Ježíš – cesta, pravda a život

V této knize se dočtete o všech událostech z Ježíšova života, o kterých se píše v Bibli.

ÚVOD

Cesta, pravda a život

To, co Ježíš učil a dělal, jak se o tom píše v evangeliích, vám může změnit život.

1. KAPITOLA

Dvě zprávy od Boha

Anděl Gabriel doručuje zprávy, kterým není snadné uvěřit.

2. KAPITOLA

Ježíš je poctěn už před svým narozením

Jak Alžběta a její nenarozené dítě vzdávají Ježíšovi poctu?

3. KAPITOLA

Narození toho, kdo má připravit cestu

Jakmile se Zecharjášovi zázračně vrátí řeč, pronese důležité proroctví.

4. KAPITOLA

Marie je těhotná, ale neprovdaná

Věří Josef Marii, že není těhotná s nějakým mužem, ale díky svatému duchu?

5. KAPITOLA

Kde a kdy Ježíš přichází na svět

Jak víme, že se Ježíš nenarodil 25. prosince?

6. KAPITOLA

Dítě, které slíbil Bůh

Když Josef s Marií přináší malého Ježíše do chrámu, dva Izraelité v pokročilém věku prorokují, jaká ho čeká budoucnost.

7. KAPITOLA

Astrologové navštěvují Ježíše

Proč je hvězda, kterou uviděli na východě, nevede přímo k Ježíšovi, ale ke králi Herodovi, který ho chce zabít?

8. KAPITOLA

Utíkají před zlým králem

Na začátku Ježíšova života se plní tři biblická proroctví o Mesiášovi.

9. KAPITOLA

Vyrůstá v Nazaretu

Kolik měl Ježíš bratrů a sester?

10. KAPITOLA

Ježíšova rodina cestuje do Jeruzaléma

Josef a Marie zoufale hledají Ježíše a nemůžou ho najít. Ježíš se diví, že je hned nenapadlo, kde může být.

11. KAPITOLA

Jan Křtitel připravuje lidi na Ježíšův příchod

Když k němu přijdou někteří farizeové a saduceové, Jan je odsuzuje. Proč?

12. KAPITOLA

Ježíš se dává pokřtít

Proč se dal Ježíš pokřtít, když nikdy nezhřešil?

13. KAPITOLA

Odolává Ďáblovým pokušením

Z toho, jak Ďábel pokoušel Ježíše, o něm poznáváme dvě důležité věci.

14. KAPITOLA

Ježíšovi první učedníci

Co přesvědčilo prvních šest Ježíšových učedníků, že našli Mesiáše?

15. KAPITOLA

Ježíš dělá první zázrak

Ježíš dává své matce najevo, že to, co bude dělat, teď určuje jeho nebeský Otec, a ne ona.

16. KAPITOLA

Rázně se zastává čistého uctívání Boha

Boží zákon lidem dovoloval, aby si v Jeruzalémě koupili zvířata na oběti. Tak proč se Ježíš zlobil na obchodníky v chrámu?

17. KAPITOLA

Noční rozhovor s Nikodémem

Co znamená „znovu se narodit“?

18. KAPITOLA

Ježíš „roste“ a Jan se „zmenšuje“

Učedníci Jana Křtitele na Ježíše žárlí, ale Jan ne.

19. KAPITOLA

Ježíš mluví se Samaritánkou

Říká jí něco, co zjevně ještě nikomu jinému neřekl.

20. KAPITOLA

Druhý zázrak v Káně

Ježíš uzdraví chlapce na vzdálenost asi 25 kilometrů.

21. KAPITOLA

V nazaretské synagoze

Která Ježíšova slova lidi z jeho domovského města tak rozzuřila, že ho chtěli zabít?

22. KAPITOLA

Ze čtyř učedníků se stávají rybáři lidí

Ježíš zve učedníky, aby přestali s jedním druhem rybaření a začali se věnovat jinému.

23. KAPITOLA

Ježíšovy zázraky v Kafarnaum

Když Ježíš vyhání démony, zakazuje jim, aby říkali lidem, že je Boží Syn. Proč?

24. KAPITOLA

Kazatelská cesta po Galileji

Lidé chodí za Ježíšem, protože se chtějí uzdravit. Ježíš ale vysvětluje, že hlavním účelem jeho služby je něco jiného.

25. KAPITOLA

Ježíš soucitně uzdravuje malomocného

Ježíšovo prosté, a přitom působivé vyjádření dokazuje, že mu velmi záleží na těch, které uzdravuje.

26. KAPITOLA

„Tvé hříchy jsou odpuštěny“

Jaká souvislost je podle Ježíše mezi hříchem a nemocemi?

27. KAPITOLA

Matouš se stává učedníkem

Proč Ježíš jí s nechvalně známými hříšníky?

28. KAPITOLA

Proč Ježíšovi učedníci nedrží půst?

Ježíš na to odpovídá pomocí přirovnání o koženém měchu.

29. KAPITOLA

Smí se dělat o sabatu dobré skutky?

Proč Židé pronásledují Ježíše kvůli tomu, že uzdravil muže, který byl nemocný 38 let?

30. KAPITOLA

Ježíš je Boží Syn

Židé si myslí, že Ježíš se dělá rovným Bohu, ale Ježíš jasně ukazuje, že Bůh je vyšší než on.

31. KAPITOLA

Učedníci trhají klasy během sabatu

Proč o sobě Ježíš říká, že je „pánem sabatu“?

32. KAPITOLA

Co je dovolené dělat o sabatu?

Saduceové a farizeové, kteří běžně stojí proti sobě, se spojují, protože mají společný cíl.

33. KAPITOLA

Plní se Izajášovo proroctví

Proč Ježíš uzdraveným lidem přikazuje, aby druhým neříkali, kdo je a co udělal?

34. KAPITOLA

Ježíš vybírá dvanáct apoštolů

Jaký je rozdíl mezi apoštolem a učedníkem?

35. KAPITOLA

Slavné Kázání na hoře

Podívejte se na vysvětlení hlavních myšlenek, které Ježíš řekl.

36. KAPITOLA

Důstojník projevuje velkou víru

Čím důstojník Ježíše ohromí?

37. KAPITOLA

Ježíš křísí syna vdovy

Ti, kdo Ježíšův zázrak viděli, pochopili, že má hlubší význam.

38. KAPITOLA

Jan chce odpověď přímo od Ježíše

Proč se Jan Křtitel ptá, jestli je Ježíš Mesiáš? Má snad pochybnosti?

39. KAPITOLA

Ježíš kárá lhostejnou generaci

Ježíš říká, že pro sodomskou zemi to bude v soudném dni snesitelnější než pro Kafarnaum, které sloužilo jako jeho základna.

40. KAPITOLA

Lekce v odpouštění

Ježíš říká ženě, která možná byla prostitutka, že její hříchy jsou odpuštěny. Omlouvá tím snad porušování Božího zákona?

41. KAPITOLA

Od koho má Ježíš moc dělat zázraky?

Ježíšovi bratři si myslí, že se zbláznil.

42. KAPITOLA

Ježíš přísně napomíná farizee

Co je „znamení proroka Jonáše“?

43. KAPITOLA

Osm podobenství o Království

Ježíš vypráví osm podobenství, aby svým posluchačům pomohl pochopit různé skutečnosti související s Královstvím.

44. KAPITOLA

Ježíš tiší bouři

Když Ježíš utišil vítr a moře, jasně tím ukázal, jaký bude život pod vládou Božího království.

45. KAPITOLA

Ježíš má moc nad démony

Může být člověk posedlý víc než jedním démonem?

46. KAPITOLA

Nemocná žena se dotkne Ježíšova oděvu

V tomto dojemném příběhu Ježíš ukazuje, že má moc uzdravovat, a projevuje ženě soucit.

47. KAPITOLA

Dívenka zase žije!

Když Ježíš řekne, že dívka jenom spí, ostatní se mu začnou vysmívat. Co ale Ježíš ví, a oni ne?

48. KAPITOLA

Další zázraky a negativní reakce lidí v Nazaretu

Lidé z Nazaretu odmítají v Ježíše uvěřit ne kvůli jeho vyučování nebo zázrakům, ale kvůli něčemu jinému.

49. KAPITOLA

Káže v Galileji a školí apoštoly

Co znamená, že se přiblížilo nebeské království?

50. KAPITOLA

Připravení kázat navzdory odporu

Proč Ježíš apoštolům radí, aby v případě odporu utekli, když se podle jeho slov nemají bát smrti?

51. KAPITOLA

Vražda při narozeninové oslavě

Salome zatančí hostům a Herodes je z toho nadšený. Slíbí, že jí splní jakékoli přání. O co strašného Salome požádá?

52. KAPITOLA

Ježíš zázračně obstarává jídlo pro tisíce lidí

Ježíšův zázrak je tak významný, že se o něm píše ve všech čtyřech evangeliích.

53. KAPITOLA

Vládce, který má moc nad přírodními živly

Co se apoštolové naučí ze situace, kdy jde Ježíš po vodě a utiší bouři?

54. KAPITOLA

Ježíš je „chléb života“

Proč Ježíš lidi kárá, i když vynaložili velké úsilí, aby ho našli?

55. KAPITOLA

Ježíšova slova šokují hodně lidí

Kvůli tomu, co Ježíš řekne, ho hodně učedníků přestane následovat.

56. KAPITOLA

Co člověka opravdu znečišťuje?

Znečišťuje člověka to, co do jeho úst vchází, nebo to, co z nich vychází?

57. KAPITOLA

Ježíš uzdravuje dívku a hluchého muže

Jak to, že se žena neurazí, když Ježíš přirovná lidi z jejího národa k psíkům?

58. KAPITOLA

Zázračně opatřuje chleby a varuje před kvasem

Učedníci nakonec pochopí, o jakém kvasu Ježíš mluví.

59. KAPITOLA

Kdo je Syn člověka?

Co jsou klíče od Království? Kdo je použije a k čemu?

60. KAPITOLA

Vidění Krista v jeho slávě

Tři apoštolové byli svědky Ježíšovy proměny. Co znamenala?

61. KAPITOLA

Ježíš uzdravuje chlapce posedlého démonem

Ježíš říká, že se nepodařilo démona vyhnat kvůli nedostatku víry. Kdo jí měl málo? Chlapec, jeho otec nebo Ježíšovi učedníci?

62. KAPITOLA

Důležitá lekce pokory

Dospělí muži se učí něco hodně důležitého od malého dítěte.

63. KAPITOLA

Ježíš mluví o přivádění druhých k pádu a o hříchu

Popisuje tři kroky, podle kterých se má postupovat, když mezi bratry vzniknou vážné problémy.

64. KAPITOLA

Je nutné odpouštět

Ježíš na podobenství o nemilosrdném otroku ukazuje, jak vážně Bůh bere to, jestli jsme ochotní druhým odpouštět.

65. KAPITOLA

Ježíš vyučuje cestou do Jeruzaléma

Během tří krátkých rozhovorů Ježíš ukáže, které postoje můžou člověku zabránit, aby se stal jeho následovníkem.

66. KAPITOLA

V Jeruzalémě během svátku stánků

Co mohlo Ježíšovy posluchače vést k názoru, že je posedlý démonem?

67. KAPITOLA

„Tak nikdy nikdo nemluvil“

V podstatě celý nejvyšší židovský soud je proti Ježíšovi, ale jeden člen se ho odváží zastat.

68. KAPITOLA

Boží Syn je „světlo světa“

Ježíš řekl: „Pravda vás osvobodí.“ Od čeho?

69. KAPITOLA

Je jejich otcem Abraham, nebo Ďábel?

Ježíš vysvětluje, jak se poznají Abrahamovy děti a kdo je ve skutečnosti jeho Otec.

70. KAPITOLA

Ježíš uzdravuje muže, který je od narození slepý

Učedníci se ptají, proč je ten muž slepý. Zhřešil? Nebo zhřešili jeho rodiče? Když ho Ježíš uzdraví, lidé na to reagují různě.

71. KAPITOLA

Farizeové se vyptávají muže, který byl dřív slepý

Muž, který býval slepý, logicky argumentuje a to farizee rozzuří. Přesně jak se rodiče báli, farizeové ho vyloučí ze synagogy.

72. KAPITOLA

Ježíš posílá 70 učedníků kázat

V Judeji Ježíš posílá 70 učedníků po dvou kázat o Království. Kde mají mluvit s lidmi – v synagogách, nebo v jejich domovech?

73. KAPITOLA

Milosrdný Samaritán

Ježíš chce své posluchače naučit něco důležitého, a tak jim vypráví podobenství o milosrdném Samaritánovi.

74. KAPITOLA

Poučení o pohostinnosti a modlitbě

Ježíš je na návštěvě u Marie a Marty. Co je učí o pohostinnosti? A co později říká učedníkům o tom, jak se mají modlit?

75. KAPITOLA

Díky čemu je člověk šťastný

Ježíš říká svým odpůrcům o Boží moci a o tom, že je zastihlo Boží království. Také ukazuje, díky čemu je člověk skutečně šťastný.

76. KAPITOLA

Na jídle u farizea

Ježíš odhaluje náboženské pokrytectví farizeů a znalců Zákona. Jaká těžká břemena tito muži nutí lidi nést?

77. KAPITOLA

Ježíšovy rady ohledně bohatství

Ježíš vypráví podobenství o boháčovi, který si postavil větší sýpky. Opakuje, jak nebezpečné je zaměřovat se na majetek.

78. KAPITOLA

Věrný správce musí být připravený

Ježíšovi záleží na tom, aby se jeho učedníkům duchovně dobře dařilo. Jakou roli v tom bude hrát věrný a rozvážný správce? Proč je tak důležité být připravený?

79. KAPITOLA

Proč nevěřící Židy čeká zničení

Ježíš říká, že pokud lidé, kterým se snaží pomoct, nebudou činit pokání, čeká je zničení. Vezmou si k srdci poučení, které se týká jejich vztahu s Bohem?

80. KAPITOLA

Dobrý pastýř a ovčince

Na vztahu mezi pastýřem a jeho ovcemi je hezky vidět, jaký vztah má Ježíš ke svým učedníkům. Budou ho učedníci následovat tam, kam je povede?

81. KAPITOLA

Ježíš je jedno s Otcem, ale není Bohem

Někteří z Ježíšových kritiků ho obviňují, že ze sebe dělá boha. Jak Ježíš jejich obvinění mistrným způsobem vyvrací?

82. KAPITOLA

Ježíšova služba v Pereji

Ježíš svým posluchačům vysvětluje, co je potřeba k záchraně. Jeho rady byly tehdy hodně důležité. A co dnes?

83. KAPITOLA

Pozvání na hostinu

Ježíš je na návštěvě u jednoho farizea a vypráví podobenství o velkolepé večeři. Všechny Boží služebníky chce naučit něco důležitého. Co to je?

84. KAPITOLA

Co obnáší být Ježíšovým učedníkem?

Když se člověk stane Kristovým učedníkem, bere na sebe velkou odpovědnost. Ježíš jasně říká, co všechno to obnáší. Některé z těch, kdo ho chtějí následovat, to možná šokuje.

85. KAPITOLA

Radost z hříšníka, který činí pokání

Farizeové a znalci Zákona kritizují Ježíše za to, že se stýká s obyčejnými lidmi. Ježíš proto používá dvě podobenství, aby ukázal, jak se na hříšníky dívá Bůh.

86. KAPITOLA

Návrat ztraceného syna

Co se můžeme naučit z Ježíšova podobenství o marnotratném synovi?

87. KAPITOLA

Dobře plánujte a buďte prozíraví

Ježíš vypráví podobenství o vychytralém, nepoctivém správci domu, aby své následovníky naučil něco překvapivého.

88. KAPITOLA

Boháč a Lazar

Klíčem k pochopení Ježíšova podobenství je rozpoznat, koho představují dvě hlavní postavy.

89. KAPITOLA

Ježíš vyučuje v Pereji cestou do Judeje

Vyzdvihuje vlastnost, která nám pomůže odpustit i těm, kdo nám opakovaně ublíží.

90. KAPITOLA

„Jsem vzkříšení a život“

Co Ježíš myslí slovy, že ten, kdo v něj věří, „nikdy nezemře“?

91. KAPITOLA

Vzkříšení Lazara

Jsou dva hlavní důvody, proč ani Ježíšovi odpůrci nemůžou tento zázrak popřít.

92. KAPITOLA

Jeden z deseti malomocných dává najevo vděčnost

Uzdravený muž projevuje vděčnost nejenom Ježíšovi, ale ještě někomu jinému.

93. KAPITOLA

„Bude zjeven Syn člověka“

V jakém smyslu bude Kristova přítomnost jako blesk?

94. KAPITOLA

Je potřeba se modlit a být pokorný

V podobenství o nespravedlivém soudci a vdově Ježíš vyzdvihuje důležitost jedné konkrétní vlastnosti.

95. KAPITOLA

Boží pohled na rozvod a láska k dětem

Ježíš má k malým dětem úplně jiný postoj než jeho učedníci. Jak to?

96. KAPITOLA

Rozhovor s bohatým židovským vůdcem

Proč Ježíš říká, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království?

97. KAPITOLA

Podobenství o dělnících na vinici

V jakém smyslu se první stanou posledními a poslední prvními?

98. KAPITOLA

Apoštolové zase usilují o význačné postavení

Jakub a Jan chtějí mít v Božím království zvláštní postavení, ale nejsou sami.

99. KAPITOLA

Ježíš uzdravuje slepé muže a pomáhá Zacheovi

Jak se dá vysvětlit zdánlivý rozpor mezi zprávami o tom, jak Ježíš uzdravil slepého muže blízko Jericha?

100. KAPITOLA

Podobenství o deseti minách

Jak to Ježíš myslel, když řekl: „Každému, kdo má, bude dáno víc, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má“?

101. KAPITOLA

Na večeři v Šimonově domě v Betanii

Lazarova sestra Marie udělá něco, co vyvolá rozruch, ale Ježíš se jí zastane.

102. KAPITOLA

Král vjíždí do Jeruzaléma na oslátku

Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma se plní 500 let staré proroctví.

103. KAPITOLA

Ježíš znovu vyhání obchodníky z chrámu

Zdá se, že jeruzalémští prodejci legálně obchodují. Proč je tedy Ježíš nazývá lupiči?

104. KAPITOLA

Židé slyší Boží hlas – dají najevo víru?

Stačí v Ježíše jenom uvěřit, nebo je potřeba dát svoji víru najevo skutky?

105. KAPITOLA

Fíkovník a poučení o víře

Ježíš své následovníky učí, jakou sílu může mít víra, a vysvětluje, proč se Bůh obrací zády k izraelskému národu.

106. KAPITOLA

Dvě podobenství o vinici

Co znamená podobenství o muži, který požádal své syny, aby šli pracovat na jeho vinici, a co podobenství o muži, který svou vinici pronajal zlým vinařům?

107. KAPITOLA

Král svolává lidi na svatební hostinu

Ježíšovo podobenství je ve skutečnosti proroctví.

108. KAPITOLA

Ježíš se nenechá přelstít

Farizeům ani saduceům se nepodaří Ježíše nachytat.

109. KAPITOLA

Veřejně odsuzuje svoje odpůrce

Proč Ježíš netoleruje náboženské názory a pravidla svých odpůrců?

110. KAPITOLA

Ježíšův poslední den v chrámu

Poukazuje učedníkům na příklad chudé vdovy, aby je naučil něco důležitého.

111. KAPITOLA

Apoštolové se ptají na znamení

Ježíšovo proroctví se částečně splnilo v prvním století. Mohlo by mít také pozdější, větší splnění?

112. KAPITOLA

Deset panen – poučení o bdělosti

Chtěl Ježíš svým podobenstvím říct, že polovina jeho učedníků bude nerozumná a polovina rozvážná?

113. KAPITOLA

Talenty – poučení o svědomitosti

V Ježíšově podobenství je vysvětlený jeho výrok: „Každému, kdo má, bude dáno víc.“

114. KAPITOLA

Kristus v postavení krále odděluje ovce od kozlů

Ježíš pomocí působivého podobenství ukazuje, na základě čeho budou lidé v budoucnu souzeni.

115. KAPITOLA

Blíží se Ježíšův poslední Pesach

Proč stojí za povšimnutí, že náboženští vůdci chtějí Jidášovi zaplatit za zradu Ježíše přesně 30 kousků stříbra?

116. KAPITOLA

Lekce pokory při posledním Pesachu

Apoštolové jsou překvapení, když se Ježíš ujme úkolu, který běžně vykonávají otroci.

117. KAPITOLA

Pánova večeře

Ježíš zavádí slavnost, při které si jeho následovníci mají připomínat jeho smrt a která se má každoročně konat 14. nisanu.

118. KAPITOLA

Spor o to, kdo je nejdůležitější

Apoštolové už zapomněli na to, co je Ježíš ten večer učil.

119. KAPITOLA

Ježíš – cesta, pravda a život

Ježíš dává odpověď na důležitou otázku: Co je cestou k Bohu?

120. KAPITOLA

Co znamená nést ovoce a být Ježíšovým přítelem

Jakým způsobem můžou Ježíšovi učedníci nést ovoce?

121. KAPITOLA

„Buďte odvážní! Zvítězil jsem nad světem“

Jak mohl Ježíš zvítězit nad světem, když ho svět zabil?

122. KAPITOLA

Ježíšova závěrečná modlitba v horní místnosti

Jasně v ní ukazuje, že udělal něco ještě důležitějšího než to, že zajistil lidem záchranu.

123. KAPITOLA

Ježíš se úpěnlivě modlí v zahradě Getsemane

Proč Ježíš svého Otce prosí „Odeber mi tento pohár“? Chce se vyhnout úkolu dát svůj život jako výkupné?

124. KAPITOLA

Zrazen a zatčen

I když už je dlouho po půlnoci, Jidáš ví, kde Ježíše najít.

125. KAPITOLA

U Annáše a potom u Kaifáše

Soudní proces s Ježíšem je výsměchem spravedlnosti.

126. KAPITOLA

Petr zapírá Ježíše

Jak se mohl Petr, který měl tak silnou víru v Ježíše a miloval ho, najednou k němu obrátit zády?

127. KAPITOLA

Souzen Sanhedrinem a potom odveden k Pilátovi

Židovští náboženští vůdci před Pilátem odhalí své skutečné úmysly.

128. KAPITOLA

Pilát i Herodes považují Ježíše za nevinného

Proč Pilát posílá Ježíše k Herodovi, aby ho soudil? Nemá snad sám právo vynést nad ním rozsudek?

129. KAPITOLA

„Podívejte se, člověk!“

Pilát obdivuje to, s jakým klidem a důstojností Ježíš snáší svoji situaci.

130. KAPITOLA

Ježíš je vydán na smrt

Proč Ježíš říká zdrceným ženám, aby neplakaly nad ním, ale nad sebou a svými dětmi?

131. KAPITOLA

Nevinný král trpí na kůlu

Ježíš dává jednomu ze zločinců, kteří jsou vedle něj přibiti na kůl, slib, který úplně změní jeho vyhlídky do budoucna.

132. KAPITOLA

„Ten člověk byl opravdu Boží Syn“

Tajuplná tma za bílého dne, zemětřesení a roztržení chrámové opony nasvědčují jedinému logickému závěru.

133. KAPITOLA

Ježíš je pohřben

Proč se tolik spěchá s tím, aby byl Ježíš pohřben před západem slunce?

134. KAPITOLA

Hrobka je prázdná – Ježíš žije!

Vzkříšený Ježíš se neobjeví nejdřív apoštolům, ale několika ženám.

135. KAPITOLA

Vzkříšený Ježíš se objevuje mnoha učedníkům

Jak Ježíš učedníkům dokazuje, že ho Bůh skutečně vzkřísil?

136. KAPITOLA

Na břehu Galilejského moře

Ježíš Petrovi třikrát připomíná, jak může dokázat, že ho miluje.

137. KAPITOLA

Objevuje se stovkám učedníků a vystupuje do nebe

Než Ježíš po svém vzkříšení vystoupí do nebe, opakovaně učedníkům zdůrazňuje, co dostanou a jak by to měli využít.

138. KAPITOLA

Kristus po Boží pravici

Co Ježíš dělal, zatímco čekal, až bude moct zakročit proti svým nepřátelům?

139. KAPITOLA

Ježíš obnovuje ráj a dokončuje svůj úkol

Ježíš toho musí ještě hodně udělat, než předá Království svému Bohu a Otci.

Učte se od Ježíše a buďte...

Ježíš během svého života projevoval osm krásných vlastností.

Rejstřík biblických veršů

Pomocí rejstříku můžete v této knize najít místa, kde se mluví o jednotlivých verších z evangelií.

Rejstřík podobenství a přirovnání

V rejstříku najdete čísla kapitol, ve kterých se mluví o jednotlivých Ježíšových podobenstvích a přirovnáních.

Některá proroctví o Mesiášovi

Porovnejte události z Ježíšova života s biblickými proroctvími, která dokazují, že je Mesiáš. Najděte si v této knize kapitoly, kde se o proroctvích mluví.

Oblasti, kde Ježíš žil a vyučoval

Tato mapa zobrazuje oblasti, kde se Ježíš věnoval své službě.