مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اِشَعْیا

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • پدر و فرزندان سرکشش ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • یَهُوَه از پرستش ظاهری متنفر است ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • ‏«من کمکتان می‌کنم دوباره به من نزدیک شوید» ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

  • صَهیون دوباره شهر وفاداران و درستکاران می‌شود ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

 • ۲

  • کوه خانهٔ یَهُوَه بالاتر از همهٔ کوه‌ها قرار می‌گیرد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • شمشیرها به گاوآهن تبدیل می‌شوند ‏(‏۴‏)‏

  • متکبّران در روز یَهُوَه سرافکنده می‌شوند ‏(‏۶-‏۲۲‏)‏

 • ۳

  • رهبران یهودا مردم را گمراه می‌کنند ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • داوری دختران عشوه‌گر صَهیون ‏(‏۱۶-‏۲۶‏)‏

 • ۴

  • هفت زن دست به دامن یک مرد می‌شوند ‏(‏۱‏)‏

  • گیاهانی که یَهُوَه رشد و نموّ می‌دهد،‏ زیبا و باشکوه می‌شوند ‏(‏۲-‏۶‏)‏

 • ۵

  • سرودی دربارهٔ تاکستان یَهُوَه ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • وای بر تاکستان یَهُوَه ‏(‏۸-‏۲۴‏)‏

  • یَهُوَه از قومش خشمگین است ‏(‏۲۵-‏۳۰‏)‏

 • ۶

  • رؤیایی در مورد یَهُوَه در معبدش ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • ‏«مقدّس،‏ مقدّس،‏ مقدّس است یَهُوَه خدای لشکرها» ‏(‏۳‏)‏

  • زغال لب‌های اِشَعْیا را لمس می‌کند ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • مأموریت اِشَعْیا ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

   • ‏«من حاضرم بروم،‏ مرا بفرست!‏» ‏(‏۸‏)‏

  • ‏«ای یَهُوَه،‏ تا کی؟‏» ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

 • ۷

  • پیامی برای آحاز پادشاه ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • شِعاریاشوب ‏(‏۳‏)‏

  • نشانهٔ عِمّانوئیل ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • نتیجهٔ خیانت به یَهُوَه ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

 • ۸

  • پیشگویی در مورد حملهٔ آشور ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • مَهیرشَلال‌هاش‌بَز ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • نترسید،‏ «چون خدا با ماست!‏» ‏(‏۹-‏۱۷‏)‏

  • اِشَعْیا و فرزندانش به عنوان نشانه ‏(‏۱۸‏)‏

  • پیروی از قوانین خدا،‏ نه دیوها ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

 • ۹

  • نور عظیمی در منطقهٔ جلیل ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • به دنیا آمدن «شاهزادهٔ صلح و آرامش» ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

  • خدا قوم اسرائیل را تنبیه می‌کند ‏(‏۸-‏۲۱‏)‏

 • ۱۰

  • خدا قوم اسرائیل را تنبیه می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • آشور،‏ چوب خدا برای تنبیه اسرائیل ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

  • مجازات آشور ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

  • باقی‌ماندگان خاندان یعقوب برمی‌گردند ‏(‏۲۰-‏۲۷‏)‏

  • خدا آشور را داوری می‌کند ‏(‏۲۸-‏۳۴‏)‏

 • ۱۱

  • حکومت عادلانهٔ شاخه‌ای از کُندهٔ یَسا ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • گرگ کنار برّه می‌نشیند ‏(‏۶‏)‏

   • زمین از دانش در مورد خدا پر می‌شود ‏(‏۹‏)‏

  • جمع‌آوری باقی‌ماندگان ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

 • ۱۲

  • سرود شکرگزاری ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • ‏‹یَهُوَه به من قدرت می‌دهد› ‏(‏۲‏)‏

 • ۱۳

  • پیام نابودی بابل ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

   • روز یَهُوَه نزدیک است!‏ ‏(‏۶‏)‏

   • مادها بابلیان را شکست می‌دهند ‏(‏۱۷‏)‏

   • بابل برای همیشه متروکه می‌ماند ‏(‏۲۰‏)‏

 • ۱۴

  • اسرائیلیان در سرزمین خودشان زندگی می‌کنند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • مَثَل تحقیرآمیز دربارهٔ پادشاه بابِل ‏(‏۳-‏۲۳‏)‏

   • سقوط ستارهٔ درخشان از آسمان ‏(‏۱۲‏)‏

  • یَهُوَه آشوری‌ها را شکست می‌دهد ‏(‏۲۴-‏۲۷‏)‏

  • پیامی بر ضدّ فلسطی‌ها ‏(‏۲۸-‏۳۲‏)‏

 • ۱۵

  • پیامی بر ضدّ موآب ‏(‏۱-‏۹‏)‏

 • ۱۶

  • ادامهٔ پیام داوری موآب ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

 • ۱۷

  • پیامی بر ضدّ دمشق ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • یَهُوَه قوم‌ها را سرزنش می‌کند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

 • ۱۸

  • پیامی بر ضدّ اتیوپی ‏(‏۱-‏۷‏)‏

 • ۱۹

  • پیامی بر ضدّ مصر ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • مصریان یَهُوَه را می‌شناسند ‏(‏۱۶-‏۲۵‏)‏

   • مذبحی برای یَهُوَه در مصر ‏(‏۱۹‏)‏

 • ۲۰

  • نشانه‌ای بر ضدّ مصر و اتیوپی ‏(‏۱-‏۶‏)‏

 • ۲۱

  • پیامی بر ضدّ بیابان کنار دریا ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • کشیک دادن روی برج دیده‌بانی ‏(‏۸‏)‏

   • ‏«بابِل سقوط کرده است!‏» ‏(‏۹‏)‏

  • پیامی بر ضدّ دومه و منطقهٔ بیابانی ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

   • ‏«ای دیده‌بان،‏ چقدر تا پایان شب مانده؟‏» ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۲۲

  • پیامی بر ضدّ درّهٔ رؤیاها ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • اِلیاقیم جانشین شِبنای مباشر می‌شود ‏(‏۱۵-‏۲۵‏)‏

 • ۲۳

  • پیامی بر ضدّ صور ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۲۴

  • یَهُوَه سرزمین را متروک می‌کند ‏(‏۱-‏۲۳‏)‏

   • یَهُوَه در صَهیون پادشاه می‌شود ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۲۵

  • برکات فراوان برای قوم خدا ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • یَهُوَه مهمانی‌ای با شراب‌های مرغوب ترتیب می‌دهد ‏(‏۶‏)‏

   • از بین رفتن مرگ ‏(‏۸‏)‏

 • ۲۶

  • سرودی دربارهٔ توکّل و نجات ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • یَهُوَه صخرهٔ جاودان ‏(‏۴‏)‏

   • ساکنان زمین درستکاری را یاد می‌گیرند ‏(‏۹‏)‏

   • ‏«مردگان شما زنده می‌شوند» ‏(‏۱۹‏)‏

   • به اتاق‌هایتان بروید و خودتان را مخفی کنید ‏(‏۲۰‏)‏

 • ۲۷

  • یَهُوَه لِویاتان را می‌کشد ‏(‏۱‏)‏

  • سرودی دربارهٔ اسرائیل ‏(‏۲-‏۱۳‏)‏

 • ۲۸

  • وای بر ساکنان مست اِفرایِم!‏ ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • مستی کاهنان و پیامبران یهودا ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

  • عهد بستن با مرگ ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

   • سنگ زاویهٔ گرانبها در صَهیون ‏(‏۱۶‏)‏

   • کار عجیب یَهُوَه ‏(‏۲۱‏)‏

  • مثال‌هایی دربارهٔ تأدیب حکیمانهٔ یَهُوَه ‏(‏۲۳-‏۲۹‏)‏

 • ۲۹

  • وای بر اَری‌ئیل!‏ ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • رد شدن پرستش ظاهری ‏(‏۱۳‏)‏

  • ناشنوایان می‌شوند؛‏ نابینایان می‌بینند ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

 • ۳۰

  • کمک‌های بی‌فایدهٔ مصر ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • مردم به پیام پیامبران گوش نمی‌دهند ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

  • قوّت گرفتن با توکّل به خدا ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • یَهُوَه به قومش لطف می‌کند ‏(‏۱۸-‏۲۶‏)‏

   • یَهُوَه،‏ معلّم بزرگ ‏(‏۲۰‏)‏

   • ‏«راه درست این است» ‏(‏۲۱‏)‏

  • حکم داوری آشوری‌ها ‏(‏۲۷-‏۳۳‏)‏

 • ۳۱

  • کمک واقعی از طرف خداست،‏ نه انسان‌ها ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • اسب‌های مصریان فقط اسب هستند،‏ نه موجودی روحی!‏ ‏(‏۳‏)‏

 • ۳۲

  • پادشاه و امیرانش عادلانه سلطنت می‌کند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • هشدار به زنان آسوده‌خاطر ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • برکات روح خدا ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

 • ۳۳

  • داوری و امید برای درستکاران ‏(‏۱-‏۲۴‏)‏

   • یَهُوَه،‏ داور و قانون‌گذار و پادشاه است ‏(‏۲۲‏)‏

   • هیچ کس نمی‌گوید:‏ «من مریضم» ‏(‏۲۴‏)‏

 • ۳۴

  • انتقام یَهُوَه از ملت‌ها ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • اعلام نابودی اَدوم ‏(‏۵-‏۱۷‏)‏

 • ۳۵

  • توصیفی از بهشت ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • نابینایان می‌بینند؛‏ ناشنوایان می‌شوند ‏(‏۵‏)‏

  • ‏«جادهٔ مقدّس» برای نجات‌یافتگان ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

 • ۳۶

  • حملهٔ سِنحاریب به یهودا ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • توهین ساقی ارشد به یَهُوَه ‏(‏۴-‏۲۲‏)‏

 • ۳۷

  • حِزِقیا از طریق اِشَعْیا از خدا کمک می‌خواهد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • سِنحاریب اورشلیم را تهدید می‌کند ‏(‏۸-‏۱۳)‏

  • دعای حِزِقیا ‏(‏۱۴-‏۲۰‏)‏

  • اِشَعْیا پیغام یَهُوَه را می‌فرستد ‏(‏۲۱-‏۳۵‏)‏

  • یک فرشته ۱۸۵٬۰۰۰ سرباز آشوری را می‌کشد ‏(‏۳۶-‏۳۸‏)‏

 • ۳۸

  • مریضی و بهبود حِزِقیا ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

 • ۳۹

  • پیام‌رسانانی از بابِل ‏(‏۱-‏۸‏)‏

 • ۴۰

  • دلگرمی برای قوم خدا ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • صدایی در بیابان ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • عظمت و بزرگی خدا ‏(‏۱۲-‏۳۱‏)‏

   • ملت‌ها مثل قطرهٔ آبی در سطل ‏(‏۱۵‏)‏

   • مکان سکونت خدا «بالاتر از کرهٔ زمین است» ‏(‏۲۲‏)‏

   • خدا اسم تک‌تک ستاره‌ها را می‌داند ‏(‏۲۶‏)‏

   • خدا هیچ وقت خسته نمی‌شود ‏(‏۲۸‏)‏

   • امید به یَهُوَه،‏ نیروی تازه می‌دهد ‏(‏۲۹-‏۳۱‏)‏

 • ۴۱

  • پیروزی شخصی از مشرق‌زمین ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • اسرائیل خادم خدا ‏(‏۸-‏۲۰‏)‏

   • ‏«ابراهیم دوست من» ‏(‏۸‏)‏

  • به چالش کشیدن خدایان دیگر ‏(‏۲۱-‏۲۹‏)‏

 • ۴۲

  • خادم خدا و مسئولیتش ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • ‏‹اسم من یَهُوَه است› ‏(‏۸‏)‏

  • سرودی تازه برای ستایش یَهُوَه ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • اسرائیل نابینا و ناشنواست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

 • ۴۳

  • یَهُوَه دوباره قوم خود را جمع می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • خدایان محاکمه می‌شوند ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

   • ‏«شما شاهدان من هستید» ‏(‏۱۰‏،‏ ۱۲‏)‏

  • آزادی از بابِل ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • ‏«بیا در دادگاه با هم روبرو شویم» ‏(‏۲۲-‏۲۸‏)‏

 • ۴۴

  • برکت‌های قوم برگزیدهٔ خدا ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • خدایی جز یَهُوَه نیست ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • بیهودگی بت‌هایی که انسان‌ها می‌سازند ‏(‏۹-‏۲۰‏)‏

  • یَهُوَه نجات‌دهندهٔ اسرائیل ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • بازسازی اورشلیم توسط کوروش ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

 • ۴۵

  • کوروش برای تسخیر بابِل انتخاب می‌شود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • گِل که از کوزه‌گر ایراد می‌گیرد ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

  • قوم‌های دیگر اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • آفرینش و پیشگویی‌های یَهُوَه بیهوده نیست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

   • زمین برای سکونت آفریده شد ‏(‏۱۸‏)‏

 • ۴۶

  • بت‌های بابِل در مقابل خدای اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • یَهُوَه آینده را پیشگویی می‌کند ‏(‏۱۰‏)‏

   • پرندهٔ شکاری از مشرق ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۴۷

  • سقوط بابِل ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

   • رو شدن دست طالع‌بینان ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

 • ۴۸

  • توبیخ و پاک‌شدن اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • یَهُوَه بر ضدّ بابِل وارد عمل می‌شود ‏(‏۱۲-‏۱۶الف‏)‏

  • فایدهٔ آموزش‌های خدا ‏(‏۱۶ب-‏۱۹‏)‏

  • ‏«از بابِل بیرون بیایید» ‏(‏۲۰-‏۲۲‏)‏

 • ۴۹

  • وظیفهٔ خادم یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • نوری برای ملت‌ها ‏(‏۶‏)‏

  • تسلّی و دلداری به اسرائیل ‏(‏۱۳-‏۲۶‏)‏

 • ۵۰

  • عواقب گناهان اسرائیل ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • خادم مطیع یَهُوَه ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

   • ‏‹یَهُوَه به من تعلیم می‌دهد› ‏(‏۴‏)‏

 • ۵۱

  • صَهیون مثل باغ عدن می‌شود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • آفریدگار پرقدرت به صَهیون دلگرمی می‌دهد ‏(‏۹-‏۱۶‏)‏

  • پیالهٔ خشم یَهُوَه ‏(‏۱۷-‏۲۳‏)‏

 • ۵۲

  • ای صَهیون بیدار شو!‏ ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • چه زیباست دیدن کسی که خبر خوش را می‌آورد ‏(‏۷‏)‏

   • دیده‌بان‌های صَهیون با هم صدایشان را بلند می‌کنند ‏(‏۸‏)‏

   • کسانی که وسایل معبد یَهُوَه را حمل می‌کنند باید پاک باشند ‏(‏۱۱‏)‏

  • به خادم یَهُوَه جایگاهی بالا داده می‌شود ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

   • خادم یَهُوَه از چشم دیگران می‌افتد ‏(‏۱۴‏)‏

 • ۵۳

  • درد و رنج،‏ مرگ و دفن خادم یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • خوار و حقیر شمرده می‌شود ‏(‏۳‏)‏

   • درد و رنج و بیماری‌های ما را بر شانه‌های خود حمل می‌کند ‏(‏۴‏)‏

   • ‏«او را مثل برّه‌ای برای قربانی کردن بردند» ‏(‏۷‏)‏

   • او بار گناهان بسیاری را به دوش می‌کشد ‏(‏۱۲‏)‏

 • ۵۴

  • صَهیونِ نازا صاحب فرزندان زیاد می‌شود ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • یَهُوَه شوهر صَهیون ‏(‏۵‏)‏

   • یَهُوَه به فرزندان صَهیون آموزش می‌دهد ‏(‏۱۳‏)‏

   • بی‌فایده بودن سلاح‌ها بر ضدّ صَهیون ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۵۵

  • دعوت برای خوردن و نوشیدن بدون هیچ بهایی ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • به دنبال هدایت یَهُوَه و کلامش باشید ‏(‏۶-‏۱۳‏)‏

   • بالاتر بودن افکار یَهُوَه از انسان‌ها ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏

   • حرف‌های یَهُوَه بدون نتیجه نمی‌ماند ‏(‏۱۰،‏ ۱۱)‏

 • ۵۶

  • برکت برای غریبه‌ها و خواجه‌ها ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • خانهٔ عبادت برای همه ‏(‏۷‏)‏

  • دیده‌بان‌های کور مثل سگ‌هایی هستند که نمی‌توانند پارس کنند ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

 • ۵۷

  • از بین رفتن درستکاران و وفاداران ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • فاحشگی روحانی اسرائیلیان برملا می‌شود ‏(‏۳-‏۱۳‏)‏

  • قوّت‌قلب برای دلشکستگان ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

   • شریران مثل دریای خروشان ‏(‏۲۰‏)‏

   • شریران صلح و آرامش ندارند ‏(‏۲۱‏)‏

 • ۵۸

  • روزهٔ درست و غلط ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • رعایت قوانین شَبّات شادی‌آور است ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

 • ۵۹

  • گناهان قوم اسرائیل آن‌ها را از یَهُوَه دور می‌کند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • اعتراف به گناهان ‏(‏۹-‏۱۵الف‏)‏

  • یَهُوَه برای کمک به توبه‌کاران وارد عمل می‌شود ‏(‏۱۵ب-‏۲۱‏)‏

 • ۶۰

  • جلال و شکوه یَهُوَه در صَهیون ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

   • تشبیه بازگشت کبوتران به لانه‌هایشان ‏(‏۸‏)‏

   • طلا جایگزین مس می‌شود ‏(‏۱۷‏)‏

   • گروهی کوچک هزار نفر می‌شوند ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۶۱

  • برگزیدهٔ یَهُوَه خبر خوش را اعلام می‌کند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • ‏«سال لطف یَهُوَه» ‏(‏۲‏)‏

   • ‏«درختان بزرگ عدالت» ‏(‏۳‏)‏

   • غریبه‌ها کمک می‌کنند ‏(‏۵‏)‏

   • ‏«کاهنان یَهُوَه» ‏(‏۶‏)‏

 • ۶۲

  • نام جدید صَهیون ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

 • ۶۳

  • انتقام یَهُوَه از ملت‌ها ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • محبت پایدار یَهُوَه در گذشته ‏(‏۷-‏۱۴‏)‏

  • دعای توبه‌کاران ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

 • ۶۴

  • ادامهٔ دعای توبه‌کاران ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • یَهُوَه «کوزه‌گر» ما ‏(‏۸‏)‏

 • ۶۵

  • یَهُوَه بت‌پرستان را محکوم می‌کند ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • خدایان شانس و سرنوشت ‏(‏۱۱‏)‏

   • ‏«خادمان من می‌خورند» ‏(‏۱۳‏)‏

  • آسمان‌ها و زمین جدید ‏(‏۱۷-‏۲۵‏)‏

   • ساختن خانه‌ها و باغ‌های انگور ‏(‏۲۱‏)‏

   • هیچ کس زحمت بیهوده نمی‌کشد ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۶۶

  • پرستش واقعی و دروغین ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • صَهیونِ مادر و فرزندانش ‏(‏۷-‏۱۷‏)‏

  • مردم برای پرستش در اورشلیم جمع می‌شوند ‏(‏۱۸-‏۲۴‏)‏