Bon aomata aika buakaka kaain Ninewe ae kaawan Aturia. E tuanga ana burabeti Iehova ae Iona bwa e na nako Ninewe ao n anga te kauring nakoia bwa a riai ni bitii aroaroia. Ma e aki nako Ninewe Iona ao e birinako. E tokara te kaibuke are e na nako Taretiti.

I nanon ana tai ni borau te kaibuke, ao e roko te buaka ae korakora ao a a rangi ni maaku kaimoa. A tataro nakon atuaia ao n titiraki ni kangai: ‘E aera ngkai e a riki aei?’ N tokina, e taku nakoia Iona: ‘I riai ni bukinaki n te baei. I birinako man te bwai are e tuangai Iehova bwa N na karaoia. Karenakoai i taari ao e na toki te buaka.’ A aki kani karenakoa Iona kaimoa ma e imanonoia. Ngke a karenakoa i taari ao e a toki naba te buaka.

N ana iango Iona e nangi boni mate. Ngke e a tabe n iinako teutana imwin teutana, e tataro nakon Iehova. Ao Iehova e kanakoa te ika ae totoa bwa e na onga Iona, ma e aki kamatea. E tataro Iona mai nanon te ika ni kangai: ‘I berita bwa N na ongeaba iroum n taai nako.’ E teimatoa Iehova ni kamanoa Iona i nanon te ika i nanon tenibong, ao imwina e tua nakon te ika bwa e na mumutaa Iona nako aon te aba ae mwau.

Ibukina bwa e kamaiua Iona Iehova, nanona ngkanne bwa e a aki riai n nako Ninewe? Tiaki ngaia anne. E a manga tuanga riki  Iona Iehova bwa e na nako Ninewe. N te tai aei e a ongeaba Iona. E nakon te kaawa anne ao e tuangia aomata aika buakaka ni kangai: ‘E na kamaunaaki Ninewe 40 te bong mangkai.’ Ma e a riki naba te bwai ae aki kantaningaaki. A ongeaba kaain Ninewe ao a bitii aroaroia. E tua ae kangai uean Ninewe nakoia ana aomata: ‘Wetea te Atua ao rairi nanomi. Tao ane e na aki kamaunaira.’ Ngke e noria Iehova bwa a rairi nanoia aomata, e a aikoa kamauna Ninewe.

E un Iona ngke e a aikoa kamaunaaki te kaawa aei. Iangoa aei: E a tia Iehova n taotaona nanona ao n nanoangaa Iona, ma Iona e aki nanoangaiia kaain Ninewe. Ma e tekateka i tinanikun te kaawa i aan nuun te kai ae te bangke ao e mata n un. Imwina, e a mate te aroka anne, ao e a rangi n un Iona. Ngaia are e a taku Iehova nakoina: ‘Ko nanoangaa riki te aroka aei nakoia kaain Ninewe. I nanoangaiia ao a kamaiuaki.’ Tera te reirei n aei? A kakawaki riki kaain Ninewe nakon aroka nako.

“E taotaona nanona [Iehova] nakoimi, ibukina bwa e aki tangira kamaunaan temanna ma e tangiriia aomata nako bwa a na rairi nanoia.”—2 Betero 3:9