اِشَعْیا ۸‏:‏۱‏-‏۲۲

  • پیشگویی در مورد حملهٔ آشور ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • مَهیرشَلال‌هاش‌بَز ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • نترسید،‏ «چون خدا با ماست!‏» ‏(‏۹-‏۱۷‏)‏

  • اِشَعْیا و فرزندانش به عنوان نشانه ‏(‏۱۸‏)‏

  • پیروی از قوانین خدا،‏ نه دیوها ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

۸  یَهُوَه به من گفت:‏ «یک تختهٔ* بزرگ بردار و با یک قلم معمولی* روی آن بنویس،‏ ‹مَهیرشَلال‌هاش‌بَز.‏›‏* ۲  از اوریای کاهن و زَکَریا (‏پسر یِبِرِکیا)‏ که اشخاصی قابل اعتماد هستند خواستم که موقع نوشتن،‏ شاهد باشند و آن را کتباً تأیید کنند.‏»‏* ۳  بعد،‏ من با همسرم که نبیه است همخواب شدم و او حامله شد و پسری به دنیا آورد.‏ یَهُوَه به من گفت:‏ «اسم او را مَهیرشَلال‌هاش‌بَز بگذار،‏ ۴  چون قبل از این که آن پسر زبان باز کند و ‹بابا› یا ‹مامان› بگوید،‏ آشوری‌ها ثروت دمشق و سامره را غارت خواهند کرد و به حضور پادشاهشان خواهند برد.‏»‏ ۵  یَهُوَه در ادامه به من گفت:‏ ۶  ‏«این قوم آب‌های روان و آرام شیلوح* را نخواستند،‏و دلشان به رِصین و پسر رِمَلیا خوش است.‏ ۷  برای همین،‏ من که یَهُوَه هستم،‏پادشاه آشور را با همهٔ شکوهش،‏برای حمله به آن‌ها خواهم فرستاد.‏ او و لشکر قدرتمندش مثل آب‌های عظیم و طغیان‌کردهٔ رود فُرات،‏به سرعت سرازیر خواهند شد.‏ ۸  او مثل سیلی یهودا را ویران خواهد کرد؛‏ سیلی که تا گردنشان بالا خواهد آمد.‏ای عِمّانوئیل!‏*پادشاه آشور بال‌هایش را روی تمام سرزمینت باز خواهد کرد.‏»‏ ۹  ای قوم‌ها حمله کنید،‏* اما بدانید که خودتان خرد و نابود خواهید شد.‏ ای کسانی که از دورترین نقاط زمین می‌آیید،‏ گوش دهید!‏ برای جنگ آماده شوید،‏ اما بدانید که خودتان خرد و نابود خواهید شد!‏ بله،‏ برای جنگ آماده شوید،‏ اما بدانید که خودتان خرد و نابود خواهید شد!‏ ۱۰  برای حمله نقشه بکشید،‏ اما بدانید که نقشه‌تان نقش بر آب خواهد شد!‏ با هم مشورت کنید،‏ اما بدانید که موفق نخواهید شد،‏چون خدا با ماست!‏* ۱۱  وقتی یَهُوَه با من صحبت می‌کرد،‏ حس کردم که دست پرقدرتش روی من است.‏ او به من هشدار داد که راه و روش این قوم را دنبال نکنم و گفت:‏ ۱۲  ‏«شما نباید فقط به این دلیل که این قوم می‌گویند:‏ ‹توطئه‌ای در کار است،‏› بگویید ‹بله،‏ توطئه‌ای در کار است!‏›‏ از چیزی که آن‌ها می‌ترسند،‏ نترسید؛‏و از آن وحشت نکنید.‏ ۱۳  یَهُوَه خدای لشکرهاست!‏اوست که باید مقدّس بدانید و از او بترسید؛‏اوست که باید برایش احترام عمیق قائل باشید.‏»‏* ۱۴  او برای اسرائیل،‏برای هر دو خاندان اسرائیل مثل مکان مقدّس خواهد شد،‏اما همین طور،‏ برای آن‌ها مثل سنگ لغزش می‌شود،‏و مثل صخره‌ای که باعث سقوط می‌شود.‏او برای ساکنان اورشلیم،‏مثل تله و دام خواهد شد.‏ ۱۵  خیلی از آن‌ها لغزش خواهند خورد،‏ خواهند افتاد و زخمی خواهند شد؛‏آن‌ها به دام خواهند افتاد و گرفتار خواهند شد.‏ ۱۶  طومار را بعد از این که پیام را روی آن نوشتی* ببند،‏و قوانین* را در میان شاگردانم مُهر و موم کن!‏ ۱۷  من برای یَهُوَه که رویش را از خاندان یعقوب برگردانده،‏ با اشتیاق انتظار می‌کشم و چشم امیدم به اوست.‏ ۱۸  ببینید!‏ من و فرزندانی که یَهُوَه به من داده،‏ در اسرائیل نشانه و معجزه‌ای از طرف یَهُوَه خدای لشکرها هستیم؛‏ خدایی که در کوه صَهیون ساکن است.‏ ۱۹  بعضی‌ها شاید به شما بگویند:‏ «از احضارکنندگان ارواح یا غیبگویان که زیرلب ورد می‌خوانند و زمزمه می‌کنند،‏ راهنمایی بخواهید.‏» ولی مگر مردم نباید از خدا راهنمایی بخواهند؟‏ آیا درست است که آن‌ها از مرده‌ها برای زنده‌ها راهنمایی بخواهند؟‏ ۲۰  البته که نه!‏ مردم باید برای راهنمایی به قوانین و آن پیام* کتبی رجوع کنند!‏ وقتی مردم طبق کلام خدا صحبت نکنند،‏ راهشان تاریک است.‏ ۲۱  در نتیجه هر کسی که از آن سرزمین عبور کند،‏ دچار گرسنگی و مصیبت خواهد شد و از گرسنگی و عصبانیت رو به آسمان می‌کند و خدای خود و پادشاه خودش را لعنت خواهد کرد.‏ ۲۲  بعد به اطرافش نگاه خواهد کرد و هیچ نوری نخواهد دید،‏ بلکه فقط بدبختی و تاریکی و عذاب و ناامیدی و ظلمت خواهد دید!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «لوح.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «قلم انسان فانی.‏»‏
احتمالاً یعنی:‏ «با عجله رفتن برای غارت.‏»‏
یا:‏ «شهادت دهند.‏»‏
شیلوح اسم یک آبراه بود.‏
یعنی:‏ «خدا با ماست.‏»‏
یا:‏ «آسیب برسانید.‏»‏
‏«خدا با ماست» معنی کلمهٔ عبری عِمّانوئیل است.‏ رجوع به آیه‌های اشع ۷:‏۱۴‏؛‏ ۸:‏۸‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «از او باید وحشت کنید.‏»‏
یا:‏ «طوماری را که شهادت روی آن نوشته شده.‏»‏
یا:‏ «فرمان‌ها؛‏ تعالیم.‏»‏
یا:‏ «شهادت.‏»‏