Přejít k článku

Přejít na obsah

 32. KAPITOLA

Co je dovolené dělat o sabatu?

Co je dovolené dělat o sabatu?

MATOUŠ 12:9–14 MAREK 3:1–6 LUKÁŠ 6:6–11

  • JEŽÍŠ O SABATU UZDRAVUJE MUŽE S OCHRNUTOU RUKOU

Je zase sabat a Ježíš vchází do synagogy, pravděpodobně v Galileji. Tam potkává muže, který má ochrnutou pravou ruku. (Lukáš 6:6) Znalci Zákona a farizeové Ježíše pozorně sledují. Proč? Jejich skutečné úmysly jsou patrné z toho, na co se Ježíše zeptají: „Je dovoleno o sabatu uzdravovat?“ (Matouš 12:10)

Židovští náboženští vůdci věří, že léčit o sabatu se smí pouze tehdy, když je v ohrožení lidský život. Takže se například nesmí narovnat zlomená kost nebo ovázat vymknutí, protože v těchto případech člověk není v ohrožení života. Je zřejmé, že znalci Zákona a farizeové se Ježíše neptají proto, že by jim záleželo na tom trpícím muži. Snaží se najít něco, z čeho by mohli Ježíše obvinit.

Ježíš ale zná jejich pokřivené uvažování. Ví, že přijali extrémní, nebiblický názor na to, co je porušením zákazu, že se o sabatu nesmí pracovat. (2. Mojžíšova 20:8–10) Už se setkal s tím, že někteří neoprávněně kritizovali jeho dobré skutky. Teď připravuje scénu pro dramatický střet. Říká muži s ochrnutou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed.“ (Marek 3:3)

Obrací se ke znalcům Zákona a farizeům a ptá se jich: „Kdybyste měli jednu ovci a ta o sabatu spadla do jámy, je snad mezi vámi někdo, kdo by ji nešel vytáhnout?“ (Matouš 12:11) Ovce představuje finanční investici, takže ti muži by ji nenechali v jámě až do druhého dne. Mohla by umřít a to by pro ně znamenalo ztrátu. Navíc Písmo říká: „Dobrý člověk pečuje o svá zvířata.“ (Přísloví 12:10)

Ježíš z toho vyvozuje rozumný závěr: „Člověk je přece mnohem cennější než ovce! Proto je dovoleno udělat o sabatu dobrý skutek.“ (Matouš 12:12) Uzdravením toho muže by tedy Ježíš sabat neporušil. Jeho argumentace je logická a zračí se v ní soucit. Náboženští vůdci proti tomu nemůžou nic říct, a tak jenom mlčí.

Ježíš, zklamaný z toho, jak scestně uvažují, se po nich rozhořčeně rozhlédne. Pak muži říká: „Natáhni ruku.“ (Matouš 12:13) Ten muž to udělá, a ochrnutá ruka se mu uzdraví. Má z toho obrovskou radost. Jak na to ale reagují ti, kdo chtějí Ježíše usvědčit z něčeho špatného?

Místo aby byli farizeové rádi, že je ten muž zdravý, vyjdou ze synagogy a okamžitě se začnou „radit s Herodovými stoupenci, jak [Ježíše] zabít“. (Marek 3:6) K tomuto politickému hnutí zjevně patří i členové náboženské skupiny zvané saduceové. Běžně stojí saduceové a farizeové proti sobě, ale teď se spojují proti Ježíšovi.