Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 44

Te Tembora Ibukin Iehova

Te Tembora Ibukin Iehova

Ngke e a riki Toromon bwa te uea i Iteraera, e a titirakinna Iehova ni kangai: ‘Tera ae ko tangiria bwa N na anganiko?’ E taku Toromon: ‘I uarereke, ao I aki ataa te bwai ae N na karaoia. Taiaoka ma anganai te wanawana ibukin tararuaaia am aomata.’ E taku Iehova: ‘Ibukina bwa ko bubutii te wanawana, N na karikiko bwa te aomata ae te kabanea ni wanawana n te aonnaba. N na anganiko naba te kaubwai ae rangi ni bati. Ao ngkana ko ongeaba irou, e na bon abwabwaki maium.’

E a moana katean te tembora Toromon. E kamanenai koora aika taiani kabanea n tamaroa, tirewa, kaai ao atibu. A karaoa te mwakuri n te tembora nga ma nga mwaane ma aine aika mwaatai. Imwin itiua te ririki, e a tauraoi te tembora ni katabuaki nakon Iehova. Iai te baonikarea, ao taiani karea i aona. E katorobubua Toromon i matan te baonikarea ao e tataro ni kangai: ‘Iehova, e aki tau buburan te tembora aei ke n tau tamaroana ibukim, ma taiaoka butimwaea ara taromauri ao ongoraei ara tataro.’ Tera ana iango Iehova ibukin te tembora ao ana tataro Toromon? Ngke e moti ana tataro Toromon, ao e a bwaka naba te ai mai karawa ni kabueki karea ake i aon te baonikarea. E kukurei Iehova n te tembora. Ngke a nora aei tibun Iteraera, a a kimwareirei iai.

E kinaaki te Uea ae Toromon i aon Iteraera ni kabutaa ibukini wanawanana ao n taabo aika raroanako naba. A roroko aomata iroun Toromon ibukini buokaia n aia kangaanga. E roko naba te ueannaine mai Tieba bwa e na tuoa teuaei n titiraki aika kangaanga. E taku ngke e ongora n ana kaeka teuaei: ‘I aki kakoauaa te bwai ae a tuangai aomata ibukim, ma I a ataia ngkai bwa ko wanawana riki nakon are a taekinna. E kakabwaiako Atuam ae Iehova.’ E nakoraoi maiun te natannaomata ae Iteraera, ao a kukurei aomata. Ma e ngae n anne, e nang riki te bitaki.

“Noria! iai ikai temanna ae kakannato riki nakon Toromon.”—Mataio 12:42