Přejít k článku

Přejít na obsah

 28. KAPITOLA

Proč Ježíšovi učedníci nedrží půst?

Proč Ježíšovi učedníci nedrží půst?

MATOUŠ 9:14–17 MAREK 2:18–22 LUKÁŠ 5:33–39

  • JANOVI UČEDNÍCI SE PTAJÍ JEŽÍŠE NA PŮST

Někdy potom co se Ježíš zúčastnil Pesachu roku 30 n. l., se dostal do vězení Jan Křtitel. Chtěl, aby jeho učedníci začali následovat Ježíše, ale ne všichni to v dalších měsících udělali.

Jak se teď blíží Pesach roku 31 n. l., někteří Janovi učedníci přicházejí za Ježíšem a ptají se ho: „Jak to, že se my a farizeové postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ (Matouš 9:14) Farizeové berou půst jako náboženský zvyk. Ježíš později vypráví podobenství, ve kterém se pyšný farizeus modlí: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní... Dvakrát týdně se postím.“ (Lukáš 18:11, 12) I Janovi učedníci se možná postí, aby dodrželi náboženský zvyk. Nebo se možná postí proto, že tím dávají najevo lítost nad Janovým uvězněním, a diví se, proč se k nim Ježíšovi učedníci nepřipojují.

Ježíš jim odpovídá pomocí přirovnání: „Ženichovi přátelé přece nemají důvod truchlit, dokud je ženich s nimi. Ale přijde doba, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Matouš 9:15)

Sám Jan mluvil o Ježíšovi jako o ženichovi. (Jan 3:28, 29) Dokud je Ježíš se svými učedníky, nemají proč se postit. Později až zemře, budou truchlit a nebudou mít chuť k jídlu. Ale až bude vzkříšen, už nebudou mít žádný důvod, aby dávali půstem najevo smutek. Naopak budou mít důvod k velké radosti.

Potom Ježíš používá další dvě přirovnání: „Nikdo nepřišívá záplatu z nesražené látky na starý oděv, protože nový kus látky se z oděvu vytrhne a díra se zvětší. Ani se nedává mladé víno do starých měchů. Jinak měchy prasknou, víno se vylije a měchy se zničí. Lidé dávají mladé víno do nových měchů.“ (Matouš 9:16, 17) Co tím chce Ježíš říct?

Pomáhá učedníkům Jana Křtitele, aby pochopili důležitou věc: od Ježíšových učedníků by nikdo neměl očekávat, že se budou řídit starými judaistickými zvyky, jako je třeba půst. Ježíš nepřišel proto, aby záplatoval a udržoval starý, „obnošený“ způsob uctívání Boha. Celý tento systém uctívání má zanedlouho skončit. Ježíš lidi nevede k uctívání Boha, které se přizpůsobuje judaismu a jeho lidským tradicím. Jinými slovy nesnaží se přišít záplatu z nové látky na starý oděv nebo dát mladé víno do starého, ztvrdlého měchu.