Job 25:1-6

  • Nambatri toktok blong Bildad (1-6)

    • ‘Olsem wanem man i save stap we i no gat fol long fes blong God?’ (4)

    • Hem i talem se man i holemstrong long God blong nating nomo (5, 6)

25  Bildad+ we i man Suaha i ansa se:   “Wok blong rul mo paoa we man i fraet long hem, oli blong Hem.Hem i putum pis long heven.   ?Man i save talem stret namba blong ol soldia blong Hem? ?Hu nao i no kasem laet blong Hem?   ?Taswe olsem wanem man we i nating nomo i save kam stret man long fes blong God?+?Mo olsem wanem man we i bon long woman i no gat fol?*+   Mun tu i no saen natingMo ol sta oli no klin gud long ae blong hem,   Sipos i olsem, hem i mowas long man we i nating nomo, we i wan maget,Mo pikinini blong man, we i wan wom nomo.”

Ol futnot

NT: “i klin gud.”