Mga Buhat han mga Apostol 5:1-42

  • Hira Ananias ngan Sapira (1-11)

  • An mga apostol nagbuhat hin damu nga tigaman (12-16)

  • Ginpriso ngan igin-gawas (17-21a)

  • Gindara utro ha Sanhedrin (21b-32)

    • ‘Sugton an Dios imbes nga an mga tawo’ (29)

  • An sagdon ni Gamaliel (33-40)

  • Pagsangyaw ha tagsa nga balay (41, 42)

5  Kondi an usa nga tawo nga Ananias an ngaran, pati an iya asawa nga hi Sapira, nagbaligya hin propyedad.  Pero sekreto nga gintago niya an pipira nga bahin han bayad, ngan maaram hito an iya asawa, ngan usa la nga bahin hito an iya gindara ngan iginbutang ha tiilan han mga apostol.+  Kondi nagsiring hi Pedro: “Ananias, kay ano nga nagpaimpluwensya ka kan Satanas nga magbuwa+ ha baraan nga espiritu+ ngan sekreto nga tagoon an pipira nga bahin han bayad han tuna?  Samtang aada ito ha imo, diri ba imo la gihapon ito? Ngan katapos ito igbaligya, diri ba ikaw la gihapon an magbubuot kon aanhon mo ito? Kay ano nga nagplano ka ha imo kasingkasing ha pagbuhat hin sugad hini? Nagbuwa ka, diri ha mga tawo, kondi ha Dios.”  Pakabati ni Ananias hini nga mga pulong, natumba hiya ngan namatay. Ngan nahadlok gud an ngatanan nga nakabati mahitungod hito.  Katapos binuhát an batan-on nga mga lalaki, ginputos hiya hin mga tela, gindara hiya ha gawas, ngan iginlubong hiya.  Yana paglabay hin mga tulo ka oras sinulod an iya asawa, nga diri maaram han nahitabo.  Nagpakiana ha iya hi Pedro: “Sumati ako, iginbaligya ba niyo nga duha an tuna ha sugad nga kantidad?” Binaton hiya: “Oo, amo ito an kantidad.”  Salit nagsiring ha iya hi Pedro: “Kay ano nga nagsabot kamo nga duha nga sarihan an espiritu ni Jehova?* Kitaa! An mga tiil han mga naglubong ha imo bana aada ha purtahan, ngan dadad-on ka nira ha gawas.” 10  Tigda nga natumba hiya ha tiilan ni Pedro ngan namatay. Pagsulod han batan-on nga mga lalaki, nakita nira nga patay na hiya, ngan gindara nira hiya ha gawas ngan iginlubong sapit ha iya bana. 11  Salit nahadlok gud an bug-os nga kongregasyon ngan an ngatanan nga nakabati mahitungod hini nga mga butang. 12  Dugang pa, pinaagi han mga kamot han mga apostol damu nga tigaman ngan urusahon nga mga butang an padayon nga nahitabo ha butnga han katawohan;+ ngan hira ngatanan urosa nga nagtitirirok ha Pasilyo* ni Solomon.+ 13  Oo, waray bisan usa han iba an nagkaada kaisog nga umupod ha ira; bisan pa hito, gindadayaw gud hira han mga tawo. 14  Labot pa hito, an mga tumuroo ha Ginoo padayon nga nadudugangan—damu gud nga kalalakin-an ngan kababayin-an.+ 15  Gindara pa ngani nira an mga may sakit ngadto ha hagluag nga mga kalye ngan iginbutang hira didto ha gudtiay nga mga higdaan ngan mga banig, basi pag-agi ni Pedro, bangin man la malambongan* niya an iba ha ira.+ 16  Sugad man, damu gud nga tawo tikang ha mga syudad ha palibot han Jerusalem an padayon nga nagkaabot, nga nagdadara hin mga tawo nga may sakit ngan hin mga tawo nga ginsisinamok hin maghugaw nga mga espiritu, ngan natambal hira ngatanan. 17  Pero an hitaas nga saserdote binuhát, ngan an ngatanan nga kaupod niya, nga mga membro han sekta han mga Saduseo, ngan napuno hira hin pangabugho. 18  Ngan gindakop* nira an mga apostol ngan iginbutang hira ha panpubliko nga prisohan.+ 19  Pero durante han gab-i, gin-abrihan han anghel ni Jehova* an mga purtahan han prisohan,+ igin-gawas hira, ngan ginsidngan: 20  “Lakat kamo ngan tindog didto ha templo, ngan padayon nga isumat ha mga tawo an ngatanan nga mensahe mahitungod hini nga kinabuhi.” 21  Katapos nira mabatian ini, sinulod hira ha templo han pamanagbanag ha kaagahon ngan nagtikang panutdo. Yana pag-abot han hitaas nga saserdote ngan han iya mga kaupod, gintirok nira an Sanhedrin ngan an bug-os nga grupo han mga tigurang han mga anak ni Israel, ngan nagsugo hira nga kuhaon an mga apostol ha prisohan ngan dad-on ha ira atubangan. 22  Pero pag-abot didto han mga gwardya, waray na nira hira makita ha prisohan. Salit binalik hira ngan nagsumat, 23  nga nasiring: “Nakita namon nga nakatrangka hin maopay an prisohan, ngan an mga gwardya natindog ha mga purtahan, pero pag-abri namon, waray kami nakita nga tawo ha sulod.” 24  Pakabati han kapitan han templo ngan han punoan nga mga saserdote hini nga mga pulong, nagpinanhunahuna hira kon ano an sunod nga mahitatabo. 25  Pero may tawo nga inabot ngan nagsumat ha ira: “Kitaa! An mga tawo nga iyo ginpriso aadto ha templo, naninindog ngan nanunutdo ha mga tawo.” 26  Katapos, kinadto an kapitan upod an iya mga gwardya ngan gindara an mga apostol, kondi waray hira gumamit hin pwersa, kay nahahadlok hira nga batuhon han mga tawo.+ 27  Salit gindara nira hira ngan ginpatindog ha atubangan han Sanhedrin. Katapos ginpakianhan hira han hitaas nga saserdote 28  ngan ginsidngan: “Ginsugo gud namon kamo nga diri magpadayon ha pagtutdo pinaagi hini nga ngaran,+ pero kitaa! ginpuno niyo an Jerusalem han iyo katutdoan, ngan determinado kamo nga kami an basulon ha kamatay hini nga tawo.”+ 29  Binaton hi Pedro ngan an iba nga mga apostol: “Kinahanglan sugton namon an Dios sugad nga magmarando imbes nga an mga tawo.+ 30  An Dios han aton mga kaapoy-apoyan nagbuhi kan Jesus, nga iyo ginpatay pinaagi ha pagbitay ha iya ha kahoy.*+ 31  Ginpahitaas hiya han Dios ngadto ha iya too+ sugad nga Punoan nga Ahente+ ngan Paratalwas,+ basi magbasol an Israel ngan mapasaylo an ira mga sala.+ 32  Ngan mga saksi kami hini nga mga butang,+ ngan sugad man an baraan nga espiritu,+ nga iginhahatag han Dios ha mga nasugot ha iya sugad nga magmarando.” 33  Pakabati nira hini, nasina gud hira ngan karuyag nira nga pamatayon hira. 34  Pero usa nga Pariseo nga Gamaliel+ an ngaran an tinindog ha Sanhedrin; usa hiya nga magturutdo han Balaud nga ginrirespeto han ngatanan nga tawo, ngan nagsugo hiya nga pagawson hira hin madaliay. 35  Katapos nagsiring hiya: “Katawohan han Israel, paghirot kamo han iyo plano nga buhaton hini nga mga tawo. 36  Pananglitan, antes hini nga mga adlaw binangon hi Teudas, nga nasiring nga prominente hiya nga tawo, ngan damu nga lalaki, mga 400, an inapi ha iya grupo. Pero ginpatay hiya, ngan an ngatanan nga nasunod ha iya nagburublag ngan nawara. 37  Katapos niya, hi Judas nga taga-Galilea binangon ha mga adlaw han panrehistro, ngan nagkabig hiya hin mga sumurunod. Ito nga tawo namatay liwat, ngan an ngatanan nga nasunod ha iya nagpatlaag. 38  Salit hini nga mga kahimtang yana, nasiring ako ha iyo, ayaw kamo panginlabot hini nga mga tawo, pabay-i la hira. Kay kon ini nga plano o buruhaton tikang ha mga tawo, mabubungkag ini; 39  pero kon tikang ini ha Dios, diri niyo ini mabubungkag.+ Kay kon buhaton niyo ito, bangin lugod nakikig-away na kamo kontra ha Dios mismo.”+ 40  Tungod hini ginsunod nira an iya sagdon, ngan ira iginpatawag an mga apostol, ginkastigo,+ ngan ginsugo nga umundang ha pagyakan pinaagi ha ngaran ni Jesus, ngan ginbuhian hira. 41  Salit ginawas hira tikang ha atubangan han Sanhedrin, nga nalilipay+ tungod kay gintagad hira nga takos pakaalohan tungod han iya ngaran. 42  Ngan kada adlaw ha templo ngan ha tagsa nga balay+ nagpadayon hira nga diri naundang ha pagtutdo ngan pagpasamwak han maopay nga sumat mahitungod han Kristo, hi Jesus.+

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
May-ada ini atop ngan damu nga harigi.
Ha iba nga lugar, “madagawan.”
O “gin-aresto.”
Kitaa an Ap. A5.
O “poste.”