Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 52

Ana Aoti Iehova ma Kaa ni Buaka Aika Ura

Ana Aoti Iehova ma Kaa ni Buaka Aika Ura

E teimatoa uean Turia ae Benataata ni buakana Iteraera. Ma e anganga te kauring te burabeti ae Eritai nakon uean Iteraera, ngaia are e a kona iai n rabanako. E a iangoia ngkanne Benataata bwa e na taua Eritai. E ongo bwa e mena Eritai n te kaawa ae Totan, ao e a kanakoa ana taanga ni buaka Turia bwa e na nako n taua Eritai.

A roko kaain Turia i Totan n te tairiki. N te ingabong are imwina, e otinako ana tabonibai Eritai ao e a noria bwa e a otabwaniniaki te kaawa n te taanga ni buaka ae moan te bubura. E rangi ni maaku te tabonibai aei ao e takarua ni kangai: ‘Eritai, tera ae ti na karaoia?’ E taku Eritai nakoina: ‘A bati riki aika raonira nakoia ake a raonia.’ N te tai naba anne ao Iehova e kaurei matan ana tabonibai Eritai ao e noria bwa a onrake maunga ake a otabwaninia te kaawa n taian aoti ao kaa ni buaka aika ura.

Ngke a kataia tautian Turia n taua Eritai, ao e a tataro naba ni kangai: ‘Iehova, taiaoka kamataki mataia.’ A a rina naba n aki ataia bwa a mena ia e ngae ngke a bon taratara. E taku ngkanne Eritai  nakoia tautia: ‘E bure te kaawa ae kam mena iai. Rimwiai, ao N na kairingkami nakon te mwaane ae kam kakaaea.’ A ririmwin Eritai ni karokoa ae a roko i Tamaria, are e mena iai uean Iteraera.

A a rangi n oimwi ngke a ataa te tabo are a mena iai. E titirakina Eritai uean Iteraera ni kangai: ‘I riai ni kamateia?’ E koaua bwa e kamanena te tai aei Eritai ni kabooa mwin aia mwakuri aomata aikai ake a kataia ni kammarakia? E aki. E taku Eritai: ‘Tai kamateia. Kaamwarakeia ao imwina kanakoia nakon aia tabo.’ E karaoa te baka n amwarake ae bubura te uea ibukia ao imwina e kanakoia nakon aia tabo.

“Ti aki nanokokoraki iroun te Atua n aei, bwa ngkana ti bubutiia te bwai teuana ae boraoi ma nanona ao e bon ongo iroura.”—1 Ioane 5:14