اِشَعْیا ۶۱‏:‏۱‏-‏۱۱

  • برگزیدهٔ یَهُوَه خبر خوش را اعلام می‌کند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

    • ‏«سال لطف یَهُوَه» ‏(‏۲‏)‏

    • ‏«درختان بزرگ عدالت» ‏(‏۳‏)‏

    • غریبه‌ها کمک می‌کنند ‏(‏۵‏)‏

    • ‏«کاهنان یَهُوَه» ‏(‏۶‏)‏

۶۱  روح یَهُوَه حاکم متعال بر من است،‏چون یَهُوَه مرا انتخاب* کرده تا خبر خوش را به افراد فروتن اعلام کنم.‏ او مرا فرستاده تا روی زخم‌های دلشکستگان مرهم بگذارم،‏خبر آزادی را به اسیران بدهم،‏و به زندانیان بگویم که روزی چشمانشان باز می‌شود.‏ ۲  فرستاده شده‌ام تا اعلام کنم که سال لطف یَهُوَه،‏و روز انتقام خدایمان رسیده است،‏و به همهٔ کسانی که غمگین و سوگوارند،‏ تسلّی و دلگرمی دهم.‏ ۳  او مرا فرستاد تا به کسانی که به خاطر صَهیون غمگین و سوگوارند رسیدگی کنم،‏و به جای خاکستر،‏ تاجی بر سرشان بگذارم،‏و به آن‌ها به جای غم و سوگواری،‏ روغن شادمانی بدهم،‏و به جای غم و غصه،‏ لباس ستایش.‏ آن‌ها درختان بزرگ عدالت نامیده خواهند شد؛‏درختان یَهُوَه که باعث شکوه و جلال او می‌شوند.‏ ۴  آن‌ها خرابه‌های قدیمی را بازسازی خواهند کرد،‏یعنی مکان‌هایی که از مدت‌ها قبل متروک و ویران بوده‌اند.‏آن‌ها مکان‌هایی را که سالیان سال متروک مانده‌اند دوباره آباد خواهند کرد،‏و شهرهای ویران را از نو خواهند ساخت.‏ ۵  خداوند می‌گوید:‏ «غریبه‌ها گله‌های شما را شبانی خواهند کرد،‏و بیگانه‌ها در مزرعه‌ها و باغ‌های انگورتان کار خواهند کرد.‏ ۶  شما ‹کاهنان یَهُوَه،‏›‏و ‹خادمان خدایمان› خوانده خواهید شد.‏ شما از دارایی ملت‌ها استفاده خواهید کرد،‏و ثروت پرشکوه آن‌ها مایهٔ افتخار شما خواهد شد.‏ ۷  قوم من به جای شرمندگی،‏ برکت* دو برابر خواهند داشت،‏و به جای سرافکندگی،‏ از سهم خود فریاد شادی سر خواهند داد.‏ آن‌ها از سرزمینشان سهم دو برابر خواهند گرفت،‏ و شادی ابدی خواهند داشت؛‏ ۸  چون من که یَهُوَه هستم عدالت را دوست دارم،‏و از دزدی و بی‌عدالتی متنفرم.‏ من مزد قومم را وفادارانه به آن‌ها خواهم داد،‏و عهدی جاودانی با آن‌ها خواهم بست.‏ ۹  فرزندان قوم من بین ملت‌ها معروف خواهند شد،‏و نوادگانشان بین قوم‌ها.‏ همه با دیدنشان،‏ فوراً آن‌ها را خواهند شناخت،‏و تشخیص خواهند داد که آن‌ها قومی* هستند که یَهُوَه به آن‌ها برکت داده است.‏»‏ ۱۰  من به خاطر خدایم یَهُوَه به وجد خواهم آمد،‏ و با تمام وجود شادی خواهم کرد،‏ چون او نجات را مثل لباسی به تنم کرده،‏و عدالت را مثل ردایی* بر شانه‌هایم انداخته است.‏من مثل دامادی هستم که دستارش* به زیبایی عمامهٔ کاهنان است،‏و مثل عروسی هستم که خودش را با زیورآلات آراسته است.‏ ۱۱  همان طور که زمین باعث رشد بذرها می‌شود،‏و باغی حاصلخیز باعث رشد نهال‌ها،‏یَهُوَه حاکم متعال هم کاری خواهد کردکه عدالت و ستایش،‏ در مقابل همهٔ ملت‌ها رشد کند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مسح.‏»‏
یا:‏ «سهم؛‏ نصیب.‏»‏
یا:‏ «نسلی.‏»‏
یا:‏ «ردای بدون آستین.‏»‏
یا:‏ «سربند؛‏ عمامه.‏»‏