اِشَعْیا ۹‏:‏۱‏-‏۲۱

  • نور عظیمی در منطقهٔ جلیل ‏(‏۱-‏۷‏)‏

    • به دنیا آمدن «شاهزادهٔ صلح و آرامش» ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

  • خدا قوم اسرائیل را تنبیه می‌کند ‏(‏۸-‏۲۱‏)‏

۹  با این حال،‏ آن ظلمت و تاریکی مثل تاریکی زمان گذشته نخواهد بود،‏ زمانی که سرزمین‌های زِبولون و نَفتالی در بدبختی و مصیبت بودند.‏ اما خدا مدتی بعد،‏ به آن سرزمین شکوه و جلال خواهد داد؛‏ یعنی از راهی که به طرف دریا می‌رود گرفته تا منطقهٔ رود اردن و منطقهٔ جلیل که محل زندگی غیراسرائیلیان است.‏ ۲  مردمی که در تاریکی قدم برمی‌داشتند،‏نور عظیمی دیده‌اند؛‏ و بر ساکنان سرزمینی که در آن تاریکی غلیظ است،‏نور تابیده شده است.‏ ۳  تو آن قوم را بزرگ کرده‌ای،‏و به آن‌ها شادی فراوان داده‌ای.‏ آن‌ها در حضورت شادی می‌کنند،‏همان طور که مردم در زمان برداشت محصول،‏یا تقسیم غنیمت‌ها شادی می‌کنند؛‏ ۴  چون تو مثل زمان شکست مِدیانی‌ها یوغ سنگینشان را خرد کرده‌ای.‏تو چوبی را که به پشتشان* زده می‌شد،‏و چوبدستی کارفرماهایشان را شکسته‌ای.‏ ۵  چکمه‌های سربازان مهاجم که زمین را به لرزه درمی‌آورند،‏و لباس‌هایی که به خون آلوده شده‌اند،‏در آتش خواهند سوخت؛‏* ۶  چون فرزندی برای ما به دنیا آمده؛‏پسری به ما داده شده است،‏و اختیار حکمرانی به او داده خواهد شد.‏ اسم او «مشاور بی‌نظیر،‏» «خدای قدرتمند،‏» «پدر ابدی» و «شاهزادهٔ صلح و آرامش» خواهد بود.‏ ۷  قلمروی حکمرانی او به همه جا خواهد رسید،‏و همه جا صلح و آرامش برقرار خواهد شد.‏او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست،‏و حکومت خودش را به دست خواهد گرفت.‏او با عدالت و درستکاری،‏پایه‌های حکومتش را از حالا تا ابد محکم و استوار خواهد کرد.‏ یَهُوَه خدای لشکرها به خاطر غیرتش این کار را خواهند کرد.‏ ۸  یَهُوَه به یعقوب پیام داوری فرستاده،‏و به اسرائیل هشدار داده است.‏ ۹  همهٔ مردم از آن باخبر خواهند شد؛‏یعنی از مردم اِفرایِم گرفته تا ساکنان سامره.‏آن‌ها با غرور و گستاخی خواهند گفت:‏ ۱۰  ‏«درست است که آجرهای خانه‌های ما ریخته شده‌اند،‏ولی ما آن‌ها را با سنگ‌های تراشیده بازسازی خواهیم کرد.‏ درست است که درختان انجیر وحشی قطع شده‌اند،‏ولی ما آن‌ها را با درختان سِدر جایگزین خواهیم کرد.‏»‏ ۱۱  یَهُوَه دشمنان رِصین را به ضدّ او خواهد فرستاد،‏و دشمنان اسرائیل را به جنگ برخواهد انگیخت.‏ ۱۲  سوریه از شرق و فِلیسطی‌ها از غرب* دهانشان را باز خواهند کرد،‏و اسرائیل را خواهند بلعید.‏ خدا به خاطر همهٔ نافرمانی‌های قومش،‏ هنوز از آن‌ها خشمگین است،‏و دستش را که برای تنبیه بلند کرده بود،‏ هنوز پایین نیاورده است؛‏ ۱۳  چون قوم اسرائیل به طرف کسی که تنبیهشان می‌کند برنگشته‌اند؛‏آن‌ها به دنبال هدایت یَهُوَه خدای لشکرها نبوده‌اند.‏ ۱۴  یَهُوَه در یک روز سر و دُم اسرائیل را خواهد برید،‏او در یک روز جوانه و ساقهٔ علف* را قطع خواهد کرد.‏ ۱۵  ریش‌سفیدان و افراد سرشناس،‏ «سر» هستند،‏و پیامبرانی که تعلیم اشتباه می‌دهند،‏ «دُم.‏»‏ ۱۶  رهبران قوم باعث شده‌اند که مردم گمراه شوند؛‏پیروان آن‌ها گیج و سردرگمند.‏ ۱۷  برای همین،‏ یَهُوَه از مردان جوانشان راضی نیست،‏و به یتیمان* و بیوه‌زنانشان رحم نخواهد کرد،‏چون همهٔ آن‌ها به خدا پشت کرده‌اند *و شریرند،‏و همهٔ حرف‌هایشان پوچ است.‏ خدا به خاطر همهٔ نافرمانی‌های قومش،‏ هنوز از آن‌ها خشمگین است،‏و دستش را که برای تنبیه بلند کرده بود،‏ هنوز پایین نیاورده است.‏ ۱۸  شرارت قوم مثل آتشی شعله‌ور است،‏آتشی که بوته‌های خار و علف‌های هرز را می‌سوزاند؛‏ آتشی که بوته‌های جنگل را می‌سوزاند،‏و دود غلیظی از آن‌ها بلند خواهد شد.‏ ۱۹  به خاطر خشم یَهُوَه خدای لشکرها،‏سرزمین به آتش کشیده شده است،‏و مردم هیزم آن آتش خواهند شد.‏* هیچ کس حتی به برادرش* هم رحم نخواهد کرد.‏ ۲۰  یکی در سمت راست تکه‌ای گوشت خواهد کَند تا بخورد،‏ولی هنوز گرسنه می‌مانَد.‏دیگری در سمت چپ چیزی خواهد خورد،‏ولی سیر نخواهد شد.‏ هر کس گوشت بازوی خودش را خواهد خورد.‏ ۲۱  مَنَسّی،‏ اِفرایِم را خواهد خورد،‏و اِفرایِم،‏ مَنَسّی را.‏ هر دوی آن‌ها به یهودا حمله خواهند کرد.‏ خدا به خاطر همهٔ نافرمانی‌های قومش،‏ هنوز از آن‌ها خشمگین است،‏و دستش را که برای تنبیه بلند کرده بود،‏ هنوز پایین نیاورده است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شانه‌هایشان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خوراک آتش خواهند شد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از پشت.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «شاخهٔ نخل و نی.‏»‏
یا:‏ «بچه‌هایی که پدر ندارند.‏»‏
یا:‏ «که مرتد هستند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خوراک آتش خواهند شد.‏»‏
یا:‏ «همنوعش.‏»‏