Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Buk Blong Job

Ol Japta

Ol Save Insaed

 • 1

  • Fasin blong Job blong mekem i stret mo ol rij samting blong hem (1-5)

  • Setan i askem kwestin long saed blong samting we i pusum Job blong wosipim God (6-12)

  • Job i lusum ol samting blong hem mo ol pikinini blong hem (13-19)

  • Job i no blemem God (20-22)

 • 2

  • Setan i askem kwestin bakegen long saed blong samting we i pusum Job blong wosipim God (1-5)

  • God i letem Setan blong hem i spolem bodi blong Job (6-8)

  • Waef blong Job i se: “!Yu tok nogud long God mo yu ded!” (9, 10)

  • Trifala fren blong Job oli kam (11-13)

 • 3

  • Job i harem nogud from dei we hem i bon (1-26)

   • Hem i askem from wanem hem i stap safa (20, 21)

 • 4

  • Fas toktok blong Elifas (1-21)

   • Hem i jikim fasin blong Job blong mekem i stret (7, 8)

   • Hem i talem mesej we wan spirit i talem (12-17)

   • ‘God i no trastem ol man blong wok blong hem’ (18)

 • 5

  • Elifas i gohed blong talem fas toktok blong hem (1-27)

   • ‘God i yusum ol trik blong ol waesman blong kasem olgeta bakegen’ (13)

   • ‘Job i no sud sakemaot fasin blong stretem man, we i kam long God’ (17)

 • 6

  • Ansa blong Job (1-30)

   • Hem i talem se i stret, taem hem i stap talemaot ol wari blong hem (2-6)

   • Olgeta we oli kam blong mekem hem i harem gud, oli man blong giaman (15-18)

   • “!Ol tok we i tru, i no save mekem man i harem nogud!” (25)

 • 7

  • Job i gohed blong ansa (1-21)

   • Laef i olsem man we i stap hadwok tumas (1, 2)

   • “?From wanem yu putum mi olsem mak blong yu sutum?” (20)

 • 8

  • Fas toktok blong Bildad (1-22)

   • Hem i talem se ol pikinini blong Job oli mekem sin (4)

   • ‘Sipos yu klin gud, God bambae i protektem yu’ (6)

   • Hem i talem se Job i wan man we i no bilif long God (13)

 • 9

  • Ansa blong Job (1-35)

   • Man we i nating nomo i no save agiu wetem God (2-4)

   • ‘God i mekem ol samting we man i no naf blong faenemaot’ (10)

   • I no gat man i save agiu wetem God (32)

 • 10

  • Job i gohed blong ansa (1-22)

   • ‘?From wanem God i stap agiu wetem mi?’ (2)

   • God i no sem mak long Job we i man nating nomo (4-12)

   • ‘Mi wantem spel smol’ (20)

 • 11

  • Fas toktok blong Jofara (1-20)

   • Hem i agensem Job from ol tok blong hem we oli emti nomo (2, 3)

   • Hem i talem long Job blong i lego nogud fasin (14)

 • 12

  • Ansa blong Job (1-25)

   • “Mi mi no daon moa long yufala” (3)

   • “Mi mi kam olsem wan samting we . . . oli stap laf long hem” (4)

   • ‘Waes i stap wetem God’ (13)

   • God i hae moa long ol jaj mo ol king (17, 18)

 • 13

  • Job i gohed blong ansa (1-28)

   • ‘Mi mi glad moa blong toktok wetem God’ (3)

   • “Yufala evriwan i olsem ol rabis dokta” (4)

   • “Mi mi save se mi nao mi stret” (18)

   • Hem i askem from wanem God i luk hem olsem wan enemi (24)

 • 14

  • Job i gohed blong ansa (1-22)

   • Man i laef sot taem nomo mo i kasem fulap trabol (1)

   • “Ol tri tu oli gat hop” (7)

   •  “!Plis i gud yu haedem mi long Gref!” (13)

   • “?Sipos wan man i ded, hem i save laef bakegen?” (14)

   • God bambae i wantem tumas blong luk wok blong han blong hem (15)

 • 15

  • Seken toktok blong Elifas (1-35)

   • Hem i talem se Job i no fraet long God (4)

   • Hem i singaot Job se flas man (7-9)

   • ‘God i no trastem ol tabu man blong hem’ (15)

   • ‘Man we i safa hem i wan man nogud’ (20-24)

 • 16

  • Ansa blong Job (1-22)

   • “!Yufala . . . i man blong mekem man i harem nogud nomo!” (2)

   • Hem i talem se God i putum hem olsem wan mak blong hem i sutum (12)

 • 17

  • Job i gohed blong ansa (1-16)

   • “Ol man blong jik oli raonem gud mi” (2)

   • “Hem i mekem mi kam olsem wan samting blong oli laf long hem” (6)

   • “Gref bambae i kam hom blong mi” (13)

 • 18

  • Seken toktok blong Bildad (1-21)

   • Hem i tokbaot samting we ol man blong mekem sin oli kasem (5-20)

   • Hem i soemaot se Job i no save God (21)

 • 19

  • Ansa blong Job (1-29)

   • Hem i sakemaot ol strong tok blong “ol fren” blong hem (1-6)

   • Hem i talem se oli lego hem (13-19)

   • “Man we bambae i pemaot mi, hem i laef i stap” (25)

 • 20

  • Seken toktok blong Jofara (1-29)

   • Hem i filim se tok ya blong Job i spolem hem (2, 3)

   • Hem i soemaot se Job i wan man nogud (5)

   • Hem i talem se Job i stap harem gud long sin (12, 13)

 • 21

  • Ansa blong Job (1-34)

   • ‘?From wanem ol rabis man oli stap win long laef?’ (7-13)

   • Hem i soemaot se ol tok blong ol man we oli kam “leftemap tingting” blong hem, oli no stret (27-34)

 • 22

  • Nambatri toktok blong Elifas (1-30)

   • ‘?Wan man i save mekem wan gudfala samting blong God?’ (2, 3)

   • Hem i talem se Job i griri mo i no mekem jastis (6-9)

   • ‘Yu kambak long God mo bambae yu kambak olsem fastaem’ (23)

 • 23

  • Ansa blong Job (1-17)

   • Hem i wantem talemaot kes blong hem long fored blong God (1-7)

   • Hem i talem se hem i no save faenem God (8, 9)

   • ‘Mi mi gohed blong folem rod blong hem we mi no gowe long hem nating’ (11)

 • 24

  • Job i gohed blong ansa (1-25)

   • ‘?From wanem God i no putum wan stret taem?’ (1)

   • Hem i talem se God i letem rabis fasin i stap (12)

   • Ol man blong mekem sin oli laekem tudak (13-17)

 • 25

  • Nambatri toktok blong Bildad (1-6)

   • ‘Olsem wanem man i save stap we i no gat fol long fes blong God?’ (4)

   • Hem i talem se man i holemstrong long God blong nating nomo (5, 6)

 • 26

  • Ansa blong Job (1-14)

   • “!Ating yu nao yu halpem man we i no gat paoa!” (1-4)

   • ‘Wol ya God i no hangem long wan samting’ (7)

   • ‘!Hemia ol smol haf nomo blong ol wok blong God!’ (14)

 • 27

  • Job i gat strong tingting blong hem i gohed blong holemstrong long God (1-23)

   • “!Bambae mi no lego fasin blong mi blong holemstrong!” (5)

   • Man we i no bilif long God, i no gat hop (8)

   • “?From wanem ol tok blong yufala i emti nomo?” (12)

   • Long en, ol man nogud oli no gat wan samting (13-23)

 • 28

  • Job i skelem ol sas samting blong wol wetem waes (1-28)

   • Ol traehad we man i mekem blong digim ol sas ston (1-11)

   • Waes i sas moa long ol perel (18)

   •  Fasin blong fraet long Jehova, hemia nao trufala waes (28)

 • 29

  • Job i tingbaot bakegen ol hapi dei we hem i gat bifo we hem i kasem trabol (1-25)

   • Ol man long get blong taon oli respektem hem (7-10)

   • Jastis we hem i stap soem bifo (11-17)

   • Olgeta man oli lesin long advaes blong hem (21-23)

 • 30

  • Job i tokbaot olsem wanem laef blong hem i jenis (1-31)

   • Ol man we oli nating nomo oli jikim hem (1-15)

   • I luk olsem se God i no halpem hem (20, 21)

   • “Skin blong mi i kam blak” (30)

 • 31

  • Job i difendem fasin blong hem blong holemstrong long God (1-40)

   • “Wan kontrak wetem ae blong mi” (1)

   • Hem i askem God blong i skelem hem (6)

   • Hem i no wan man blong mekem adaltri (9-12)

   • Hem i no wan man we i lavem mane tumas (24, 25)

   • Hem i no wan man blong wosipim aedol (26-28)

 • 32

  • Yangfala Elihu i joenem storian (1-22)

   • Hem i kros long Job mo ol fren blong Job (2, 3)

   • Hem i no toktok yet, from we hem i gat respek (6, 7)

   • I no yia blong man nomo i mekem se man i waes (9)

   • Elihu i wantem tumas blong toktok (18-20)

 • 33

  • Elihu i tok strong long Job, from we hem i mekem olsem se hem i stret gud (1-33)

   • Faenem wan ransom (24)

   • Kasembak paoa olsem wan yangfala (25)

 • 34

  • Elihu i pruvum se God i gat jastis mo ol fasin blong hem oli stret (1-37)

   • Job i talem se God i no letem hem i kasem jastis (5)

   • Neva tru God i mekem samting we i nogud (10)

   • Job i no gat save (35)

 • 35

  • Elihu i makemaot ol tingting blong Job we oli no stret (1-16)

   • Job i talem se hem i stret moa i winim God (2)

   • God i antap olgeta, sin i no gat paoa long hem (5, 6)

   • Job i sud wet long God (14)

 • 36

  • Elihu i leftemap ol gudfala fasin blong God we man i no save faenemaot (1-33)

   • Man we i obei bambae i wingud. Man we i no bilif long God bambae oli sakemaot hem (11-13)

   • ‘?I gat wan tija we i olsem God?’ (22)

   • Job i sud leftemap God (24)

   • “God i hae moa i bitim samting we yumi save” (26)

   • God i kontrolem ren mo laetning (27-33)

 • 37

  • Ol samting raonabaot long yumi oli soemaot haenem blong God (1-24)

   • God i save stopem ol wok blong ol man (7)

   • “Yu tingting gud long ol gudgudfala wok blong God” (14)

   • Ol man oli no naf blong kasemsave evri samting long saed blong God (23)

   • I no mas gat wan man i ting se hem i waes (24)

 • 38

  • Jehova i tijim ol man se oli smol nomo (1-41)

   • “?Yu yu stap wea taem mi wokem wol ya?” (4-6)

   • Ol pikinini blong God oli singaot from oli glad (7)

   • Ol kwestin long saed blong ol samting we God i wokem (8-32)

   • “Ol loa we oli stap kontrolem ol samting long heven” (33)

 • 39

  • Ol animol oli soemaot we ol man oli no gat save nating (1-30)

   • Ol nani blong hil mo dia (1-4)

   • Wael dongki (5-8)

   • Wael bul (9-12)

   • Pijin ya ostrij (13-18)

   • Hos (19-25)

   • Pijin ya falkon mo igel (26-30)

 • 40

  • Sam moa kwestin we Jehova i askem (1-24)

   • Job i talem stret se hem i no gat tok blong talem (3-5)

   •  “?Bambae yu kwestinim mi from jastis blong mi?” (8)

   • God i tokbaot paoa blong animol ya Behemot (15-24)

 • 41

  • God i tokbaot Leviatan, we i mekem man i sapraes tumas (1-34)

 • 42

  • Ansa we Job i talem long Jehova (1-6)

  • God i stretem ol fren blong Job (7-9)

  • Jehova i givimbak ol samting we Job i bin gat (10-17)

   • Ol boe mo ol gel blong Job (13-15)