Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

Kabwarabwaraani Mwakoro 6

Kabwarabwaraani Mwakoro 6

Ngke a a roko tibun Iteraera n te Aba ni Berita, e a riki te umwanrianna ae tabu bwa nibwan te taromauri ae koaua. A angareirei n te Tua ibonga, ao a kaira te natannaomata taani motikitaeka. E kaotaki raoi n te mwakoro aei bwa a kona n rotaki aomata n aia motinnano ao aia mwakuri tabemwaang. Iai tabeia tibun Iteraera n tatabemania nako, ni kaineti ma Iehova ao raoia n aomata. Katuruturua aron rotakia tabemwaang iroun Tebora, Naomi, Iotua, Anna, natin Iebeta te aine, ao Tamuera. Kabwarabwaraa naba ae iai aomata tabeman ake tiaki tibun Iteraera n aron Raaba, Ruta, Iaera, ao kaaini Kibeon, ake a motikia bwa a na tei n aia itera tibun Iteraera, bwa a ataia ae e memena te Atua irouia.

N TE MWAKORO AEI

REIREI 29

Iehova E Rinea Iotua

E anga te Atua kaetieti nakon Iotua aika kona naba ni buokira ni boong aikai.

REIREI 30

E Karabaia Raaba Taani Karaba n Tutuo

A bwaka oon Ieriko. Ma e aki bwaka ana auti Raaba, e ngae ngke e kateaki i aon te oo.

REIREI 31

Iotua ma Kaaini Kibeon

E tataro Iotua nakon te Atua ni kangai: “Taai, Teei!” E kaekaa te Atua?

REIREI 32

Te Tia Kairiri ae Boou ao Uoman Aine Aika Ninikoria

Imwini maten Iotua, a a taromaurii bouannanti tibun Iteraera. E rawawata te maiu ma e roko te ibuobuoki rinanon te Tia Moti are Bwaraka, Tebora ae te burabeti n aine, ao Iaera ma kain rooan ana umwanrianna!

REIREI 33

Ruta ma Naomi

A okira Iteraera uoman aine ake a a tia ni mate buuia. Temanna mai buakoia bon Ruta, are e nako n rikoriko n te tawaana, ao e a noraki naba irouni Boati.

REIREI 34

E Tokanikai Kiteon i Aoia Tibuni Mirian

Imwini karawawataaia tibun Iteraera irouia tibuni Mirian, a a bubutiia Iehova bwa e na buokiia. A kangaa n tokanikai ana taanga ni buaka ae uarereke Kiteon i aoia tautia ake taani kairiribai aika 135,000?

REIREI 35

E Tataro Anna Bwa E na Reke Natina te Mwaane

Erekana e kairiia Anna, Beninna, ao natina nakon te umwanrianna ae tabu i Tiro bwa a na taromauri iai. Ikanne are e a tataro iai Anna bwa e na reke natina te mwaane. Teuana te ririki imwin anne, e a bungiaki Tamuera!

REIREI 36

Ana Berita Iebeta

Tera ana berita Iebeta are karaoia ao bukin tera? Tera aron natin Iebeta ni kaineti ma ana berita tamana?

REIREI 37

E Taetae Iehova Nakon Tamuera

A beku bwa ibonga n te umwanrianna ae tabu uoman natin te Ibonga ae Rietata ae Eri, ma a aki ongeaba n ana tua te Atua. E kaokoro Tamuera ae te teei, ao e taetae nakoina Iehova.

REIREI 38

E Kakorakoraa Tamton Iehova

E Kakorakoraaki Tamton ae te Natiraite iroun te Atua ibukini buakanakia kaaini Biritia, ma ibukina bwa e karaoa ana motinnano ae kairua, e a tauaki irouia kaaini Biritia.