Přejít k článku

Přejít na obsah

 139. KAPITOLA

Ježíš obnovuje ráj a dokončuje svůj úkol

Ježíš obnovuje ráj a dokončuje svůj úkol

1. KORINŤANŮM 15:24–28

  • OVCE ODMĚNĚNY, KOZLI POTRESTÁNI

  • LIDÉ BUDOU ŽÍT ŠŤASTNĚ V RÁJI NA ZEMI

  • JEŽÍŠ JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Krátce po svém křtu se Ježíš setkal s protivníkem, který ho chtěl přinutit, aby Jehovu zklamal, ještě než vůbec začne svoji službu. Ďábel tenkrát Ježíše opakovaně pokoušel. Později Ježíš o tomto ničemovi řekl: „Přichází vládce světa. A nemá nade mnou moc.“ (Jan 14:30)

Apoštol Jan ve vidění spatřil, co tohoto krutého nepřítele lidí čeká. „Velký drak..., ten prahad, který se nazývá Ďábel a Satan“, bude vyhnán z nebe a bude mít „velký hněv“, protože bude vědět, „že mu zbývá málo času“. (Zjevení 12:9, 12) Máme dobrý důvod věřit, že v době, kdy Satanovi „zbývá málo času“, právě teď žijeme. Brzy bude uvězněn v propasti a během 1 000 let, kdy bude Ježíš králem Božího království, nebude smět vůbec nic dělat. (Zjevení 20:1, 2)

Co se bude na zemi v průběhu tohoto období dít? Kdo zde bude žít a v jakých podmínkách? Mluvil o tom sám Ježíš. Ve svém podobenství o ovcích a kozlech ukázal, co čeká bezúhonné lidi, kteří se podobají ovcím a kteří spolupracují s Ježíšovými bratry a podporují je. Také objasnil, jakou budoucnost mají před sebou ti, kdo jednají opačně a podobají se kozlům. Ježíš řekl: „Tito [kozli] odejdou do věčného zničení, ale ti, kdo jednali správně [ovce], do věčného života.“ (Matouš 25:46)

Díky tomu všemu můžeme pochopit Ježíšova slova adresovaná zločinci, který vedle něj visel na kůlu. Ježíš mu nenabídl tu samou odměnu, kterou slíbil svým věrným apoštolům, tedy že bude vládnout v nebeském království. Tomuto kajícnému lupiči slíbil něco jiného: „Ujišťuji tě dnes: Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43) Ten  muž tak získal vyhlídku na život v ráji – v nádherném prostředí, které se podobá parku nebo zahradě. Je logické, že v tomto ráji budou žít i ti, kdo budou posouzeni jako ovce a vstoupí „do věčného života“.

Apoštol Jan popsal, jaké podmínky budou v ráji na zemi panovat. Řekl: „Boží stan je s lidmi. Bůh s nimi bude bydlet a oni budou jeho lidem. Sám Bůh bude s nimi. Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Ale aby ten bývalý zločinec mohl žít v ráji, musí být vzkříšen. A nebude sám. Ježíš jasně řekl: „Přichází doba, kdy všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou: Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“ (Jan 5:28, 29)

A co budou dělat věrní apoštolové a další, kteří budou s Ježíšem v nebi? Bible o této početně omezené skupině říká: „Budou kněží Boha a Krista a budou s ním kralovat těch 1 000 let.“ (Zjevení 20:6) Ježíšovými spoluvládci budou muži a ženy, kteří dřív žili na zemi. Můžeme se proto spolehnout, že budou lidem vládnout soucitně a budou pro ně mít pochopení. (Zjevení 5:10)

Ježíš na základě své výkupní oběti osvobodí lidi od zděděné hříšnosti a se svými spoluvládci jim pomůže dosáhnout dokonalosti. Lidé pak budou žít tak, jak si to Bůh původně přál, když Adamovi a Evě řekl, aby naplnili zemi svými potomky. Dokonce ani smrt, která je důsledkem Adamova hříchu, nebude existovat!

Tak Ježíš dokončí všechno, čím ho Jehova pověřil. Na konci své tisícileté vlády předá Království a dokonalou lidskou rodinu svému Otci. O tomto Ježíšově mimořádném projevu pokory apoštol Pavel napsal: „Až mu bude podřízeno všechno, potom se i sám Syn podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. Tak bude Bůh pro každého vším.“ (1. Korinťanům 15:28)

Je jasné, že Ježíš má v uskutečňování Božích velkolepých záměrů zásadní roli. A ať už budou Jehovovy záměry po celou věčnost jakékoli, o Ježíšovi budou vždy platit jeho vlastní slova: „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14:6)