Mga Buhat han mga Apostol 20:1-38

  • Hi Pablo ha Macedonia ngan Gresya (1-6)

  • Hi Eutico ginbanhaw ha Troas (7-12)

  • Tikang ha Troas ngadto ha Mileto (13-16)

  • Hi Pablo nakigkita ha mga tigurang han Efeso (17-38)

    • Pagtutdo ha tagsa nga balay (20)

    • “Mas daku an kalipay ha paghatag” (35)

20  Han natapos na an samok, iginpatawag ni Pablo an mga disipulo, ngan kahuman niya hira parig-unon ngan magsiring nga malakat na hiya, nagtikang hiya pagbiyahe ngadto ha Macedonia.  Katapos niya umagi hito nga mga rehiyon ngan parig-unon pinaagi hin damu nga pulong an mga aadto didto, inabot hiya ha Gresya.  Nagpabilin hiya didto hin tulo ka bulan, pero tungod kay an mga Judio nagplano hin maraot kontra ha iya+ han maglalayag na hiya ngadto ha Sirya, nagdesisyon hiya pagbalik nga ha Macedonia maagi.  Gin-updan hiya ni Sopater nga anak nga lalaki ni Pirro nga taga-Berea, nira Aristarco+ ngan Segundo nga mga taga-Tesalonica, ni Gayo nga taga-Derbe, ni Timoteo,+ ngan nira Tiquico+ ngan Trofimo+ nga tikang ha probinsya han Asia.  Ini nga kalalakin-an nag-una ngan naghulat ha amon ha Troas;  pero nagbiyahe kami ha dagat tikang ha Filipos katapos han mga adlaw han Tinapay nga Waray Libadura,+ ngan antes matapos an lima ka adlaw inabot kami ha ira ha Troas, ngan nagpabilin kami didto hin pito ka adlaw.  Ha siyahan nga adlaw han semana, han nagtirirok kami basi mangaon, nagtikang hi Pablo pagpahayag ha ira, kay malarga na hiya kinabuwasan; ngan nagpadayon hiya pagpahayag tubtob ha katutnga han gab-i.  Salit damu an lampara ha kwarto ha igbaw diin kami nagtirirok.  Usa nga batan-on nga lalaki nga Eutico an ngaran, nga nalingkod ha bintana, an nahingaturog hin hilarom samtang padayon nga nagyayakan hi Pablo, ngan tungod kay nahingaturog hiya, nahulog hiya tikang ha ikatulo nga andana ngan patay na han pag-alsaha. 10  Pero linusad hi Pablo, kinulob ha iya ngan ginhangkopan hiya,+ ngan nagsiring: “Ayaw na kamo pagkarigumok, kay buhi hiya.”*+ 11  Katapos sinaka hiya ngan gintikangan an pangaon* ngan kinaon hiya. Nagpadayon hiya ha pakiistorya hin maiha-iha, tubtob ha pagpamanagbanag ha kaagahon, ngan katapos linarga hiya. 12  Salit gindara nira nga buhi an batan-on nga lalaki ngan naliaw gud hira. 13  Katapos nag-una kami ngadto ha barko ngan naglayag ngadto ha Asos, diin plano namon nga pasakyon hi Pablo, kay katapos niya maghatag hin mga instruksyon may kalabotan hini, nagpaplano hiya pagbaktas tipakadto. 14  Salit han naabtan niya kami ha Asos, ginpasakay namon hiya ngan kinadto kami ha Mitilene. 15  Ngan kinabuwasan naglayag kami tikang didto ngan inabot ha atbang han Kios, pero han sumunod nga adlaw dinuong kami ha Samos, ngan han sumunod pa nga adlaw inabot kami ha Mileto. 16  Nagdesisyon na hi Pablo nga labyan la an Efeso+ basi diri na hiya mag-iniha ha probinsya han Asia, kay nagdadagmit hiya nga makaabot ha Jerusalem+ ha adlaw han Piyesta han Pentekostes kon mahihimo niya. 17  Pero han nakadto hiya ha Mileto nagpadara hiya hin mensahe ha Efeso ngan iginpatawag an mga tigurang han kongregasyon. 18  Pag-abot nira ngadto ha iya, nagsiring hiya: “Maaram gud kamo kon paonan-o ako ginawi kaupod niyo tikang han siyahan nga adlaw nga inabot ako ha probinsya han Asia,+ 19  nga nagpapauripon ha Ginoo nga may bug-os nga pagkamapainubsanon*+ ngan upod an mga luha ngan mga pagsari nga naeksperyensyahan ko tungod han magraot nga mga plano han mga Judio, 20  ngan waray ako mag-alang ha pagsumat ha iyo han bisan ano nga butang nga mapulsanon* ngan ha pagtutdo ha iyo ha publiko+ ngan ha tagsa nga balay.+ 21  Kondi bug-os nga nagpamatuod ako ha mga Judio ngan ha mga Griego mahitungod han pagbasol+ ha mga sala ha Dios ngan mahitungod han pagtoo ha aton Ginoo nga hi Jesus.+ 22  Ngan yana kitaa! tungod kay ginpapagios* ako han espiritu, magbibiyahe ako ngadto ha Jerusalem, bisan kon diri ako maaram han mahitatabo ha akon didto, 23  labot la han pauroutro nga iginpapahamangno han baraan nga espiritu ha akon ha tagsa nga syudad, nga nasiring nga mapipriso ako ngan makakaeksperyensya hin mga kasakitan.+ 24  Bisan pa hito, diri ko gintatagad nga importante ha akon* an akon kalugaringon nga kinabuhi,* basta matapos ko la an akon buruhaton+ ngan an ministeryo nga nakarawat ko tikang ha Ginoo nga hi Jesus, basi bug-os nga magpamatuod han maopay nga sumat mahitungod han diri matupngan nga pagkabuotan han Dios. 25  “Ngan yana kitaa! Maaram ako nga waray bisan usa ha iyo nga akon ginsangyawan han Ginhadian an makakakita pa utro ha akon. 26  Salit gintawag ko kamo basi magin testigo hini mismo nga adlaw nga waray ako sala ha dugo han ngatanan nga tawo,+ 27  kay waray ako mag-alang ha pagsumat ha iyo han ngatanan nga kaburut-on* han Dios.+ 28  Tagi hin atensyon an iyo kalugaringon+ ngan an bug-os nga panon, kay gintuinan kamo han baraan nga espiritu sugad nga ira mga paramangno,+ basi atamanon an kongregasyon han Dios,+ nga ginpalit niya pinaagi han dugo han iya kalugaringon nga Anak.+ 29  Maaram ako nga pagbaya ko, masulod ngada ha iyo an magpintas nga mga lobo+ ngan diri nira tatrataron hin malumo an panon, 30  ngan tikang mismo ha iyo may mga tawo nga mabangon ngan magyayakan hin baliko nga mga butang basi ipahirayo an mga disipulo ngan pasundon ha ira.+ 31  “Salit padayon kamo nga magmata, ngan hinumdumi nga ha sulod hin tulo ka tuig,+ ha gab-i ngan adlaw, waray gud ako humunong pagsagdon ha tagsa ha iyo upod an mga luha. 32  Ngan yana igintatapod ko kamo ha Dios ngan ha pulong mahitungod han iya diri matupngan nga pagkabuotan, ngan ito nga pulong makakaparig-on ha iyo ngan makakahatag ha iyo han panurundon han ngatanan nga ginbaraan.+ 33  Waray ko hingyapa an silber o bulawan o bado han bisan hin-o nga tawo.+ 34  Kamo mismo maaram nga ini nga mga kamot nagtagana han akon mga panginahanglan+ ngan han mga panginahanglan han akon mga kaupod. 35  Ha ngatanan nga butang iginpakita ko ha iyo nga pinaagi han pagin maduruto hini nga paagi,+ kinahanglan buligan niyo an mga magluya ngan kinahanglan hinumdoman niyo pirme an ginyakan han Ginoo nga hi Jesus, han hiya mismo nagsiring: ‘Mas daku an kalipay ha paghatag+ kay ha pagkarawat.’” 36  Ngan kahuman niya magsiring hini nga mga butang, linuhod hiya upod hira ngatanan ngan nag-ampo. 37  Ha pagkamatuod, nagpinanangis gud hira ngatanan, ngan ginhangkopan nira hi Pablo* ngan mahigugmaon nga ginharokan hiya, 38  kay nasubo gud hira ha iya ginyakan nga diri na nira hiya makikita.+ Katapos, gin-updan nira hiya ngadto ha barko.

Mga footnote

O “kay an iya kalag aada ha iya.”
Lit., “gintipik-tipik an tinapay.”
O “pagpaubos han hunahuna.”
O “para ha iyo kaopayan.”
Lit., “gin-gapos.”
O “nga may anoman nga bili ha akon.”
O “kalag.”
O “han bug-os nga katuyoan.”
Lit., “sinubsob hira ha liog ni Pablo.”