E mate Iotua ngke 110 ana ririki imwini kairaia ana aomata Iehova i nanon ririki aika bati. A taromauria Iehova tibun Iteraera n ana bong ni maiu Iotua ni kabane, ao imwini matena, a a taromaurii bouannanti n aroia kaaini Kanaan. Ibukina bwa tibun Iteraera a aikoa kakairi iroun Iotua, e a kariaia Iehova ueani Kanaan are Iabin bwa e na karawawataia. A boni bubutiia Iehova buokaia. Ngaia are e a angania Iehova te tia kairiri ae boou ae Bwaraka. E na buokiia teuaei ni kaokiia nakon Iehova.

E kanaanako Tebora ae te burabeti n aine bwa e na weteaki Bwaraka. Iai iroun neiei ana rongorongo Iehova nakon teuaei ae kangai: ‘Kairiia mwaane aika 10,000 nakon te karaanga ae Kition ao kam na kaitiboo iai ma ana taanga ni buaka Iabin. Ao ko na kataenikaia Titera are mataniwin ana taanga ni buaka Iabin.’ E taku Bwaraka nakon Tebora: ‘N na nako ma tii ngkana ko irai.’ E taku Tebora: ‘N na iriko. Ma ko riai n ataia ae tiaki ngkoe ae ko na tiringa Titera bwa e a tia n taekinna Iehova ae e na tiringaki iroun te aine.’

Ao Tebora e a ira Bwaraka ma ana taanga ni buaka nakon te Maunga ae Tabora ni katauraoiia imwain te buaka. Ngke e ongo aei Titera, e aki tabwara ma e a botii naba ana kaa ni buaka ma ana  tautia n te mwarua mai nano. E taku Tebora nakoni Bwaraka: ‘Aio te bong are e na anganiko Iehova te tokanikai.’ Ao e ruo Bwaraka ma ana rorobuaka ake 10,000 man te maunga ao a buaka ma ana taanga ni buaka ae korakora Titera.

E a karokoa ngkanne Iehova te ieka n te karaanga ae Kition, ao a a bae ana kaa ni buaka Titera n te bokaboka. Ngaia are e a kitana ana kaa ni buaka Titera ao e a birinako. A konaaki ana taanga ni buaka Titera irouia ana tautia Bwaraka ma e birinako n rawea maiuna Titera! E birinako ni karabaa n ana umwanrianna te aine ae Iaera. E kamoia n te miriki neiei ao e rabunna n te rabuna. Ao ngke e a matunako te tia buaka ae rangi ni kua aei, e a karaurau Iaera nakon teuaei ao e ewara borana ni kain rooan te umwanrianna. Ao e a mate Titera.

E a roko Bwaraka ni kakaaea Titera ao e otinako Iaera ni kawara teuaei, ao e taku: ‘Rinnako bwa N na kaota nakoim te mwaane ane ko kakaaea.’ Ngke e rinnako Bwaraka ao e a nora Titera ni wene ni mate. A anene n neboa Iehova Bwaraka ma Tebora kioina ngkai e a tia n angania tibun Iteraera te tokanikai i aoia taani kairiribai nakoia. A tiku n rau tibun Iteraera 40 riki te ririki imwina.

“Bon te taanga ae abwabwaki aine aika tataekina te rongorongo ae raoiroi.”—Taian Areru 68:11