Job 10:1-22

  • Job i gohed blong ansa (1-22)

    • ‘?From wanem God i stap agiu wetem mi?’ (2)

    • God i no sem mak long Job we i man nating nomo (4-12)

    • ‘Mi wantem spel smol’ (20)

10  “Mi no laekem nating* laef blong mi.+ Bambae mi talemaot ol samting we mi stap komplen from. !Bambae mi toktok from mi harem nogud tumas!*   Bambae mi talem long God se: ‘Yu no mas talem se mi mi rong. Yu talem long mi from wanem yu stap agiu wetem mi.   ?Yu yu glad taem yu stap mekem i strong long ol man,Yu stap lukluk nogud long wok blong han blong yu+Be long semtaem yu glad long advaes blong man nogud?   ?Yu yu gat ae olsem blong ol man,*No yu lukluk samting olsem we man i luk?   ?Ol dei blong yu, oli olsem ol dei blong ol man we oli blong ded nomo,No ol yia blong yu oli olsem ol yia blong ol man,+   Mekem se yu stap lukaotem ol rong blong mi,Mo yu gohed blong lukaotem ol sin blong mi?+   Yu yu save se mi mi no mekem i rong,+Mo i no gat wan man i save sevem mi, i tekemaot mi long han blong yu.+   Han blong yu nomo i sepem mi, mo i mekem mi,+Be naoia yu wantem distroem mi fulwan.   Plis, yu mas tingbaot se yu mekem mi long klei nomo,+Be naoia yu mekem mi mi gobak long das bakegen.+ 10  ?I no yu we yu kafsaedem mi olsem melekMo yu mekem mi kam tik olsem jis? 11  Yu yu kavremap mi long skin mo mit olsem wan klos,Mo yu yusum ol bun mo ol string blong wivim ol haf blong bodi blong mi wanples.+ 12  Yu yu givim laef long mi mo yu lavem mi oltaem. Yu yu lukaot gud long laef* blong mi we yu kea gud long hem.+ 13  Be long fasin haed yu plan blong mekem ol samting ya.* Mi mi save se ol samting ya oli kamaot long yu. 14  Sipos mi bin mekem sin, yu save luk mi,+Mo yu no save letem mi mi kam fri long sin blong mi. 15  !Sipos mi gat fol, bigfala trabol long mi ya!Mo nating sipos mi no gat fol, mi no save leftemap hed blong mi,+From we mi sem tumas mo mi harem nogud tumas.+ 16  Sipos mi leftemap hed blong mi i go antap, yu ronem mi olsem wan laeon,+Mo bakegen yu soemaot paoa blong yu agensem mi. 17  Yu stap tekem ol niufala witnes blong oli agensem mi,Mo kros blong yu i stap kam bigwan moa agensem mi,Olsem we mi stap kasem wan trabol afta narawan. 18  Taswe ?from wanem yu tekemaot mi long bel blong mama blong mi?+ Mi sud ded finis bifo we man i save luk mi. 19  Olsem nao, bambae i olsem we mi neva stap.Bambae i olsem we oli tekemaot mi long bel i go stret long gref.’ 20  ?Yu no ting se ol dei blong mi oli smol nomo?+ I moa gud hem i lego mi mi stap mi wan. I moa gud hem i tanem fes blong hem i gowe long mi, blong mi save spel smol*+ 21  Bifo mi aot i go mo bambae mi no moa kambak+Long ples ya we i tudak we i tudak,+ 22  Long ples ya we i tudak gud,Wan ples we smok i kavremap gud, mo i olbaot nomo,We laet long hem tu i olsem tudak.”

Ol futnot

NT: “Sol blong mi i no laekem nating.”
NT: “from sol blong mi i harem nogud tumas.”
PT: “ae blong bodi.”
PT: “spirit.” NT: “win.”
PT: “Mo yu haedem ol samting ya long hat blong yu.”
NT: “save glad smol.”