Job 41:1-34

  • God i tokbaot Leviatan, we i mekem man i sapraes tumas (1-34)

41  “?Yu yu save hukum Leviatan*+ long huk blong fis,No yu save fasemtaet tang blong hem long wan rop?   ?Yu yu save pusum rop* i gotru long hol blong nus blong hemNo yu save stikim huk* i gotru long jo blong hem?   ?Hem i save plis long yu plante taem blong yu sore long hem,No i save toktok gud long yu?   ?Hem i save mekem wan kontrak wetem yu,Blong yu save mekem hem i kam slef blong yu olwe?   ?Yu save pleplei wetem hem olsem we yu mekem long wan pijinNo yu save fasem hem long rop blong animol, blong ol smol gel blong yu oli pleplei wetem hem?   ?Yu ting se ol tredaman oli save givim wan samting mo oli karem animol ya olsem jenis blong samting ya? ?Yu ting se oli save katkatem mo seraotem long ol narafala bisnesman?   ?Yu yu save sperem skin blong hem long ol spia ya hapun* gogo i kavremap ful bodi blong hem,+No yu save sperem hed blong hem long ol spia blong fis?   Yu traem putum han blong yu long hem.!Bambae yu tingbaot faet ya oltaem, mo bambae yu neva mekem bakegen!   Sipos yu ting se yu save winim hem, tingting ya i no save kamtru. Sipos yu luk hem nomo, bambae yu seksek nogud.* 10  I no gat man i wantem go hambag long hem. Sipos i olsem, ?hu i save stanap blong fesem mi?+ 11  ?Hu i givim wan samting long mi fastaem, mekem se mi mas pembak long hem?+ Eni samting we i stap aninit long heven, i blong mi.+ 12  Bambae mi mas tokbaot ol han mo leg blong hem,Mo paoa blong hem mo bodi blong hem we i wokem i gud tumas. 13  ?Hu i tekemaot samting we i kavremap bodi blong hem? ?Hu bambae i go insaed long jo blong hem we i open i stap? 14  ?Hu i save fosem ol doa blong maot blong hem blong oli open? Evri tut blong hem i mekem man i fraet tumas. 15  Baksaed blong hem i fulap long ol skal we oli laenap gud*Mo oli fasfas gud wanples. 16  Ol skal ya wanwan oli fasgud long olgetaMekem se win i no save gotru long olgeta. 17  Oli fas strong long ol narawan,Oli fasgud wanples mo man i no save seraotem olgeta. 18  Taem hem i sakemaot win long nus blong hem, laet i kamkamaot,Mo ol ae blong hem oli olsem laet blong san long eli moning. 19  Ol laet oli stap kamkamaot long maot blong hem olsem laetning.Mo ol smosmol faea oli stap sut aot long hem. 20  Smok i stap kamkamaot long ol hol blong nus blong hem,Olsem wan hot oven we oli sakem gras ya ras long hem. 21  Win blong maot blong hem i stap laetem ol sakolMo faea i stap sut aot long maot blong hem. 22  I gat bigfala paoa long nek blong hem,Mo filing blong fraet i stap ron fored long hem. 23  Ol skin* blong hem we oli sosolap i stap, oli fasfas gud wanples.Oli strong gud, olsem we aean i melt i go long hem mo i no save muv. 24  Hat blong hem i strong olsem ston,Yes, i strong olsem ston we oli putum ol sid long hem blong granem. 25  Taem hem i girap, eni samting we i gat bigfala paoa, hem tu i fraet.Taem hem i stap muvmuv olbaot, hem i mekem ol man oli konfius. 26  I no gat wan naef blong faet i save winim hem,Sem mak long wan spia, wan sot ara, no wan hed blong ara.+ 27  Hem i luk aean olsem drae gras,Mo kopa olsem roten wud. 28  Wan ara i no save mekem hem i ronwe.Mo ston blong sling we i kasem hem, i olsem stik blong wit nomo. 29  Hem i luk nalnal olsem stik blong wit nomo,Mo hem i laf taem i harem noes blong spia ya javlin. 30  Aninit long bel blong hem i olsem ol pis graonpot we oli sap.Hem i flatem hem i stap long sofmad, olsem wan flat timba blong karemaot sid blong wit.+ 31  Hem i mekem dip wota i boel, olsem wota long sospen i stap boel.Hem i tantanem solwota i kam waet olsem wan sospen blong krim ya oenmen. 32  Mo taem hem i spid i go, solwota biaen long hem i saen i stap, i soemaot rod blong hem. Taem man i luk, hem i save ting se solwota i gat waet hea. 33  I no gat wan samting long wol we i olsem hem,Wan animol we oli wokem hem long fasin we i no save fraet. 34  Hem i stap lukluk strong long olgeta samting we oli flas. Hem i king blong olgeta wael animol we oli gat bigfala paoa.”

Ol futnot

Maet hemia krokodael.
PT: “ras,” hemia wan gras we i gru long ol swam mo oli stap yusum blong mekem rop.
PT: “ropnil.”
Hemia wan kaen spia we i gat huk klosap long en blong hem.
NT: “bambae yu foldaon wantaem.”
MNT: “Ol skal blong hem we oli laenap gud, oli mekem se hem i flas tumas.”
PT: “mit.”