Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Mga Buhat han mga Apostol

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Mensahe kan Teofilo (1-5)

  • Mga saksi ngadto ha mga sidsid han tuna (6-8)

  • Hi Jesus sinaka ha langit (9-11)

  • Mga disipulo urosa nga nagtirirok (12-14)

  • Matias ginpili kasaliwan ni Judas (15-26)

 • 2

  • An baraan nga espiritu iginbubo han Pentekostes (1-13)

  • An pahayag ni Pedro (14-36)

  • An mga tawo ginios uyon ha pahayag ni Pedro (37-41)

   • 3,000 an nabawtismohan (41)

  • Kristiano nga pagturotarampo (42-47)

 • 3

  • Gintambal ni Pedro an piay nga makililimos (1-10)

  • An pahayag ni Pedro ha Pasilyo ni Solomon (11-26)

   • “Pagpahiuli han ngatanan nga butang” (21)

   • Propeta nga pariho kan Moises (22)

 • 4

  • Gin-aresto hira Pedro ngan Juan (1-4)

   • Mga tumuroo inabot na hin 5,000 nga lalaki (4)

  • Pagbista ha Sanhedrin (5-22)

   • “Diri namon mahihimo nga umundang ha pagyakan” (20)

  • Pag-ampo para hin kaisog (23-31)

  • Iginpaangbit han mga disipulo an ira mga panag-iya (32-37)

 • 5

  • Hira Ananias ngan Sapira (1-11)

  • An mga apostol nagbuhat hin damu nga tigaman (12-16)

  • Ginpriso ngan igin-gawas (17-21a)

  • Gindara utro ha Sanhedrin (21b-32)

   • ‘Sugton an Dios imbes nga an mga tawo’ (29)

  • An sagdon ni Gamaliel (33-40)

  • Pagsangyaw ha tagsa nga balay (41, 42)

 • 6

  • Pito nga lalaki an ginpili para mag-asikaso (1-7)

  • Hi Esteban gin-akusaran hin pagpasipara (8-15)

 • 7

  • An siring ni Esteban ha Sanhedrin (1-53)

   • Panahon han mga patriarka (2-16)

   • Pagpanguna ni Moises; pagbuhat han Israel hin idolatriya (17-43)

   • An Dios diri naukoy ha templo nga hinimo han tawo (44-50)

  • Pagbato kan Esteban (54-60)

 • 8

  • Hi Saul nga paratimaraot (1-3)

  • An mabungahon nga ministeryo ni Felipe ha Samaria (4-13)

  • Hira Pedro ngan Juan ginpakadto ha Samaria (14-17)

  • Hi Simon nagsari pagpalit han baraan nga espiritu (18-25)

  • An yunuko nga taga-Etiopia (26-40)

 • 9

  • Hi Saul ha dalan tipakadto ha Damasco (1-9)

  • Hi Ananias ginsugo basi buligan hi Saul (10-19a)

  • Hi Saul nagsangyaw mahitungod kan Jesus ha Damasco (19b-25)

  • Hi Saul binisita ha Jerusalem (26-31)

  • Gintambal ni Pedro hi Eneas (32-35)

  • Ginbanhaw an mahinatagon nga hi Dorcas (36-43)

 • 10

  • An bisyon ni Cornelio (1-8)

  • An bisyon ni Pedro mahitungod han mga hayop nga ginlimpyohan na (9-16)

  • Ginbisita ni Pedro hi Cornelio (17-33)

  • Iginpasamwak ni Pedro an maopay nga sumat ha mga Hentil (34-43)

   • “An Dios waray pinaurog” (34, 35)

  • Mga Hentil kinarawat han baraan nga espiritu ngan nabawtismohan (44-48)

 • 11

  • Pedro nagsumat ha mga apostol (1-18)

  • Hira Bernabe ngan Saul ha Antiokia ha Sirya (19-26)

   • Mga disipulo siyahan nga gintawag nga Kristiano (26)

  • Hi Agabo nagtagna hin gutom (27-30)

 • 12

  • Ginpatay hi Santiago; ginpriso hi Pedro (1-5)

  • Pedro milagroso nga ginpagawas (6-19)

  • Herodes ginhampak han anghel (20-25)

 • 13

  • Hira Bernabe ngan Saul ginsugo sugad nga mga misyonero (1-3)

  • Ministeryo ha Ciprus (4-12)

  • An pahayag ni Pablo ha Antiokia ha Pisidia (13-41)

  • Igintagna an pagkadto ha mga nasud (42-52)

 • 14

  • Pagdamu ngan pagkontra ha Iconio (1-7)

  • Ginhunahuna nga mga dios ha Listra (8-18)

  • Hi Pablo nakatalwas ha pagbato (19, 20)

  • Mga kongregasyon ginparig-on (21-23)

  • Pagbalik ha Antiokia ha Sirya (24-28)

 • 15

  • Pagdiskusyon ha Antiokia may kalabotan ha pagturi (1, 2)

  • An pakiana gindara ha Jerusalem (3-5)

  • Mga tigurang ngan mga apostol nagkatirok (6-21)

  • Surat han nagmamando nga lawas (22-29)

  • An mga kongregasyon nadasig han surat (30-35)

  • Hira Pablo ngan Bernabe nagbulag (36-41)

 • 16

  • Ginpili ni Pablo hi Timoteo (1-5)

  • Bisyon mahitungod han tawo nga taga-Macedonia (6-10)

  • Kakombirte ni Lydia ha Filipos (11-15)

  • Ginpriso hira Pablo ngan Silas (16-24)

  • An gwardya han prisohan ngan an iya panimalay nabawtismohan (25-34)

  • Karuyag ni Pablo nga mangaro hin pasaylo an mga opisyal (35-40)

 • 17

  • Hira Pablo ngan Silas ha Tesalonica (1-9)

  • Hira Pablo ngan Silas ha Berea (10-15)

  • Hi Pablo ha Atenas (16-22a)

  • Pahayag ni Pablo ha Areopago (22b-34)

 • 18

  • Ministeryo ni Pablo ha Corinto (1-17)

  • Pagbalik ha Antiokia ha Sirya (18-22)

  • Pablo kinadto ha Galacia ngan Frigia (23)

  • An maopay magyakan nga hi Apolos nakakarawat hin bulig (24-28)

 • 19

  • Hi Pablo ha Efeso; an pipira ginbawtismohan utro (1-7)

  • An pagpanutdo ni Pablo (8-10)

  • Naglampos bisan pa han demonismo (11-20)

  • Samok ha Efeso (21-41)

 • 20

  • Hi Pablo ha Macedonia ngan Gresya (1-6)

  • Hi Eutico ginbanhaw ha Troas (7-12)

  • Tikang ha Troas ngadto ha Mileto (13-16)

  • Hi Pablo nakigkita ha mga tigurang han Efeso (17-38)

   • Pagtutdo ha tagsa nga balay (20)

   • “Mas daku an kalipay ha paghatag” (35)

 • 21

  • Pagbiyahe tipakadto ha Jerusalem (1-14)

  • Pag-abot ha Jerusalem (15-19)

  • Ginsunod ni Pablo an sagdon han mga tigurang (20-26)

  • Samok ha templo; gin-aresto hi Pablo (27-36)

  • Gintugotan hi Pablo nga magyakan ha mga tawo (37-40)

 • 22

  • An depensa ni Pablo ha atubangan han mga tawo (1-21)

  • Gin-gamit ni Pablo an iya pagin tuminungnong han Roma (22-29)

  • Nagtirirok an Sanhedrin (30)

 • 23

  • Pablo nagyakan ha Sanhedrin (1-10)

  • Hi Pablo ginparig-on han Ginoo (11)

  • Pagkunsabo nga patayon hi Pablo (12-22)

  • Pablo iginbalhin ha Cesarea (23-35)

 • 24

  • Mga akusasyon kontra kan Pablo (1-9)

  • An depensa ni Pablo ha atubangan ni Felix (10-21)

  • Kaso ni Pablo ginlangan hin duha ka tuig (22-27)

 • 25

  • Pagbista kan Pablo ha atubangan ni Festo (1-12)

   • “Naapela ako ha Cesar!” (11)

  • Hi Festo nagkonsulta kan Hadi Agripa (13-22)

  • Hi Pablo ha atubangan ni Agripa (23-27)

 • 26

  • An depensa ni Pablo ha atubangan ni Agripa (1-11)

  • Igin-istorya ni Pablo an iya kakombirte (12-23)

  • Reaksyon nira Festo ngan Agripa (24-32)

 • 27

  • Pablo naglayag ha Roma (1-12)

  • Ginbayo han bagyo an barko (13-38)

  • Naguba an barko (39-44)

 • 28

  • Ha baybayon han Malta (1-6)

  • Gintambal an tatay ni Publio (7-10)

  • Tipakadto ha Roma (11-16)

  • Hi Pablo nakiistorya ha mga Judio ha Roma (17-29)

  • Hi Pablo nagsangyaw nga may kaisog ha sulod hin duha ka tuig (30, 31)