Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 56

E Tangira Ana Tua te Atua Iotia

E Tangira Ana Tua te Atua Iotia

E riki Iotia bwa uean Iuta ngke wanua ana ririki. Ni boong akanne, ao a tatabunea aomata ma n taromaurii bouannanti. Ngke ai 16 ana ririki Iotia, e kataia n reiakina aron taromaurian Iehova n te aro ae eti. Ngke ai 20 ana ririki, e a urui bouannanti ao baonikarea ni kabutaa te aba. Ngke ai 26 ana ririki, e a baireia bwa e na onobwaiaki ana tembora Iehova.

E kunea bokin Ana Tua Iehova n te tembora te ibonga ae rietata ae Irekia, ae tao bon te nira ni boki are e koreia Mote. E uotaki nakon te uea te nira ni boki aei iroun ana tia koroboki ae Tiaban ao e a kabaibati ni wareka te Tua. Ngke e kakauongo Iotia, e a ataia bwa a a tia n aki ongeaba aomata iroun Iehova i nanon ririki aika bati. E taku te Uea ae Iotia nakon Irekia: ‘E a rangi n un Iehova iroura. Naako ao taetae nakoina. E na tuangira Iehova te bwai ae ti riai ni karaoia.’ Ao Iehova e kaekaia rinanon te burabeti n aine ae Ureta ni kangai: ‘A a tia ni kitanai kaain Iuta. A na boni katuuaaeaki ma tiaki n ana tai n uea Iotia ibukina bwa e kananorinanoa i matau.’

Ngke e ongo taeka aikai te Uea ae Iotia, e a nakon te tembora ao e weteiia kaain Iuta ni kabane. Imwina, e wareka Ana Tua Iehova nakon te natannaomata aei. Ao a berita Iotia ma aomata bwa a na ongeaba iroun Iehova ma nanoia ni kabane.

A tuai mani bukamarua te Toa ae te Riao te natannaomata ae Iuta i nanon ririki aika bati. Ma ngke e wareka te Tua Iotia ao e  taekinaki iai bwa e riai ni bukamaruaki te Toa ae te Riao ni katoa ririki. Ngaia are e taku nakon te natannaomata aei: ‘Ti na karaoa te Toa ae te Riao nakon Iehova.’ Imwina, e katauraoia Iotia bwa e na anga karea aika bati ao e baireiia taan anene i nanon te tembora. Ao a a karaoa te Toa ae te Riao, ae taorimwiaki n te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki i nanon itiua te bong te natannaomata anne. Akea te Toa ae te Riao ae ai aron aei mai mwaina ni moa man ana bong Tamuera. E bon tangira raoi Ana Tua te Atua Iotia. Ao ngkoe ko kukurei n reiakina naba taekan Iehova?

“Bon taurani waeu am taeka, ao ootani kawaiu.”—Taian Areru 119:105