Mga Buhat han mga Apostol 2:1-47

  • An baraan nga espiritu iginbubo han Pentekostes (1-13)

  • An pahayag ni Pedro (14-36)

  • An mga tawo ginios uyon ha pahayag ni Pedro (37-41)

    • 3,000 an nabawtismohan (41)

  • Kristiano nga pagturotarampo (42-47)

2  Yana samtang nagpapadayon an adlaw han Piyesta han Pentekostes,+ nagtitirirok hira ha usa nga lugar.  Tigda la nga may aringasa tikang ha langit, nga pariho hin haganas han makusog nga hangin, ngan hinbatian ito ha bug-os nga balay diin hira nangangalingkod.+  Ngan nakakita hira hin mga dila nga sugad hin kalayo ngan nagburublag ito, ngan an tagsa hito hinugdon ha ulo han tagsa ha ira,  ngan hira ngatanan napuno han baraan nga espiritu+ ngan nagtikang pagyakan hin iba-iba nga mga yinaknan,* sugad la han iginhatag ha ira han espiritu nga abilidad ha pagyakan.+  Hito nga panahon may debotado nga mga Judio tikang ha tagsa nga nasud ha ilarom han langit nga nakadto ha Jerusalem.+  Salit han nabatian ini nga aringasa, damu nga tawo an nagtirirok ngan nagupong, kay an kada tagsa nakabati nga ginyayakan nira an iya kalugaringon nga yinaknan.  Ha pagkamatuod, nahipausa gud hira ngan nagsiring: “Kitaa, mga taga-Galilea+ ini ngatanan nga nagyayakan, diri ba?  Kon sugad, kay ano man nga an kada tagsa ha aton nakakabati han aton kalugaringon nga yinaknan?*  An mga taga-Parto, mga Mediano,+ ngan mga Elamita,+ an mga naukoy ha Mesopotamia, Judea ngan Capadocia, Ponto ngan probinsya han Asia,+ 10  Frigia ngan Pamfilia, Ehipto ngan mga rehiyon han Libya hirani ha Cirene, an mga bisita tikang ha Roma, nga mga Judio ngan mga proselita,+ 11  an mga taga-Creta, ngan an mga Arabiano—nababatian naton nga nagyayakan hira ha aton mga yinaknan mahitungod han urusahon nga mga buhat han Dios.” 12  Oo, hira ngatanan nahipausa gud ngan nagupong, nga nagpapakiana ha usa kag usa: “Ano an kahulogan hini?” 13  Pero an iba nagtamay ha ira ngan nagsiring: “Mga hubog hira han matam-is nga bino.”* 14  Kondi tinindog hi Pedro upod an Onse,+ ngan nagyakan hiya ha ira ha daku nga tingog: “Mga kalalakin-an han Judea ngan kamo ngatanan nga naukoy ha Jerusalem, hibaroi niyo ini ngan pamatii hin maopay an akon mga pulong. 15  Ha pagkamatuod, ini nga mga tawo diri hubog sugad han iyo ginhuhunahuna, kay ikatulo nga oras pa la han adlaw.* 16  Lugod, ini an ginsiring pinaagi kan propeta Joel: 17  ‘“Ngan ha kataposan nga mga adlaw,” nasiring an Dios, “igbububo ko an bahin han akon espiritu ha ngatanan nga klase hin tawo, ngan magtatagna an iyo mga anak nga lalaki ngan an iyo mga anak nga babaye ngan makakakita hin mga bisyon an iyo batan-on nga mga lalaki ngan mag-iinop an iyo lagas nga mga lalaki,+ 18  ngan bisan ha akon mga uripon nga lalaki ngan ha akon mga uripon nga babaye igbububo ko an akon espiritu hito nga mga adlaw, ngan magtatagna hira.+ 19  Ngan magpapakita ako hin urusahon nga mga butang ha langit ha igbaw ngan hin mga tigaman ha tuna ha ubos—dugo ngan kalayo ngan mga dampog nga aso. 20  An adlaw magsisirom ngan an bulan magigin dugo antes umabot an daku ngan mahimayaon nga adlaw ni Jehova.* 21  Ngan an bisan hin-o nga natawag ha ngaran ni Jehova* matatalwas.”’+ 22  “Katawohan han Israel, pamatii niyo ini nga mga pulong: Hi Jesus nga Nazareno usa nga tawo nga dayag nga iginpakita ha iyo han Dios pinaagi han gamhanan nga mga buhat, urusahon nga mga butang, ngan mga tigaman, nga ginbuhat han Dios pinaagi ha iya ha butnga niyo,+ sugad han iyo mismo hinbabaroan. 23  Ini nga tawo, nga igintubyan uyon ha kaburut-on* ngan ha hinbabaroan nga daan han Dios,+ iginraysang niyo ha kahoy pinaagi ha kamot han matinalapason nga mga tawo, ngan ginpatay niyo hiya.+ 24  Kondi ginbanhaw hiya han Dios+ pinaagi ha pagpagawas ha iya tikang ha gahum* han kamatayon, kay diri hiya makakaptan hito hin hugot.+ 25  Kay hi David nagsiring mahitungod ha iya: ‘Pirme ko iginbubutang hi Jehova* ha akon atubangan,* kay aadi hiya ha akon too nga kamot basi diri gud ako mabay-og. 26  Tungod hini, nagin malipayon an akon kasingkasing ngan nagrayhak gud an akon dila. Ngan maukoy ako* nga may paglaom; 27  tungod kay diri mo ako* babayaan ha Lubnganan,* ngan diri mo papabay-an nga madunot an usa nga maunungon ha imo.+ 28  Imo iginpahibaro ha akon an mga dalan han kinabuhi; pupun-on mo ako hin duro nga kalipay ha imo presensya.’*+ 29  “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, tuguti ako nga makiistorya ha iyo nga may kagawasan ha pagyakan mahitungod han ulo han pamilya nga hi David, nga namatay ngan iginlubong,+ ngan an iya lubnganan aanhi pa tubtob hini nga adlaw. 30  Tungod kay propeta hiya ngan maaram nga an Dios nanumpa ha iya nga an usa han iya mga tulin* palilingkuron niya ha iya trono,+ 31  nakita niya nga daan ngan iginyakan an mahitungod han pagkabanhaw han Kristo, nga waray hiya pabay-i ha Lubnganan* ngan waray madunot* an iya unod.+ 32  Ini nga Jesus ginbanhaw han Dios, ngan kami ngatanan mga saksi hito.+ 33  Salit tungod kay ginpahitaas hiya ngadto ha too han Dios+ ngan nakakarawat han iginsaad nga baraan nga espiritu tikang ha Amay,+ iya iginbubo kon ano an iyo nakikita ngan nababatian. 34  Kay hi David waray sumaka ha langit, pero hiya mismo nagsiring, ‘Hi Jehova* nagsiring ha akon Ginoo: “Lingkod ha akon too 35  tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway sugad nga tungtongan han imo mga tiil.”’*+ 36  Salit kinahanglan hibaroan gud han bug-os nga panimalay ni Israel nga ginhimo hiya han Dios nga Ginoo+ ngan Kristo, ini nga Jesus nga iyo ginpatay ha kahoy.”+ 37  Yana pakabati nira hini, sugad hin ginbuno an ira kasingkasing, ngan nagsiring hira kan Pedro ngan ha iba pa nga mga apostol: “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, ano an sadang namon buhaton?” 38  Ginsidngan hira ni Pedro: “Magbasol kamo,+ ngan magpabawtismo+ an tagsa ha iyo ha ngaran ni Jesu-Kristo basi mapasaylo an iyo mga sala,+ ngan makakarawat niyo an waray bayad nga regalo nga baraan nga espiritu. 39  Kay an saad+ para ha iyo ngan ha iyo mga anak, ngan para ha ngatanan nga aadto ha hirayo, ha ngatanan nga tatawagon ni Jehova* nga aton Dios ngada ha iya.”+ 40  Ngan pinaagi hin damu pa nga pulong naghatag hiya hin bug-os nga pamatuod ngan padayon nga nag-aghat ha ira, nga nasiring: “Matalwas kamo tikang hinin maraot nga henerasyon.”+ 41  Salit adton malipayon nga nagkarawat han iya pulong ginbawtismohan,+ ngan hito nga adlaw mga 3,000 nga tawo* an nahidugang.+ 42  Ngan nagpadayon hira ha paghatag hin atensyon ha igintututdo han mga apostol, ha pagturotarampo,* ha pangaon,+ ngan ha mga pag-ampo.+ 43  Ha pagkamatuod, nagtikang mahadlok an kada tagsa,* ngan damu nga urusahon nga butang ngan mga tigaman an nagtikang mahitabo pinaagi han mga apostol.+ 44  An ngatanan nga nagin mga tumuroo nag-urupod ngan iginpaangbit an ngatanan nga may-ada hira, 45  ngan ira iginbaligya an ira mga panag-iya+ ngan mga propyedad ngan an kwarta nga tikang hito ginpanhatag ha ngatanan, uyon ha panginahanglan han kada tagsa.+ 46  Ngan kada adlaw pirme hira nagkakatirok ha templo nga may uusa nga katuyoan, ngan nangangaon hira ha iba-iba nga balay ngan iginpapaangbit an ira pagkaon nga may daku nga kalipay ngan sinsero nga kasingkasing, 47  nga nagdadayaw ha Dios ngan nakakakarawat han pag-uyon han ngatanan nga tawo. Ha pariho nga panahon, padayon nga igindudugang ni Jehova* ha ira kada adlaw adton gintatalwas.+

Mga footnote

O “mga pinulongan.”
O “han aton yinaknan tikang pa ha katawo?”
O “bag-o nga bino.”
Karuyag sidngon, mga alas-9 han aga.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “katuyoan.”
O posible nga “mga higot.” Lit., “mga kasakit.”
Kitaa an Ap. A5.
O “ha atubangan han akon mga mata.”
Lit., “an akon unod.”
O “an akon kalag.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “ha atubangan han imo nawong.”
Lit., “usa nga tikang ha bunga han iya mga pig-i.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “waray makakita hin pagkadunot.”
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “siki.”
Kitaa an Ap. A5.
O “mga kalag.”
O “ha pagpaangbit ha usa kag usa.”
O “an tagsa nga kalag.”
Kitaa an Ap. A5.