Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 8:1-56

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aine ake a ira Iesu (1-3)

  • Te kaikonaki ae te tia ununiki (4-8)

  • Bukin ae e taekini kaikonaki Iesu (9, 10)

  • Nanon te kaikonaki are te tia ununiki (11-15)

  • E na aki rabunaki te taura (16-18)

  • Tinan Iesu ma tarina (19-21)

  • E katoka te angibuaka Iesu (22-25)

  • E kanakoia taimonio Iesu nakoia beeki (26-39)

  • Natin Iairo; te aine ae ringa ana kauaatao Iesu (40-56)

8  E aki maan imwin anne ao e a nako n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana Tautaeka n Uea te Atua,+ ni kaawa nako aika bubura ma aika uarereke. Raona bon naake Tengauni ma Uoman,  ao aine tabemwaang ake a a tia ni kainaomataaki man niniakia irouia taimonio ao ni kamarurungaki man aorakia: ae Maria are atongaki bwa te I-Maketara ake a kanakoaki mairouna itiman taimonio,  Ioana+ are buuni Kuta are mataniwin ana auti Erote, Tutanna, ao aine aika bati riki, ake a akoa Iesu ma ana abotoro n aia bwai.+  Ao ngke a a ikotaki aomata aika uanao ma te koraki ake a iria ni kawari kaawa nako, ao e a taekina te kaikonaki+ ni kangai:  “E nako te tia ununiki bwa e na uniki ana koraa. Ao ngke e kamrarai koraa, ao a bwaka tabeua i rarikin te kawai, ao a toubekaaki ao a kang mannikiba.+  A bwaka tabeua i aon te riribwa, ma ngke a a bwebwerake ao a a rai ibukina bwa akea te mwaimwai iai.+  Ake tabeua a bwaka i buakon aroka aika kateketeke, ao a rikirake kateketeke ni karibwaia.+  Ma ake tabeua a bwaka n te tano ae raoiroi, ao ngke a a rikirake, ao a a karikii uaaia+ aika kaka 100 riki.” Ao ngke e a tia n taekini baikai ao e a kabaibati naba ni kangai: “Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo.”+  Ma a titirakinna taan rimwina bwa tera nanon te kaikonaki aei.+ 10  E taku: “Kam anganaki ngkami te mataata ni baika raba aika tabu aika ana bwai ana Tautaeka n Uea te Atua, ma e taekinaki n te kaikonaki+ ibukia tabemwaang, bwa e aonga n ae e ngae ngke a taratara ma a aki noraaba, ao e ngae ngke a ongo ma a aki ataa nanona.+ 11  E kangai nanon te kaikonaki: Te koraa bon ana taeka te Atua.+ 12  Ake a bwaka i rarikin te kawai bon te koraki ake a ongo, ma e roko te Riaboro n anaa te taeka mai nanoia bwa a aonga n aki kakoauaa ma ni kamaiuaki.+ 13  Ake a bwaka n te riribwa bon te koraki ake a ongo te taeka, ao a butimwaeia ma te kimwareirei, ma akea wakaaia. A kakoauaa i nanon tabeua te tai, ma ngke e a roko te tai ni kataaki ao a a bwaka+ naba. 14  Ao ake a bwaka i buakon aroka aika kateketeke, bon te koraki ake a ongo, ma a taonakinako n te iango n raraoma ma te kaubwai+ ma te kakukurei aika bwain te maiu aei,+ ao a karibwaaki iai ao e aki tawaa uaaia.+ 15  Ma ake a bwaka n te tano ae raoiroi, bon te koraki ake a ongo te taeka ma nanoia ae raoiroi,+ a taua i nanoia ao a karikiuaa ma te nanomwaaka.+ 16  “Akea te aomata ae e na kauraa te taura ao imwina e rabunna n te bwaketi, ke ni kamena i aan te kainiwene, ma e katokaa i aon te kaintaura, bwa a aonga n nora te oota+ akana rin n te auti. 17  Bwa akea te bwai ae karabaaki ae e na aki kaotaki. Ao akea te bwai ae karauaki n rabunaki ae e na aki ataaki ke n oti n te taina.+ 18  Mangaia are tarataraa raoi aromi ni kakauongo, bwa ane iai irouna, e na kabatiaaki riki n anganaki,+ ma ane akea irouna, e na anaaki+ naba are e iangoia bwa aongkoa iai irouna.” 19  A a roko ngkai tinana ma naake tarina+ bwa a na kawaria, ma a aki kona ni kaania ibukini mwaitin te koraki.+ 20  Mangaia are e a kaongoaki ni kangai: “A tei i tinaniku tinam ma naake tarim, bwa a kani kawariko.” 21  E kaekaia ni kangai: “Tinau ao tariu bon te koraki aikai, aika ongo ana taeka te Atua, ma n toua mwina.”+ 22  N te bong teuana, ao e toka n te booti ma taan rimwina ao e taku nakoia: “Ti a nako n iteran te nama are teuana.” Mangaia are a a ienako.+ 23  Ma ngke a a kaieie ao e a matunako Iesu. Ao e a roko te angibuaka ae korakora n te nama, ao e a moanna n on aia booti n te ran ao a a kani kabuanibwai iai.+ 24  Mangaia are a a nakoina ni kautia ao a kangai: “Te tia Reirei, te tia Reirei, ti a kaani mate!” Ao e teirake ni boaa te ang ma buakan te ran ao e a kerikaaki naba te buaka ao e a bung te ariki.+ 25  E taku ngkanne nakoia: “E nga ami onimaki?” Ma a rotaki n te maaku ao a miroaroa, ao a taku i marenaia: “Ai bon antai teuaei? Bwa e tua nakon te ang ma te ran, ao a ongo irouna.”+ 26  Ao a a rororake n aia aono I-Kerata,+ are e kaaitara raoi ma Kariraia. 27  Ngke e a waerake Iesu ao e a boo ma te mwaane ae kaain te kaawa ae taniaki n te taimonio. Ao e a maan n aki kukunnikainna, ao e aki maeka n te auti ma e memena ribuakon ruanimate.*+ 28  Ao ngke e nora Iesu ao e tatakarua ma ni katorobubua i matana ao e taku n te bwanaa ae korakora: “Ko na iraanai ngkoe ae Iesu ae Natin te Atua ae Moan te Rietata? I a butiiko bwa ko na aki katuuaaeai.”+ 29  (Bwa e a tia n tua Iesu bwa e na otinako te taimonio mairoun te mwaane aei. E a tia te taimonio n taua teuaei n taai aika bati,*+ ao e aki toki ni kabaeaki n taurekereke ma bwaai ni kabaewae ao n tarataraaki, ma e motiki kabaeana ao e kairakinako iroun te taimonio nakon taabo ake a raroanako.) 30  E titirakinna ni kangai Iesu: “Antai aram?” E taku teuaei: “Te Taanga,” bwa a bati taimonio aika mena i nanona. 31  Ao a teimatoa ni bubutiia bwa e na aki tua nakoia bwa a na nakon te kinono.*+ 32  Ao iai te nanai ni beeki+ ae bati ikekei aika amwarake i aon te maunga, mangaia are a bubutiia teuaei taimonio bwa e na kariaia bwa a na rin irouia beeki, ao e kariaia+ Iesu. 33  Ao a otinako taimonio mairoun te mwaane arei ao a rin irouia beeki, ao e bane te nanai ni beeki ni biri nakon te katati ao a bwaka n te nama ao a bwabwa. 34  Ma ngke a nora te bwai ae riki taani kawakinia beeki, ao a birinako ni kaongoia kaain te kaawa ao te marenaua. 35  Ao a roko aomata bwa a na nora te bwai ae riki. A kawara Iesu ao a nora te mwaane are a otinako mairouna taimonio, bwa e a kunnikainna ao e a nano n aomata, ao e tekateka i rarikini waen Iesu, ao a a maaku. 36  Ao naake a nora te bwai ae riki, a kaongoia nakekei aroni kamarurungan te mwaane are taniaki irouia taimonio. 37  Ao te koraki ake a rangi ni bati ake a roko man aia aono I-Kerata, a tuanga Iesu bwa e na nako mairouia bwa e a rangi ni kororake maakuia. Ao e a tokara te booti bwa e nangi nako. 38  Ma e teimatoa n onnonia Iesu te mwaane are a otinako taimonio mairouna bwa e na iriria, ma e aki kariaia ao e kangai:+ 39  “Naako okira mwengam, ao tataekini baike e karaoi te Atua ibukim.” Ngaia are e nako n tataekini baike e karaoi Iesu nakoina ni kabutaa te kaawa arei. 40  Ma ngke e a oki Iesu, ao e a butimwaeaki raoi irouia aomata aika uanao bwa a bane ni kariariaa.+ 41  Ao akea bwa e a roko te mwaane ae arana Iairo, ao teuaei bon te mataniwi temanna n te tinakoka.* Ao e bwaka i rarikini waen Iesu ao e bubutiia bwa e na nakon ana auti,+ 42  ibukina bwa e nangi mate natina te aine ae ana rikitemanna ae tao 12 ana ririki. Ma ngke e a mwananga ao e a karibwaaki irouia te koraki aika bati. 43  Ao iai te aine ae nraraa+ i nanon 12 te ririki, ae akea temanna+ ae kona ni katoka aorakina. 44  E roko i akun Iesu ao e ringa buruburun ana kauaatao,+ ao e a rina naba n toki nraraana. 45  Mangaia are e taku Iesu: “Antai ae ringai?” Ngke a bane n taku bwa a aki, ao e taku Betero: “Te tia Reirei, kai a otabwaniniko te koraki ma ni karibwako.”+ 46  Ma e taku Iesu: “Iai ae e ringai bwa I ataia bwa e otinako te mwaaka+ mairou.” 47  Ngke e a ataia neiei bwa e a ataaki te bwai are e karaoia, ao e a roko ao e rurubenebene ma ni katorobubua i matana, ao e kaotii bwaai nako i mataia aomata ni kabane, are bukin ringana irouna ao aron taweni marurungina iai. 48  Ma e taku Iesu nakoina: “Natiu, e kamarurungko am onimaki. Naako ma te rau.”+ 49  Ngke e tabe n taetae, ao e a roko naba te mwaane man ana auti te mataniwi n te tinakoka, ao e kangai: “E a mate natim, an tai manga katabea te tia Reirei.”+ 50  Ngke e ongo aei Iesu ao e taku nakoina: “Tai maaku, ma ko na tii onimaki, ao e na kamaiuaki.”+ 51  Ngke e a roko Iesu n te auti, ao akea ae e kariaia bwa e na rin ma ngaia, ma tii Betero, Ioane, Iakobo, ao taman te teinnaine ma tinana. 52  Ma a bane n tang aomata ao n ororea bwanibwania n rawawata kioina ngkai e a mate te teinnaine. Mangaia are e taku Iesu: “Katoka tangimi,+ bwa e aki mate ma e matu.”+ 53  Ao a ngareakinna ni kakanikoa ibukina bwa a ataia ae e a boni mate. 54  Ma e taua baina ao e weteia ni kangai: “Te teinnaine, teirake!”+ 55  Ao e a manga maiu*+ ao e rina n teirake+ ao e tua Iesu bwa e na anganaki neiei kanana. 56  Ao tiaki te bwai kubaia ana karo, ma e tuangia bwa a na aki kaokaota te bwai ae riki+ nakon temanna.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ruanimate ni kauring.”
Ke tao, “n taumatoaa teuaei i nanon te tai ae maan.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “e oki taamneina.” Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”