Job 9:1-35

  • Ansa blong Job (1-35)

    • Man we i nating nomo i no save agiu wetem God (2-4)

    • ‘God i mekem ol samting we man i no naf blong faenemaot’ (10)

    • I no gat man i save agiu wetem God (32)

9  Job i ansa i se:   “Blong talem stret, mi mi save se samting ya i tru. ?Be olsem wanem man we i nating nomo, i save win sipos hem i gat wan kot kes wetem God?+   Sipos wan man i wantem agiu wetem Hem,*+Nating se God i askem wan taosen kwestin, bambae hem i no save ansarem wan nating.   Hat blong hem i waes mo paoa blong hem i strong.+ ?Hu i save blokem hem, mo i kamaot we i no karekil?+   Hem i stap muvum* ol bigfala hil, be i no gat man i save.Taem hem i kros, hem i stap tanem ova ol hil.   Hem i muvmuvum wol i aot long ples blong hem, Nao ol bigfala pos blong hem oli seksek.+   Hem i givim oda long san blong i no saenMo i blokem laet blong ol sta.+   Hem nomo i spredem heven i open bigwan,+Mo hem i stap wokbaot antap long ol bigfala wef blong solwota.+   Hem i mekem grup blong ol sta ya Asis,* Kesil,* mo Kima,*+Mo ol grup blong ol sta long skae long saot.* 10  Hem i mekem ol bigbigfala wok, mo ol samting we man i no naf blong faenemaot,+Ol gudgudfala samting we man i no save kaontem.+ 11  Hem i pas klosap long mi, mo mi no save luk hem.Hem i kam pasem mi, be mi no luksave hem. 12  Taem hem i pulumaot wan samting, ?hu i save stopem hem? ?Hu i save talem long hem se: ‘Yu stap mekem wanem ya?’+ 13  God bambae i no holembak kros blong hem.+Olgeta we oli stap halpem Rahab,*+ olgeta tu bambae oli bodaon long hem. 14  Sipos i olsem, mi mas lukaot gud moa taem mi ansa long hem. !Mi mas jusum gud ol tok we bambae mi talem blong agiu wetem hem! 15  Nating sipos mi nao mi stret, bambae mi no ansa long hem.+ Be mi save askem nomo long jaj blong mi* blong i sore long mi. 16  ?Sipos mi singaot i go long hem, bambae hem i ansa long mi? Mi mi no bilif se bambae hem i lesin long voes blong mi, 17  From hem i mekem wan strong win i smasem gud miMo i mekem ol soa blong mi oli kam plante moa be from nating nomo.+ 18  Hem i no givim taem blong mi pulum win blong mi.Hem i gohed blong mekem ol trabol oli kam fulap long mi. 19  Sipos i blong tokbaot paoa, hem nao i strong man.+ Sipos i blong tokbaot jastis, hem i talem se: ‘?Hu i save jajem mi?’* 20  Sipos mi nao mi stret, maot blong mi bambae i talem se mi mi rong.Nating sipos mi gohed blong mekem ol fasin we i stret,* bambae hem i talem tu se mi mi rong.* 21  Nating sipos mi gohed blong mekem ol fasin we i stret,* be mi no trastem mi wan.Mi no wantem* laef ya blong mi. 22  Evri samting ya i sem mak nomo. Taswe mi talem se:‘Hem i stap spolem man we i no gat fol* wetem man nogud tu.’ 23  Sipos bigfala wota i ron nao wantaem nomo i kilim ol man i ded,Bambae hem i laf nogud long ol man we oli no gat fol, we oli stap harem nogud. 24  Wol ya i go finis long han blong ol man nogud.+Hem i kavremap ae* blong ol jaj blong wol ya. ?Sipos i no hem, be hu nao? 25  Naoia ol dei blong mi oli pas kwik moa i winim wan man blong ron.+Oli pas i go we i no gat wan gud samting long olgeta. 26  Oli glis i go olsem ol bot we oli wokem long waelken,Olsem ol igel we oli sut i godaon from wan animol blong oli kakae. 27  Sipos mi talem se: ‘Bambae mi fogetem samting we i stap mekem mi komplen, Bambae mi mekem fes blong mi i jenis mo mi hapi,’ 28  Be bambae mi fraet yet from olgeta samting we oli stap mekem mi harem nogud,+Mo mi save se bambae yu no luk mi se mi klin. 29  Bambae yu talem se mi mi gat fol.* ?Taswe from wanem mi mas traehad blong nating nomo?+ 30  Sipos mi swim long wota blong sno we i stap melt,Mo mi wasem han blong mi long lae,*+ 31  Be bambae yu girap yu draonem mi long wan hol,Mekem se ol klos blong mi tu oli no laekem mi nating. 32  From hem i no wan man olsem mi we mi save ansa long hem,Mo we mi save pas long kot wetem hem.+ 33  I no gat man blong mekem desisen* bitwin mitufala,We i save stap olsem jaj blong mitufala.* 34  Sipos hem i stop blong wipim mi*Mo i no letem ol samting blong hem blong fraet, oli mekem mi fraet,+ 35  Ale bambae mi save toktok long hem we mi no fraet nating,From i no fasin blong mi blong toktok from mi fraet.

Ol futnot

NT: “wantem tekem Hem i go long kot.”
NT: “tekemaot.”
Maet hemia i minim grup blong ol sta we nem blong hem Bigfala Bea (Ursa Major).
Maet hemia i minim grup blong ol sta we nem blong hem Oraeon.
Maet hemia i minim grup blong ol sta we nem blong hem Pleades, we oli stap long wan narafala grup blong ol sta we nem blong hem Tauras.
PT: “we oli stap long saot long ol rum we i insaed olgeta.”
Maet hemia wan bigfala animol blong solwota.
MNT: “enemi blong mi long kot.”
PT: “save singaot mi blong go long kot?”
NT: “mi no mekem wan samting we i nogud.”
PT: “se fasin blong mi i kruked.”
NT: “mi no mekem wan samting we i nogud.”
NT: “Mi tingting nogud long.”
NT: “we oli gohed blong mekem ol fasin we i stret.”
PT: “fes.”
PT: “wan rabis man.”
NT: “potas; sop.”
NT: “no gat wan medel man.”
PT: “save putum han blong hem antap long mitufala.”
PT: “i karemaot wip blong hem long mi.”