Mga Buhat han mga Apostol 19:1-41

  • Hi Pablo ha Efeso; an pipira ginbawtismohan utro (1-7)

  • An pagpanutdo ni Pablo (8-10)

  • Naglampos bisan pa han demonismo (11-20)

  • Samok ha Efeso (21-41)

19  Samtang nakadto hi Apolos+ ha Corinto, nagbiyahe hi Pablo ha mga rehiyon nga hirayo ha dagat ngan inabot ha Efeso.+ Didto may nakita hiya nga pipira nga disipulo  ngan nagpakiana hiya ha ira: “Nakakarawat ba kamo han baraan nga espiritu han nagin mga tumuroo kamo?”+ Binaton hira: “Waray pa gud kami makabati nga may baraan nga espiritu ngay-an.”  Salit nagpakiana hiya: “Kon sugad, ha ano man kamo ginbawtismohan?” Binaton hira: “Ha bawtismo ni Juan.”+  Nagsiring hi Pablo: “Nagbawtismo hi Juan han bawtismo nga simbolo han pagbasol,+ nga ginsisidngan an mga tawo nga tumoo ha usa nga maabot kasunod niya,+ karuyag sidngon, kan Jesus.”  Pakabati nira hini, nagpabawtismo hira ha ngaran han Ginoo nga hi Jesus.  Ngan han igintungbaw ni Pablo an iya mga kamot ngada ha ira, an baraan nga espiritu kinada ha ira,+ ngan nagtikang hira magyakan hin iba nga mga yinaknan ngan managna.+  Mga 12 nga lalaki hira ngatanan.  Napakadto hiya ha sinagoga+ ha sulod hin tulo ka bulan ngan nagyayakan hin maisugon, nga nagpapahayag ngan nangangatadongan ha makakombinse nga paagi mahitungod han Ginhadian han Dios.+  Pero han an iba nagdumiri gud nga tumoo,* nga nagyayakan hin maraot mahitungod han Dalan+ ha atubangan han mga tawo, binaya hiya ha ira+ ngan iginbulag ha ira an mga disipulo, ngan kada adlaw nagpapahayag hiya ha awditoryum han eskwelahan ni Tirano. 10  Nagpadayon ini hin duha ka tuig, salit an ngatanan nga naukoy ha probinsya han Asia nakabati han pulong han Ginoo, an mga Judio ngan mga Griego. 11  Ngan an Dios padayon nga nagbuhat hin urusahon ngan gamhanan nga mga buhat pinaagi han mga kamot ni Pablo,+ 12  salit bisan an mga tela ngan mga epron nga sinaghid ha iya lawas gindara ngadto ha mga may sakit,+ ngan nawara an ira mga sakit, ngan ginawas an magraot nga mga espiritu.+ 13  Pero an iba han mga Judio nga nagsusudoy-sudoy ngan nagpapagawas hin mga demonyo nagsari liwat paggamit han ngaran han Ginoo nga hi Jesus ha mga may magraot nga mga espiritu; nasiring hira: “Ginsusugo ko kamo ha ngaran ni Jesus nga iginsasangyaw ni Pablo.”+ 14  Ginbubuhat ini han pito nga anak nga lalaki han usa nga Judio nga punoan nga saserdote nga Eskeva an ngaran. 15  Pero an maraot nga espiritu nagsiring ha ira: “Kilala ko hi Jesus+ ngan kilala ko liwat hi Pablo;+ kondi hin-o kamo?” 16  Katapos an lalaki nga may maraot nga espiritu linukso ha ira, usa-usa nga ginpirde hira, ngan nagdaog ha ira, salit namalagiw hira nga hubo ngan damu an samad tikang hito nga balay. 17  Hinbaroan ini han ngatanan, han mga Judio ngan mga Griego nga naukoy ha Efeso; ngan nahadlok hira ngatanan, ngan an ngaran han Ginoo nga hi Jesus padayon nga napasidunggan. 18  Ngan damu han nagin mga tumuroo an nagkakaabot ngan dayag nga nagpapahibaro ngan nagsusumat han ira mga binuhatan. 19  Ha pagkamatuod, damu han mga nagbubuhat hin madyik an nagtirok han ira mga libro ngan ginsunog ito ha atubangan han ngatanan.+ Ngan ginkwenta nira an kantidad hito ngan hinbaroan nga katugbang ito hin 50,000 ka bug-os nga silber. 20  Salit ha gamhanan nga paagi an pulong ni Jehova* padayon nga nag-uswag ngan nagin madaugon.+ 21  Katapos mahitabo ini nga mga butang, nagdesisyon hi Pablo nga kahuman niya umagi ha Macedonia+ ngan Acaya, magbibiyahe hiya ngadto ha Jerusalem.+ Nagsiring hiya: “Katapos ko kumadto didto, kinahanglan kumadto liwat ako ha Roma.”+ 22  Salit ginpakadto niya ha Macedonia an duha han mga nag-aasikaso ha iya, hira Timoteo+ ngan Erasto,+ pero hiya mismo nagpabilin hin pipira ka panahon ha probinsya han Asia. 23  Hito nga panahon nagkaada daku nga samok+ may kalabotan han Dalan.+ 24  Kay an usa nga tawo nga Demetrio an ngaran, nga platero hin silber nga naghihimo hin silber nga mga surosantuaryo ni Artemis, naghahatag hin daku nga kità ha mga eksperto nga parahimo.+ 25  Gintirok niya hira ngan an iba nga sugad liwat hito an trabaho ngan nagsiring: “Mga kasangkayan, maaram gud kamo nga naasenso kita tungod hini nga negosyo. 26  Yana nakikita niyo ngan nababatian nga diri la ha Efeso+ kondi haros ha bug-os nga probinsya han Asia, ini nga Pablo nakakombinse hin damu nga tawo ngan napasunod hira ha iba nga toloohan, nga nasiring nga an mga dios nga hinimo han mga kamot diri tinuod nga mga dios.+ 27  Dugang pa, peligroso ini kay diri la madadaot an reputasyon han aton negosyo kondi tatagdon liwat nga waray pulos an templo han harangdon nga diosa nga hi Artemis, ngan hiya nga ginsisingba ha bug-os nga probinsya han Asia ngan ha inuukyan nga tuna mawawad-an han iya pagkaharangdon.” 28  Pakabati nira hini, nasina gud hira ngan nagtikang pan-gugliat: “Harangdon hi Artemis han mga taga-Efeso!” 29  Salit nasamok gud an syudad, ngan an mga tawo urosa nga nandadlagan ngadto ha teatro, nga gindadanas hira Gayo ngan Aristarco,+ nga mga taga-Macedonia ngan mga kaupod ni Pablo ha pagbiyahe. 30  Mahitungod kan Pablo, karuyag niya kumadto ha mga tawo ha sulod, pero waray hiya tuguti han mga disipulo. 31  Bisan an pipira han mga nag-oorganisar han mga piyesta ngan mga uyag, nga makisangkayon ha iya, nagpadara ha iya hin mensahe, nga nakikimalooy ha iya nga diri gud magsari pagsulod ha teatro. 32  Ha pagkamatuod, an pipira naguliat hin usa nga butang, ngan iba naman an gin-guguliat han iba; kay nawuwurok an mga tawo ngan an kadam-an ha ira diri maaram kon kay ano nga nagtirirok hira. 33  Salit ginkuha nira tikang ha mga tawo hi Alejandro, nga ginduduso han mga Judio tipaunhan, ngan nagsinyas hi Alejandro pinaagi han iya kamot ngan karuyag niya magdepensa ha atubangan han mga tawo. 34  Pero han nakilala nira nga Judio hiya, hira ngatanan urosa nga nagginuliat hin mga duha ka oras: “Harangdon hi Artemis han mga taga-Efeso!” 35  Han napahilom han administrador han syudad an mga tawo, nagsiring hiya: “Katawohan han Efeso, hin-o gud ba ha mga tawo an diri maaram nga an syudad han mga taga-Efeso amo an nagbabantay han templo han harangdon nga hi Artemis ngan han imahen nga nahulog tikang ha langit? 36  Tungod kay ini nga mga butang diri maruruhaduhaan, sadang kamo magpabilin nga kalmado ngan diri magdali-dali ha paggios. 37  Kay gindara niyo nganhi ini nga mga tawo nga diri man nanunulis ha mga templo o nagpapasipara ha aton diosa. 38  Salit kon hi Demetrio+ ngan an mga eksperto nga parahimo nga kaupod niya may kaso kontra ha usa nga tawo, may mga adlaw nga abrido an korte ngan may mga prokonsul;* pabay-i hira nga magdara hin mga akusasyon kontra ha usa kag usa. 39  Pero kon iba la nga mga butang an karuyag niyo, kinahanglan desisyonan ito ha regular nga katirok. 40  Kay namimeligro gud kita nga maakusaran nga nag-aaghat hin pagrebelde ha gobyerno tungod ha nahitabo yana nga adlaw, kay waray kita maipapakita nga mga basihan kon kay ano nga nagsasaramok ini nga mga tawo.” 41  Ngan katapos niya magsiring hini, iya ginpalakat an mga tawo.

Mga footnote

O “padayon nga nagpatig-a han ira kalugaringon ngan waray tumoo.”
Kitaa an Ap. A5.
An Romano nga gobernador han usa nga probinsya. Kitaa an Glossary.