Mga Buhat han mga Apostol 10:1-48

  • An bisyon ni Cornelio (1-8)

  • An bisyon ni Pedro mahitungod han mga hayop nga ginlimpyohan na (9-16)

  • Ginbisita ni Pedro hi Cornelio (17-33)

  • Iginpasamwak ni Pedro an maopay nga sumat ha mga Hentil (34-43)

    • “An Dios waray pinaurog” (34, 35)

  • Mga Hentil kinarawat han baraan nga espiritu ngan nabawtismohan (44-48)

10  Yana ha Cesarea may tawo nga Cornelio an ngaran, nga opisyal han kasundalohan* ha tinatawag nga grupo han Italyano nga mga sundalo.*  Debotado hiya nga tawo nga may kahadlok ha Dios pati an iya bug-os nga panimalay, ngan naghahatag hiya ha mga tawo hin damu nga regalo tungod ha kalooy ngan padayon nga nangangamuyo ha Dios.  Han mga ikasiyam nga oras+ han adlaw,* nakita niya hin matin-aw ha bisyon an usa nga anghel han Dios nga kinada ha iya ngan nagsiring: “Cornelio!”  Ginkinita hiya ni Cornelio, nga nahahadlok gud, ngan ginpakianhan: “Ano ito, Ginoo?” Binaton hiya: “An imo mga pag-ampo ngan mga regalo tungod ha kalooy nagtipaigbaw sugad nga hinumdoman ha atubangan han Dios.+  Salit yana pagsugo hin mga tawo ngadto ha Jope ngan ipatawag an usa nga tawo nga Simon an ngaran, nga gintatawag nga Pedro.  Ini nga tawo naukoy sugad nga bisita ni* Simon, nga parahimo hin anit nga may balay ha ligid han dagat.”  Pagbaya gud la han anghel nga nakiistorya ha iya, gintawag niya an duha han iya mga surugoon ngan an usa nga relihiyoso nga sundalo nga upod ha iya mga kabulig,  ngan iya iginsumat ha ira an ngatanan ngan ginpakadto hira ha Jope.  Kinabuwasan samtang nagpapadayon hira ha ira pagbiyahe ngan nagtitikahirani na ha syudad, sinaka hi Pedro ha atop han balay han mga ikaunom nga oras* basi mag-ampo. 10  Pero gin-gutom gud hiya ngan karuyag kumaon. Samtang gin-aandam nira an pagkaon, nakakita hiya hin bisyon+ 11  ngan nakita niya nga an langit naabrihan ngan may* nagtitipaubos nga pariho hin hilapad nga tela nga lino nga igintutunton ha tuna pinaagi han upat nga kanto hito; 12  ngan aada hito an ngatanan nga klase hin hayop nga upat an tiil ngan mga reptilya* ha tuna ngan mga tamsi ha langit. 13  Katapos may tingog nga nagsiring ha iya: “Buhát, Pedro, pag-ihaw* ngan kaon!” 14  Kondi binaton hi Pedro: “Diri ko gud ito mahihimo, Ginoo, kay waray pa gud ako kumaon hin bisan ano nga mahugaw ngan diri limpyo.”+ 15  Ngan an tingog nagsiring utro ha iya, ha ikaduha nga higayon: “Ayaw na pagtawaga nga mahugaw an mga butang nga ginlimpyohan na han Dios.” 16  Nahitabo ini ha ikatulo nga higayon, ngan gindara dayon ito* ngadto ha langit. 17  Samtang nagugupong pa hi Pedro kon ano an kahulogan han bisyon nga iya nakita, hito mismo nga takna an mga tawo nga ginsugo ni Cornelio nagpakiana kon hain an balay ni Simon ngan tinindog didto ha may ganghaan.+ 18  Gintawag nira an tagbalay ngan ginpakianhan kon bisita ba niya hi Simon nga gintatawag nga Pedro. 19  Samtang ginpapamalandong pa ni Pedro an bisyon, an espiritu+ nagsiring: “Kitaa! May tulo nga tawo nga namimiling ha imo. 20  Salit buhát, lusad ngan upod ha ira, nga diri gud nagruruhaduha, kay ginsugo ko hira.” 21  Katapos, linusad hi Pedro ngadto ha ira ngan nagsiring: “Aadi ako, an iyo ginbibiling. Kay ano nga aanhi kamo?” 22  Binaton hira: “Hi Cornelio,+ nga opisyal han kasundalohan, usa nga tawo nga matadong ngan may kahadlok ha Dios ngan maopay an ginsisiring mahitungod ha iya han bug-os nga nasud han mga Judio, gintagan han Dios hin mga instruksyon pinaagi hin baraan nga anghel nga ipatawag ka basi pakadtoon ha iya balay ngan basi pamatian an imo igsisiring.” 23  Salit ginpasulod niya hira ngan ginpaukoy sugad nga iya mga bisita. Kinabuwasan binuhát hiya ngan inupod ha ira, ngan gin-updan hiya han pipira nga kabugtoan nga taga-Jope. 24  Han sumunod nga adlaw sinulod hiya ha Cesarea. Syempre, ginpipinamulat na hira ni Cornelio ngan iya na gintirok an iya mga paryente ngan duok nga kasangkayan. 25  Samtang nasulod hi Pedro, hi Cornelio tinapo ha iya, linuhod ha iya tiilan, ngan naghatag hin katalahoran* ha iya. 26  Pero ginpabuhát hiya ni Pedro, nga nasiring: “Buhát; tawo la liwat ako.”+ 27  Samtang nakikiistorya hiya ha iya, sinulod hiya ngan nakita nga damu nga tawo an nagtirirok. 28  Nagsiring hiya ha ira: “Maaram gud kamo nga supak ha balaud nga an usa nga Judio makig-upod o dumaop ha usa nga tawo nga iba an lahi,+ pero iginpakita ha akon han Dios nga diri ko sadang tawagon nga mahugaw o diri limpyo an bisan hin-o nga tawo.+ 29  Tungod hito kinanhi ako nga waray gud baribad han iginpatawag ako. Salit napakiana ako ha iyo kon kay ano nga iyo ako iginpatawag.” 30  Katapos nagsiring hi Cornelio: “Upat ka adlaw na an naglabay tikang hini nga oras, nag-iinampo ako ha akon balay han ikasiyam nga oras;* hito mismo nga takna usa nga lalaki nga masilaw an bado an tinindog ha akon atubangan 31  ngan nagsiring: ‘Cornelio, ginpamatian gud an imo pag-ampo, ngan an imo mga regalo tungod ha kalooy nahinumdoman ha atubangan han Dios. 32  Salit pagsugo ngadto ha Jope ngan ipatawag hi Simon nga gintatawag nga Pedro. Ini nga tawo bisita ha balay ni Simon, nga parahimo hin anit, nga aada ha ligid han dagat.’+ 33  Katapos iginpatawag ko ikaw dayon, ngan maopay gud nga kinanhi ka. Salit yana aanhi kami ngatanan ha atubangan han Dios basi mamati ha ngatanan nga iginsugo ni Jehova* ha imo nga igsiring.” 34  Tungod hito hi Pedro nagtikang pagyakan, ngan nagsiring hiya: “Nasasabtan ko na gud yana nga an Dios waray pinaurog,+ 35  kondi ha tagsa nga nasud an tawo nga may kahadlok ha iya ngan nagbubuhat han husto ginkakarawat niya.+ 36  Iya iginpadara an mensahe ngadto ha mga anak ni Israel basi ipasamwak ha ira an maopay nga sumat mahitungod han kamurayawan+ pinaagi kan Jesu-Kristo—Ginoo hiya han ngatanan.+ 37  Maaram kamo han topiko nga gin-iristoryahan ha bug-os nga Judea, tikang ha Galilea+ katapos han bawtismo nga iginsangyaw ni Juan: 38  an mahitungod kan Jesus nga tikang ha Nazaret, kon paonan-o hiya gindihogan han Dios pinaagi han baraan nga espiritu+ ngan han gahum, ngan ginlibot niya an tuna nga ginbubuhat an maopay ngan gintatambal an ngatanan nga ginpapasakitan han Yawa,+ kay an Dios kaupod niya.+ 39  Ngan mga saksi kami han ngatanan nga butang nga iya ginbuhat ha tuna han mga Judio ngan ha Jerusalem; kondi ginpatay nira hiya pinaagi han pagbitay ha iya ha kahoy.* 40  Ginbuhi hiya han Dios ha ikatulo ka adlaw+ ngan gintugotan hiya nga magpakita, 41  diri ha ngatanan nga tawo, kondi ha mga saksi nga abanse nga gintuinan han Dios, kami, nga kinaon ngan ininom upod niya katapos hiya mabuhi tikang ha mga patay.+ 42  Sugad man, ginsugo niya kami nga magsangyaw ha mga tawo ngan bug-os nga magpamatuod+ nga hiya an gintuinan han Dios nga magin hukom han mga buhi ngan mga patay.+ 43  An ngatanan nga propeta nagpamatuod mahitungod ha iya,+ nga an bisan hin-o nga natoo ha iya makakakarawat hin kapasayloan han mga sala pinaagi han iya ngaran.”+ 44  Samtang nagyayakan pa hi Pedro mahitungod hini nga mga butang, an baraan nga espiritu kinada ha ngatanan nga namamati ha pulong.+ 45  Ngan nahipausa an tinuri nga mga tumuroo* nga inupod kan Pedro, kay an waray bayad nga regalo nga baraan nga espiritu iginbububo liwat ha mga tawo han mga nasud. 46  Kay nabatian nira nga nagyayakan hira hin iba nga mga yinaknan* ngan nagdadayaw ha Dios.+ Katapos nagsiring hi Pedro: 47  “May-ada ba makakapugong han paggamit han tubig basi diri mabawtismohan+ ini nga mga tawo nga nakakarawat han baraan nga espiritu sugad ha aton?” 48  Salit nagsugo hi Pedro nga bawtismohan hira ha ngaran ni Jesu-Kristo.+ Katapos ginhangyo nira hiya nga magpabilin hin pipira ka adlaw.

Mga footnote

O “nga senturyon,” nga nangunguna ha 100 nga sundalo.
Usa nga grupo ha Romano nga kasundalohan nga may 600 nga sundalo.
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
O “gin-aabiabi ni.”
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Lit., “may usa nga klase hin surudlan nga.”
O “mga hayop nga nagkakamang.”
Ha iba nga lugar, “pagpatay.”
Lit., “an surudlan.”
O “nagyukbo.”
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
Kitaa an Ap. A5.
O “poste.”
O “mga matinumanon.”
Lit., “hin mga pinulongan.”