اِشَعْیا ۱۹‏:‏۱‏-‏۲۵

  • پیامی بر ضدّ مصر ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • مصریان یَهُوَه را می‌شناسند ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

    • مذبحی برای یَهُوَه در مصر ‏(‏۱۹‏)‏

۱۹  پیامی بر ضدّ مصر:‏ یَهُوَه سوار بر ابری تندرو است و به طرف مصر می‌آید.‏ خدایان بی‌ارزش مصر جلوی او از ترس خواهند لرزید،‏و مردم مصر روحیه‌شان را خواهند باخت.‏ ۲  ‏«من مصریان را علیه یکدیگر تحریک خواهم کرد،‏و آن‌ها با هم خواهند جنگیدتا برادر با برادر،‏ همسایه با همسایه،‏شهر با شهر و پادشاه با پادشاه بجنگد.‏ ۳  مردم مصر آشفته و پریشان خواهند شد،‏و من نقشه‌هایشان را نقش بر آب خواهم کرد.‏ آن‌ها دست به دامن خدایان بی‌ارزش خود خواهند شد،‏و از جادوگران و احضارکنندگان ارواح و غیبگویان کمک خواهند خواست.‏ ۴  من مصریان را تسلیم اربابی بی‌رحم خواهم کرد،‏و کاری می‌کنم که پادشاهی ظالم بر آن‌ها حکمرانی کند.‏» این گفتهٔ یَهُوَه،‏ سَرور حقیقی و خدای لشکرهاست.‏ ۵  آب‌های دریا فروکش خواهد کرد،‏و بستر رودخانه از خشکی تَرَک خواهد خورد.‏ ۶  رودخانه‌ها متعفّن،‏و آب کانال‌های رود نیل خشک خواهد شد.‏ نی و بوریا* پژمرده خواهد شد.‏ ۷  همهٔ گیاهان کنار رود نیل تا دهانهٔ آن،‏و همهٔ مزرعه‌های کنار رود نیل که در آن‌ها بذر کاشته شده خشک خواهند شد.‏ همهٔ گیاهان را باد می‌بَرَد و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.‏ ۸  ماهیگیران عزا خواهند گرفت،‏و کسانی که قلاب ماهیگیری‌شان را به رود نیل می‌اندازند،‏ ماتم خواهند گرفت.‏تعداد کسانی که تور ماهیگیری‌شان را به آب‌ها می‌اندازند،‏ کمتر و کمتر خواهد شد.‏ ۹  کسانی که با کتان پارچه می‌بافند،‏و کسانی که با وسیلهٔ پارچه‌بافی پارچهٔ سفید درست می‌کنند،‏ خجالت‌زده خواهند شد.‏ ۱۰  بافندگان مصر،‏ افسرده و ناامید خواهند شد،‏و کارگران،‏ غمگین و غصه‌دار.‏ ۱۱  امیران صوعَن نادانند.‏ حکیم‌ترین مشاوران فرعون توصیه‌های احمقانه می‌دهند.‏ پس چطور می‌توانید به فرعون بگویید:‏ ‏«من از نسل حکیمان هستم،‏از نسل پادشاهان قدیم!‏»‏ ۱۲  ای فرعون،‏ مشاوران حکیم تو کجایند؟‏ اگر آن‌ها می‌دانند که یَهُوَه خدای لشکرها دربارهٔ مصر چه تصمیمی گرفته است،‏ بگذار آن را به تو بگویند!‏ ۱۳  امیران صوعَن احمقانه رفتار کرده‌اند،‏و امیران نوف* فریب خورده‌اند.‏رئیسان طایفه‌های مصر مردم را گمراه کرده‌اند.‏ ۱۴  یَهُوَه مصریان را گیج و سردرگم کرده،‏و رهبران مصر مردم را در همهٔ کارهایشان گمراه کرده‌اند.‏مصریان مثل اشخاص مستی شده‌اند که روی استفراغ خودشان تلوتلو می‌خورند.‏ ۱۵  هیچ کس،‏ نه بزرگ و نه کوچک،‏*نه سرشناس و نه گمنام* قادر نخواهد بود به مصریان کمک کند.‏ ۱۶  در آن روز،‏ مصریان مثل زنان ترسو خواهند شد.‏ آن‌ها وقتی ببینند که یَهُوَه خدای لشکرها دستش را برای مجازاتشان بلند کرده است،‏ از ترس خواهند لرزید.‏ ۱۷  مصریان به خاطر تصمیمی که یَهُوَه خدای لشکرها علیه آن‌ها گرفته،‏ حتی با شنیدن اسم سرزمین یهودا هم به وحشت خواهند افتاد.‏ ۱۸  در آن روز،‏ ساکنان پنج شهر در مصر که به زبان سرزمین کنعان* صحبت می‌کنند،‏ قسم خواهند خورد که یَهُوَه خدای لشکرها خدایشان است.‏ یکی از آن شهرها «شهر نابودی» نامیده خواهد شد.‏ ۱۹  در آن روز،‏ وسط سرزمین مصر مذبحی برای یَهُوَه و در مرز آنجا ستونی برای یَهُوَه برپا خواهد شد.‏ ۲۰  این‌ها نشانه و شهادتی خواهند بود که یَهُوَه خدای لشکرها در سرزمین مصر حضور دارد.‏ پس وقتی مردم به خاطر کسانی که به آن‌ها ستم می‌کنند،‏ با التماس از یَهُوَه کمک می‌خواهند،‏ او نجات‌دهندهٔ بزرگی برایشان خواهد فرستاد تا نجاتشان دهد.‏ ۲۱  یَهُوَه خودش را به مصریان آشکار خواهد کرد.‏ به این ترتیب،‏ مصریان با یَهُوَه خدا آشنا خواهند شد و به یَهُوَه قربانی و هدیه تقدیم خواهند کرد.‏ همچنین برای او نذر کرده،‏ به آن وفا خواهند کرد.‏ ۲۲  یَهُوَه مردم مصر را مجازات خواهد کرد ولی بعد،‏ آن‌ها را شفا خواهد داد.‏ آن‌ها به طرف یَهُوَه خواهند برگشت و او دعاهای التماس‌آمیزشان را خواهد شنید و شفایشان خواهد داد.‏ ۲۳  در آن روز،‏ شاهراهی از مصر به آشور کشیده خواهد شد.‏ آشوریان به مصر خواهند رفت و مصریان به آشور.‏ مصریان همراه آشوریان خدا را پرستش خواهند کرد.‏ ۲۴  وقتی آن روز برسد،‏ اسرائیلیان به مصریان و آشوریان خواهند پیوست و هر سه قوم،‏ برکتی برای مردم زمین خواهند شد،‏ ۲۵  چون یَهُوَه خدای لشکرها به آن‌ها برکت خواهد داد و خواهد گفت:‏ «من به مصر که قوم من است و به آشور که به دست خودم ساختم و به اسرائیل که میراثم است برکت می‌دهم.‏»‏

پاورقی‌ها

نوعی نی.‏
یا:‏ «مِمفیس.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نه سر و نه دم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نه جوانه و نه ساقه.‏» یا احتمالاً:‏ «شاخهٔ نخل و نی.‏»‏
منظور زبان عبری است.‏