Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 49

E Katuuaaeaki te Ueannaine ae Buakaka

E Katuuaaeaki te Ueannaine ae Buakaka

E kona te Uea ae Aaba n nora ana nne ni kureebe Nabota mani winton ana baareti i Ietireera. E tangira te nne ni kureebe aei Aaba ao e kataia ni kabooa mairoun Nabota. Ma e rawa Nabota ibukina bwa e na urua iai ana Tua Iehova are e katabuaka kabonakoan te tibwanga. E karinea Nabota Aaba ibukini karaoan ae eti? E aki. E rangi n un Aaba. E rangi n rawawata iai ao e a aki otiotinako man ana ruu ao e rawa naba n amwarake.

E taku buuna ae te Ueannaine ae buakaka ae Ietebera: ‘Bon uean Iteraera ngkoe. Ko kona ni karekei bwaai ni kabane aika ko tangiri. N na anganiko te aba anne.’ Ngaia are e a korei reeta neiei nakoia unimwaane n te kaawa, ao e tuangia bwa a na bukina Nabota bwa e karereantia te Atua ao e riai ni karebanaaki n atibu n uaa matena. A toua mwin ana taeka Ietebera unimwaane. E taku Ietebera nakon Aaba: ‘E a mate Nabota. Ai am bwai te nne ni kureebe.’

Tiaki tii Nabota te aomata ae akea ana bure ae tiringaki iroun Ietebera. E bon tiringia aomata aika bati ake a tangira Iehova. E taromaurii naba bouannanti ao e karaoi mwakuri riki tabeua aika buakaka. E bane n nori Iehova ana mwakuri Ietebera aika buakaka. Tera ae e na karaoia nakon neiei?

E mate Aaba, ao imwina riki e a uea natina are Ioram. Ao Iehova e kanakoa Ieu bwa e na katuuaaea Ietebera ma ana utu.

E toka Ieu i aon ana kaa ni buaka n nako Ietireera, are e maeka iai Ietebera. E roko Ioram n te kaa ni buaka iroun Ieu ao e taku: ‘Iai te rau i marenara?’ E taku Ieu: ‘E aki kona n reke te rau ngkana e teimatoa tinam ae Ietebera ni karaoi mwakuri aika buakaka.’ E kataia Ioram n rairaanako ana kaa ni buaka bwa e na birinako. Ma Ieu e katebea Ioram ao e mate.

 Imwina ao Ieu e a nakon ana baareti Ietebera. Ngke e ongo neiei bwa e nang roko Ieu, e a karani matana, e katamaroaa irana, ao e tataninga i rarikin te winto n ana auti i eta. Ngke e rin Ieu, e taetae nakoina neiei n te aro ae kamatauninga. E takarua Ieu nakoia ana toro neiei ake i rarikina ni kangai: “Karenakoa neienne nako naano!” Ngaia are a ineakina Ietebera ni karenakoa man te winto, ao e a bwaka naba ni mate.

Imwin anne, ao Ieu e tiringia 70 natin Aaba aika mwaane ao e kamauna taromauriani Baara man te aba. Ko a ataia ngkanne ae e atai bwaai ni kabane Iehova ao n taina ae riai e na boni katuuaaeia naake a kakaraoi mwakuri aika buakaka?

“Te tibwanga ae karekeaki moa rinanon te nanonrang e na aki riki bwa te kakabwaia rimwi.”—Taeka N Rabakau 20:21