Job 4:1-21

  • Fas toktok blong Elifas (1-21)

    • Hem i jikim fasin blong Job blong mekem i stret (7, 8)

    • Hem i talem mesej we wan spirit i talem (12-17)

    • ‘God i no trastem ol man blong wok blong hem’ (18)

4  Nao Elifas+ we i man Teman i ansa se:   “?Sipos wan man i traem toktok long yu, bambae yu kros kwiktaem? ?From we hu i save blokem hem wan blong i no toktok?   I tru, bifo yu yu stretem plante man,Mo oltaem yu mekem ol han we i slak, oli kam strong bakegen.   Ol tok blong yu i stap leftemap olgeta we oli stambol, Mo yu stap mekem ol ni we i ben oli kam strong bakegen.   Be naoia samting ya i kasem yu, mo i daonem gud yu.*I kasem yu, mo i mekem tingting blong yu i foldaon bigwan.   ?Fasin blong yu blong ona long God, i no mekem se yu trastem hem? ?Fasin blong yu blong mekem i stret,+ i no givim hop long yu?   Plis tingbaot: ?Yu yu luk finis wan man we i no gat fol i lus? ?Wetaem yu luk wan stret man we trabol i spolem gud hem?   Samting we mi luk hemia se olgeta we oli plao long* samting we i nogudMo olgeta we oli planem trabol, bambae oli kasem sem samting ya nomo.   Taem win blong God i kasem olgeta, oli lus,Mo taem kros blong hem i faerap, oli ded. 10  Laeon i singaot bigwan, mo wan yang laeon i mekem noes long trot blong hem,Be ol tut blong ol strong laeon* tu oli brobrok. 11  Wan laeon i ded from i no gat animol blong hem i kakae,Mo ol pikinini blong wan laeon oli go wanwan. 12  Nao wan tok i kamtru long mi we i no gat man i save,Mo mi harem, be i olsem wan wispa nomo long sora blong mi. 13  Long naet, taem ol man oli slip ded,Mi luk wan vison we i mekem tingting blong mi i trabol tumas, 14  Nao wan fraet i kilim nogud mi,I mekem evri bun blong mi oli seksek. 15  Wan spirit i kam pas long fes blong mi,Mo ol hea long bodi blong mi oli stanstanap. 16  Nao spirit ya i stanap we i no muv,Be mi no luksave se hem i wanem. Wan samting i stap stret long fes blong mi.Ples i kwaet, nao mi harem wan voes i se: 17  ‘?Yu ting se man we i nating nomo, i stret moa i bitim God? ?Yu ting se wan man i klin moa i winim Man We i Mekem hem?’ 18  !Yu luk! Hem i no trastem ol man blong wok blong hem,Mo hem i stap faenem poen long ol enjel* blong hem. 19  Sipos i olsem, bambae hem i mekem i mowas long olgeta we oli laef long ol haos we oli wokem long klei,We fandesen blong olgeta i stap long das,+Mo we oli save smas isi nomo olsem bebet.* 20  Trabol i stap spolem gud olgeta, stat long moning kasem sapa.Oli lus olwe, mo i no gat man i luksave. 21  ?Yu no ting se oli olsem tent we man i pulumaot ol rop blong hem? Oli ded we oli no gat waes yet.

Ol futnot

PT: “i mekem we yu kam slak olgeta.”
NT: “we oli mekem plan blong.”
NT: “ol man laeon we oli yang mo oli gat plante hea long nek blong olgeta.”
NT: “ol mesenja.”
PT: “mot.” Hemia wan bebet we i luk olsem bataflae.