uea.’

N te tai naba anne ao e a bua ana iango Nebukaneta ao e a riki bwa ai aron te man ae moaanti. E kairoroaki bwa e na kitana ana baareti ao e a mamaeka ma maan aika moaanti n te tawaana. E a  mwarairai irana n aroni buraeia ikare, ao ukinibaina ai aron ukinibaia mannikiba.

Imwin itiua te ririki, e a manga okira arona Nebukaneta ao Iehova e kaueaa i Baburon. Ao e taku Nebukaneta: ‘I karaoiroa Iehova ae Ueani karawa. I a ataia ngkai bwa Iehova bon te tia Tautaeka. E kananorinanoia aomata aika kainikatonga, ao e kona n anga te tautaeka n uea nakon ane e kan anganna.’

“Te nanorieta e rimoan te kabuanibwai, ao te iango ae kainikatonga e rimoan te bwaka.”—Taeka N Rabakau 16:18