Mga Buhat han mga Apostol 16:1-40

  • Ginpili ni Pablo hi Timoteo (1-5)

  • Bisyon mahitungod han tawo nga taga-Macedonia (6-10)

  • Kakombirte ni Lydia ha Filipos (11-15)

  • Ginpriso hira Pablo ngan Silas (16-24)

  • An gwardya han prisohan ngan an iya panimalay nabawtismohan (25-34)

  • Karuyag ni Pablo nga mangaro hin pasaylo an mga opisyal (35-40)

16  Salit inabot hiya ha Derbe ngan pati ha Listra.+ Ngan didto may disipulo nga Timoteo+ an ngaran, nga anak hin tumuroo nga Judio nga babaye pero Griego an tatay,  ngan maopay an ginsisiring mahitungod ha iya han kabugtoan ha Listra ngan Iconio.  Iginpahayag ni Pablo an iya hingyap nga updan hiya ni Timoteo, ngan ginkuha niya hiya ngan ginturi tungod han mga Judio nga aadto hito nga mga lugar,+ kay maaram hira ngatanan nga Griego an iya tatay.  Samtang nagbibiyahe hira ha mga syudad, iginsusumat nira ha kabugtoan an mga sugo nga gindesisyonan han mga apostol ngan han mga tigurang ha Jerusalem+ basi tumanon nira ito.  Salit an mga kongregasyon padayon nga nagigin marig-on ha pagtoo ngan nagtitikadamu kada adlaw.  Dugang pa, ginlatas nira an Frigia ngan an probinsya han Galacia,+ kay gindid-an hira han baraan nga espiritu nga isangyaw an pulong ha probinsya han Asia.  Katapos, pag-abot nira ha Misia, nangalimbasog hira pagkadto ha Bitinia,+ pero waray hira tuguti han espiritu ni Jesus.  Salit linabay* la hira ha Misia ngan linugsad ngadto ha Troas.  Ngan durante han gab-i nakakita hi Pablo hin bisyon—may tawo nga taga-Macedonia nga nagtitinindog didto nga nag-aaghat ha iya ngan nasiring: “Kadi ha Macedonia ngan buligi kami.” 10  Katapos gud niya makita an bisyon, nangalimbasog kami pagkadto ha Macedonia, nga naghuhunahuna nga ginsugo kami han Dios ha pagpasamwak han maopay nga sumat ha ira. 11  Salit tikang ha Troas nagbiyahe kami ha dagat ngan diniretso ha Samotracia, pero han sumunod nga adlaw kinadto kami ha Neapolis; 12  ngan tikang didto kinadto kami ha Filipos,+ nga usa nga kolonya, nga amo an nangunguna nga syudad ha distrito han Macedonia. Nagpabilin kami hin pipira ka adlaw dida hito nga syudad. 13  Han adlaw han Sabbath ginawas kami ha ganghaan basi kumadto ha ligid han salog, kay naghunahuna kami nga may lugar nga arampoan didto, ngan liningkod kami ngan nagtikang pakiistorya ha kababayin-an nga nagtirirok. 14  Ngan may nagpipinamati didto nga babaye nga Lydia an ngaran, nga parabaligya hin purpura* tikang ha syudad han Tiatira+ ngan magsiringba han Dios, ngan gin-abrihan ni Jehova* hin bug-os an iya kasingkasing basi maghatag hin atensyon ha mga butang nga iginyayakan ni Pablo. 15  Han nabawtismohan hiya ngan an iya panimalay,+ gin-aghat niya kami: “Kon gintatagad niyo ako nga matinumanon kan Jehova,* kadto kamo ha akon balay ngan didto kamo saka.” Ngan ginpirit niya kami pagkadto. 16  Yana nahituman nga samtang tipakadto kami ha lugar nga arampoan, may tinapo ha amon nga surugoon nga babaye nga may espiritu, usa nga demonyo nga nagpapahinabo nga makapanigo+ hiya. Daku gud nga kità an iya naihahatag ha iya mga agaron tungod han iya panigo. 17  Ini nga babaye padayon nga nagsinunod kan Pablo ngan ha amon ngan nagginuliat hini nga mga pulong: “Ini nga mga tawo mga uripon han Gihitaasi nga Dios+ ngan nagpapasamwak ha iyo han dalan han katalwasan.” 18  Padayon nga ginbuhat niya ito hin damu ka adlaw. Ha kataposan ginsumhan na hi Pablo ngan inatubang hiya ngan nagsiring ha demonyo: “Ha ngaran ni Jesu-Kristo ginsusugo ko ikaw nga gumawas ha iya.” Ngan ginawas ito hito mismo nga oras.+ 19  Pakakita han iya mga agaron nga waray na hira malalaoman nga kità pinaagi ha iya,+ ira gindakop hira Pablo ngan Silas ngan gindanas ngadto ha merkado ngan gindara ha mga magmarando.+ 20  Pagdara nira ha ira ha mga mahistrado sibil, nagsiring hira: “Ginsasamok gud hini nga mga tawo an aton syudad.+ Mga Judio hira, 21  ngan nagpapasamwak hira hin mga kustomre nga diri uyon ha balaud nga karawaton naton o buhaton, kay mga Romano kita.” 22  Ngan an mga tawo urosa nga kinontra ha ira, ngan katapos gision an ira mga bado, an mga mahistrado sibil nagsugo nga kastiguhon hira gamit an mga balbag.+ 23  Katapos nira hira balbagon hin damu ka beses, ginpriso nira hira ngan ginsugo an gwardya han prisohan nga bantayan hira hin maopay.+ 24  Tungod hito nga sugo ha iya, iginbutang niya hira ha pinakasulod nga bahin han prisohan ngan iginbutang ha pandugan an ira mga tiil. 25  Pero han mga katutnga na han gab-i, hira Pablo ngan Silas nag-iinampo ngan nagdadayaw ha Dios pinaagi hin kanta,+ ngan an mga priso nagpipinamati ha ira. 26  Tigda nga naglinog hin makusog, salit nabay-og an mga pundasyon han prisohan. Dugang pa, tigda nga naabrihan an ngatanan nga purtahan, ngan natangtang an mga gapos han ngatanan.+ 27  Han nagmata an gwardya han prisohan ngan nakita niya nga abrido an mga purtahan han prisohan, ginhulbot niya an iya espada ngan mag-uunay na unta, kay kahuna niya nga nakaeskapo an mga priso.+ 28  Pero ginuliat hi Pablo: “Ayaw ito buhata, kay aadi kami ngatanan!” 29  Salit nangaro hiya hin mga suga ngan dinalagan tipasulod, ngan nangungurog nga linuhod hiya ha atubangan nira Pablo ngan Silas. 30  Katapos, gindara niya hira ha gawas ngan nagpakiana: “Ano an kinahanglan ko buhaton basi matalwas?” 31  Binaton hira: “Too ha Ginoo nga hi Jesus, ngan matatalwas ka, ikaw ngan an imo panimalay.”+ 32  Katapos, ira iginyakan an pulong ni Jehova* ha iya pati ha ngatanan nga aada ha iya balay. 33  Ngan hito mismo nga oras han gab-i igin-upod niya hira ngan ginhugasan an ira mga samad. Katapos ginbawtismohan dayon hiya ngan an iya bug-os nga panimalay.+ 34  Gindara niya hira ha iya balay ngan gin-andaman hira hin pagkaon ha lamesa, ngan nalipay gud hiya pati an bug-os niya nga panimalay yana nga natoo na hiya ha Dios. 35  Pagkaaga, ginsugo han mga mahistrado sibil an ira mga gwardya basi magsiring: “Buhii ito nga mga tawo.” 36  An gwardya han prisohan nagsumat kan Pablo han ira ginsiring: “An mga mahistrado sibil nagsugo hin kalalakin-an basi buhian kamo nga duha. Salit gawas na kamo yana ngan lakat nga mamurayawon.” 37  Pero nagsiring hi Pablo ha ira: “Ginkastigo nira kami ha publiko nga waray pa ngani kami hukmi,* bisan kon mga Romano kami,+ ngan ginpriso nira kami. Katapos yana, sekreto nga pagagawson nira kami? Diri! Hira mismo an kumanhi ngan umupod ha amon paggawas.” 38  Iginsumat han mga gwardya han mga mahistrado sibil ini nga mga pulong ngadto ha ira. Nahadlok hira han ira hinbatian nga mga Romano ngay-an hira Pablo ngan Silas.+ 39  Salit kinadto hira ngan nakimalooy ha ira, ngan katapos hira updan paggawas, ginhangyo nira hira nga bumaya ha syudad. 40  Pero ginawas hira ha prisohan ngan kinadto ha balay ni Lydia; ngan han nakita nira an kabugtoan, gindasig nira hira+ ngan binaya.

Mga footnote

O “inagi.”
Ha Ingles, purple.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “waray pa ngani kami bistaha.”