Job 15:1-35

  • Seken toktok blong Elifas (1-35)

    • Hem i talem se Job i no fraet long God (4)

    • Hem i singaot Job se flas man (7-9)

    • ‘God i no trastem ol tabu man blong hem’ (15)

    • ‘Man we i safa hem i wan man nogud’ (20-24)

15  Nao Elifas+ we i man Teman i ansa se:   “?Wan waes man i save yusum ol toktok we i emti nomo blong ansa,No bambae hem i fulumap bel blong hem long iswin?   Fasin blong stretem man wetem ol tok we i nating nomo, i no save wok,Mo toktok nomo i no save givhan.   From yu ting nating long fasin blong fraet* long God,Mo yu stap daonem ol tingting long saed blong God.   From ol mastik blong yu oli mekem se yu toktok olsem,*Mo yu jusum ol tok we i trikim gud man.   Maot blong yu nomo i stap soemaot se yu rong, be i no mi.Mo lips blong yu nomo i stap talemaot ol poen agensem yu.+   ?Yu ting se yu yu fas man we i bon long wol,No yu bon bifo we ol hil oli bon?   ?Yu yu stap lesin taem God i talem ol sikret blong hemNo yu ting se yu nomo yu gat waes?   ?Wanem samting yu save, we mifala i no save?+ ?Wanem samting we yu yu kasemsave long hem, be mifala no gat? 10  Man we i gat waet hea mo man we i olfala, tufala i stap wetem yumi,+Ol man ya oli olfala moa long papa blong yu. 11  ?Ol tok blong God blong mekem yu harem gud,Mo ol tok we man i talem gud nomo long yu, oli no naf? 12  ?From wanem hat blong yu i tekem yu yu gowe??Mo from wanem ae blong yu i fulap long kros? 13  From yu yu kros long* God stret,Mo yu letem ol tok olsem oli kamaot long maot blong yu. 14  ?From wanem man we i blong ded nomo i mas kam klin,No man we i bon long woman i mas kam stret man?+ 15  !Yu luk! Hem i no trastem ol tabu man blong hem,Mo heven tu i no klin long ae blong hem.+ 16  Bambae i moa nogud wetem man we hem i luk se i nogud olgeta mo we i rabis olgeta,+Wan man we i stap dring ol rabis fasin olsem wota. 17  !Bambae mi talem gud long yu, yu lesin long mi! Bambae mi talemaot samting we mi bin luk, 18  Samting we ol waes man oli talemaot, we i kam long ol papa blong olgeta.+Ol samting we oli no bin haedem. 19  Graon ya oli givim long olgeta nomo,Mo i no gat wan strenja i pas long medel blong olgeta. 20  Wan man nogud, i stap safa evri dei long laef blong hemLong olgeta yia we oli makemaot finis se i blong ol stronghed. 21  Ol saon blong fraet oli kasem sora blong hem,+Mo long taem blong pis, ol raskol oli kam atakem hem. 22  Hem i no bilif se bambae hem i ronwe long tudak,+Oli holem gud hem i stap, i wet long naef blong faet. 23  Hem i wokbaot olbaot i stap lukaot kakae*—?wehem kakae ya? Hem i save gud se dei ya we i tudak i stap klosap nomo. 24  Trabol mo harem nogud i gohed blong mekem hem i fraet.Oli winim hem olsem wan king we i rere blong mekem faet, 25  From hem i leftemap han blong hem agensem God stretMo i traem blong rebel agensem* God Ya We i Gat Olgeta Paoa. 26  Hem i mekem stronghed, i holem strong tik sil blong hem,*I stap resis agensem Hem. 27  Fes blong hem i fulap gud long gris,Mo hips blong hem i fatfat gud long gris. 28  Hem i stap long ol taon we bambae ol man oli spolem,Long ol haos we i no gat man bambae i go stap long hem,We bambae i kam ol hip blong ol ston. 29  Bambae hem i no kam rij, mo bambae i no moa hivimap ol sas samting,Mo olting blong hem bambae oli no kam fulap long ples blong hem. 30  Bambae hem i no save ronwe long tudak.Laet blong faea bambae i draemap niufala gru* blong hem,Mo strong win we i kamaot long maot blong God,* bambae i mekem hem i pasawe.+ 31  Hem i no sud lego stret rod mo trastem samting we i nating nomo,From we samting we bambae hem i kasem olsem jenis, i nating nomo. 32  Samting ya bambae i kamtru bifo dei blong hem,Mo ol branj blong hem bambae oli neva gru gud.+ 33  Bambae hem i olsem wan rop blong grep we i seksekemaot ol frut blong hem we oli no raep yet,Mo olsem wan oliftri we i sakemaot ol flaoa blong hem, 34  From grup blong ol man we oli no bilif long God,* i no gat laef long olgeta,+Mo faea bambae i bonem ol tent we man i stap kasem mane long hem, blong mekem kruked fasin. 35  Bel blong olgeta i fulap long trabol olsem we oli gat bel, mo oli bonem ol samting we oli no stret,Mo fasin blong giaman i stap gru long bel blong olgeta.”

Ol futnot

NT: “tinghevi.”
NT: “ol mastik blong yu oli trenem maot blong yu.”
PT: “yu tanem spirit blong yu agensem.”
PT: “bred.”
NT: “traem blong winim.”
PT: “tik aean ya long medel blong sil.”
Hemia i minim hop we hem i gat yet.
PT: “hem.”
NT: “ol man blong apostasi.” Yu luk Diksonari.