Přejít k článku

Přejít na obsah

 4. ČÁST

Ježíšova pozdější služba v Judeji

„Proste ... Pána žně, aby vyslal dělníky.“ (Lukáš 10:2)

Ježíšova pozdější služba v Judeji

V TÉTO ČÁSTI

66. KAPITOLA

V Jeruzalémě během svátku stánků

Co mohlo Ježíšovy posluchače vést k názoru, že je posedlý démonem?

67. KAPITOLA

„Tak nikdy nikdo nemluvil“

V podstatě celý nejvyšší židovský soud je proti Ježíšovi, ale jeden člen se ho odváží zastat.

68. KAPITOLA

Boží Syn je „světlo světa“

Ježíš řekl: „Pravda vás osvobodí.“ Od čeho?

69. KAPITOLA

Je jejich otcem Abraham, nebo Ďábel?

Ježíš vysvětluje, jak se poznají Abrahamovy děti a kdo je ve skutečnosti jeho Otec.

70. KAPITOLA

Ježíš uzdravuje muže, který je od narození slepý

Učedníci se ptají, proč je ten muž slepý. Zhřešil? Nebo zhřešili jeho rodiče? Když ho Ježíš uzdraví, lidé na to reagují různě.

71. KAPITOLA

Farizeové se vyptávají muže, který byl dřív slepý

Muž, který býval slepý, logicky argumentuje a to farizee rozzuří. Přesně jak se rodiče báli, farizeové ho vyloučí ze synagogy.

72. KAPITOLA

Ježíš posílá 70 učedníků kázat

V Judeji Ježíš posílá 70 učedníků po dvou kázat o Království. Kde mají mluvit s lidmi – v synagogách, nebo v jejich domovech?

73. KAPITOLA

Milosrdný Samaritán

Ježíš chce své posluchače naučit něco důležitého, a tak jim vypráví podobenství o milosrdném Samaritánovi.

74. KAPITOLA

Poučení o pohostinnosti a modlitbě

Ježíš je na návštěvě u Marie a Marty. Co je učí o pohostinnosti? A co později říká učedníkům o tom, jak se mají modlit?

75. KAPITOLA

Díky čemu je člověk šťastný

Ježíš říká svým odpůrcům o Boží moci a o tom, že je zastihlo Boží království. Také ukazuje, díky čemu je člověk skutečně šťastný.

76. KAPITOLA

Na jídle u farizea

Ježíš odhaluje náboženské pokrytectví farizeů a znalců Zákona. Jaká těžká břemena tito muži nutí lidi nést?

77. KAPITOLA

Ježíšovy rady ohledně bohatství

Ježíš vypráví podobenství o boháčovi, který si postavil větší sýpky. Opakuje, jak nebezpečné je zaměřovat se na majetek.

78. KAPITOLA

Věrný správce musí být připravený

Ježíšovi záleží na tom, aby se jeho učedníkům duchovně dobře dařilo. Jakou roli v tom bude hrát věrný a rozvážný správce? Proč je tak důležité být připravený?

79. KAPITOLA

Proč nevěřící Židy čeká zničení

Ježíš říká, že pokud lidé, kterým se snaží pomoct, nebudou činit pokání, čeká je zničení. Vezmou si k srdci poučení, které se týká jejich vztahu s Bohem?

80. KAPITOLA

Dobrý pastýř a ovčince

Na vztahu mezi pastýřem a jeho ovcemi je hezky vidět, jaký vztah má Ježíš ke svým učedníkům. Budou ho učedníci následovat tam, kam je povede?

81. KAPITOLA

Ježíš je jedno s Otcem, ale není Bohem

Někteří z Ježíšových kritiků ho obviňují, že ze sebe dělá boha. Jak Ježíš jejich obvinění mistrným způsobem vyvrací?