Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 97

E Anganaki Korenerio te Taamnei ae Raoiroi

E Anganaki Korenerio te Taamnei ae Raoiroi

Iai i Kaitareia te mwaane ae kakannato ae mataniwia tautian Rom. Arana Korenerio. E ngae ngke tiaki te I-Iutaia, ma a karinea teuaei I-Iutaia. E tituaraoi ni buokiia aika maiu ni kainnano ma naake akea aia bwai. E onimakina Iehova ao e aki toki n tataro nakoina. N te bong teuana, e a kaoti te anera nakoni Korenerio ao e taku: ‘E ongo am tataro te Atua. Kanakoia ngkai mwaane nakon te kaawa ae Iobe, ike e mena iai Betero, ao butiia bwa e na kawariko.’ E waekoa Korenerio ni kanakoia teniman mwaane nako Iobe ae tao 30 te maire raroana, nako maiaki.

N te tai anne, ao e nora te miitara Betero i Iobe. E noriia maan aika aki kariaiakaki I-Iutaia ni kang, ao e ongo te bwanaa ae tuangnga bwa e na kang. E rawa Betero ao e taku: ‘I tuai mani kana te man ae aki itiaki i nanoni maiuu.’ Ma e taku te bwanaa arei: ‘Tai atongi maan aikai bwa a aki itiaki. E a tia ni kaitiakiia te Atua.’ E tuangaki naba aei: ‘A a tei teniman mwaane i matan am mataroa. Ko na iriia.’ E nakon te mataroa Betero ao e titirakinia mwaane akekei bukin rokoia. A kaeka ni kangai: ‘Ti kamwanangaaki irouni Korenerio, ae mataniwia tautian Rom. Ko na  nakon ana auti i Kaitareia.’ E kairuwaeia mwaane aikai Betero bwa a na tiku ni karokoa ae ingabong. N te bong are imwina, e a iriia nako Kaitareia ngaia ma taari tabeman mai Iobe.

Ngke e nora Betero Korenerio, ao e a katorobubua naba. Ma e taku Betero: ‘Teirake! Bon te aomata naba ngai n aekakim. E tuangai te Atua bwa N na kawara am auti, e ngae ngke a aki riai I-Iutaia n rin n aia auti Tientaire. Taiaoka ma tuangai bwa tera bukini kawaekoaau iroum.’

E taku Korenerio nakoni Betero: ‘Abong n nako ao I tataro nakon te Atua, ao e tuangai te anera bwa N na kawaekoako. Taiaoka reireinira ana taeka Iehova.’ Ao e taku Betero: ‘I a ataia ngkai bwa e bon aki inanonano te Atua. E butimwaeiia aomata nako ake a kan taromauria.’ Ao e reireinia Betero baika bati ni kaineti ma Iesu. Ao e roko te taamnei ae raoiroi i aoni Korenerio ma naake raona, ao a a bane ni bwabetitoaki.

‘A butimwaeaki iroun te Atua aomata nako aika maakua ma ni kakaraoa ae raoiroi, mai buakoia natannaomata nako.’—Mwakuri 10:35