Mga Buhat han mga Apostol 27:1-44

  • Pablo naglayag ha Roma (1-12)

  • Ginbayo han bagyo an barko (13-38)

  • Naguba an barko (39-44)

27  Yana tungod kay gindesisyonan nga maglayag kami ngadto ha Italya,+ hi Pablo ngan an iba pa nga mga priso igintubyan nira ha usa nga opisyal han kasundalohan nga Julio an ngaran, tikang ha grupo ni Agusto.  Pakasakay namon hin barko nga tikang ha Adramito, nga hirani na maglayag tipakadto ha mga pantalan ha baybayon han probinsya han Asia, nagtikang kami paglayag; kaupod namon hi Aristarco,+ usa nga taga-Macedonia nga tikang ha Tesalonica.  Kinabuwasan dinuong kami ha Sidon, ngan hi Julio nagpakita hin pagkabuotan kan Pablo ngan gintugotan hiya nga kumadto ha iya kasangkayan basi maataman nira hiya.  Ngan pagbiyahe namon ha dagat tikang didto, naglayag kami nga nagpapasalipod ha Ciprus, tungod kay nasungsong kami ha hangin.  Katapos, nagbiyahe kami ha haluag nga kadagatan hirani ha Cilicia ngan Pamfilia ngan dinuong ha pantalan han Mira ha Licia.  Didto, an opisyal han kasundalohan nakakita hin barko tikang ha Alejandria nga maglalayag tipakadto ha Italya, ngan iya kami ginpasakay hito.  Naglayag kami hin mahinay ha sulod hin pipira ka adlaw, ngan katapos hin makuri nga pagbiyahe nakaabot kami ha Cinido. Tungod kay waray igtugot han hangin nga magpadayon kami, naglayag kami nga nagpapasalipod ha Creta ha atbang han Salmone.  Katapos han makuri nga paglayag ha ligid han baybayon, inabot kami ha usa nga lugar nga gintatawag nga Maopay nga mga Duruongan, nga hirani ha syudad han Lasea.  Linabay an damu ka adlaw ngan nagin peligroso na an pagbiyahe, kay tapos na bisan an pagpuasa ha Adlaw han Pagpara han Sala,*+ salit nagsuhestyon hi Pablo 10  ha ira: “Mga kasangkayan, nakikita ko nga ini nga pagbiyahe magriresulta hin kadaot ngan mamimeligro nga mawara diri la an mga karga ngan an barko kondi pati liwat an aton kinabuhi.”* 11  Pero an opisyal han kasundalohan namati ha kapitan ngan ha tag-iya han barko imbes nga ha ginsiring ni Pablo. 12  Tungod kay diri maopay nga magpalabay han kathagkot hito nga duruongan, nagsuhestyon an kadam-an nga maglayag hira tikang didto basi makita kon makakaabot hira ha Fenix, usa nga duruongan han Creta nga naatubang ha norte-este ngan ha sur-este, basi didto magpalabay han kathagkot. 13  Han mahinay an huyop han hangin nga tikang ha sur, naghunahuna hira nga makakaabot hira ha ira kakadtoan, ngan ginbutong nira an angkla ngan nagtikang paglayag ha ligid han Creta hirani ha baybayon. 14  Pero waray pag-iha, nagkaada makusog gud nga hangin nga Euroaquilo* an ngaran. 15  Tungod kay an barko ginbabayo han hangin ngan diri na nakakasungsong hito, nagpahiuyon na la kami hito ngan nagpadára. 16  Katapos nagpasalipod kami ha gutiay nga isla nga gintatawag nga Cauda, pero nakurian kami pagkuha han boti* nga gindadanas ha ulin han barko. 17  Kondi han naisakay na nira ito, ginhigtan nira an kasko han barko para magin marig-on, ngan tungod kay nahahadlok hira nga sumanglad ha Sirte,* igin-ubos nira an mga gamit ha paglayag ngan nagpadára na la. 18  Tungod kay ginlalamba-lamba kami han bagyo, han sumunod nga adlaw nagtikang hira paglabog hin mga karga basi gumaan an barko. 19  Ngan ha ikatulo ka adlaw, iginlabog nira mismo an iba nga mga gamit han barko. 20  Han damu ka adlaw na nga waray magpakita an adlaw o an mga bitoon ngan padayon nga ginbabayo kami han makusog* nga bagyo, nagtikang kami mawarayan hin paglaom nga makatalwas pa. 21  Han maiha na nga waray hira kaon-kaon, tinindog hi Pablo ha butnga nira ngan nagsiring: “Mga kasangkayan, ginsunod unta niyo an akon sagdon nga diri magbiyahe tikang ha Creta ngan nalikyan unta niyo an pag-antos hini nga kadaot ngan kawad-i.+ 22  Pero bisan pa hini, gin-aaghat ko kamo yana nga magin maisugon, kay waray bisan usa* ha iyo an mawawara, kondi an barko la. 23  Kagab-i an Dios nga nagtatag-iya ha akon ngan gintatagan ko hin sagrado nga pag-alagad nagsugo hin anghel+ nga tinindog ha akon sapit 24  ngan nagsiring: ‘Ayaw kahadlok, Pablo. Kinahanglan tumindog ka ha atubangan han Cesar,+ ngan kitaa! iginhahatag han Dios ha imo an ngatanan nga kaupod mo ha paglayag.’ 25  Salit magin maisugon kamo, mga kasangkayan, kay natoo ako ha Dios, nga bubuhaton niya kon ano gud an iginsumat ha akon. 26  Pero kinahanglan mahidagsa kita ha usa nga isla.”+ 27  Yana pag-abot han ika-14 nga gab-i ngan ginlalamba-lamba kami han hangin ha Dagat han Adria, han katutnga inabat an mga tripulante nga nagtitikahirani na hira ha tuna. 28  Ginsukol nira an kahilarom ngan 20 ka dupa* ito, salit nagpadayon hira ha urounhan ngan ginsukol utro an kahilarom ngan 15 ka dupa* na la ito. 29  Ngan tungod kay nahahadlok nga bangin sumanglad kami ha kabatoan, naghulog hira hin upat nga angkla tikang ha ulin ngan naghiningyap nga mag-aga na. 30  Kondi han an mga tripulante nagsari pagbaya ha barko ngan igintunton an boti ngadto ha dagat ngan nagpasangil nga igtutunton nira an mga angkla tikang ha dulong, 31  nagsiring hi Pablo ha opisyal han kasundalohan ngan ha mga sundalo: “Kon ini nga kalalakin-an diri magpabilin ha barko, diri kamo matatalwas.”+ 32  Salit gin-utod han mga sundalo an mga pisi han boti ngan ginpabay-an ito nga mahulog. 33  Han tikaaga na, gin-aghat ni Pablo hira ngatanan nga kumaon, nga nasiring: “Ika-14 ka adlaw na yana nga naghihinulat kamo, ngan waray gud kamo kaon-kaon. 34  Salit gin-aaghat ko kamo nga kumaon; para ini ha iyo kaopayan, kay waray bisan usa nga buhok ha iyo ulo an mawawara.” 35  Katapos niya ito igsiring, nagkuha hiya hin tinapay, nagpasalamat ha Dios ha atubangan nira ngatanan, gintipik-tipik ito, ngan nagtikang kumaon. 36  Salit hira ngatanan nagkaada kaisog ngan nagtikang kumaon. 37  Kami ngatanan nga sakay ha barko 276 ka tawo.* 38  Han nakakaon na hira ngan nabusog, ira ginpagaan an barko pinaagi ha paglabog han trigo ngadto ha dagat.+ 39  Han aga na, diri hira maaram kon hain na hira nga lugar,+ pero may nakita hira nga baybayon ngan determinado hira nga makaduong didto an barko kon mahihimo nira. 40  Salit ira gin-utod an mga pisi han mga angkla ngan ginpabay-an ito nga mahulog ha dagat. Ira liwat ginbadbad an mga higot han mga bugsay nga pantimon; ngan katapos nira buklaron an layag ha dulong, ginmaniobra nira nga makaduong ha baybayon. 41  Han binunggo hira ha hamabaw nga dapit nga ginpupusakan han nagtatapo nga mga balud, nahisanglad an barko ngan an dulong nahilubong ngan waray na katangtang, pero an ulin nagtikang magburublag tungod han mga balud.+ 42  Tungod hito nagplano an mga sundalo nga pamatayon an mga priso basi waray makalangoy ngan makapuga. 43  Kondi determinado an opisyal han kasundalohan nga madara nga talwas hi Pablo ngan ginpugngan hira ha pagbuhat han ira plano. Ginsugo niya adton makakalangoy nga lumukso ha dagat ngan mag-una ngadto ha baybayon, 44  ngan an mga nahibilin masunod, an iba gamit an mga tabla sugad nga abayan ngan an iba gamit an guba nga mga bahin han barko. Salit an ngatanan talwas nga nakaabot ha baybayon.+

Mga footnote

Bulan ini han Tishri, an tinikangan han panahon nga mauran ngan mabalud an dagat.
O “aton kalag.”
Karuyag sidngon, hangin nga tikang ha norte-este.
Gutiay nga sakayan nga puydi gamiton sugad nga lifeboat.
Kitaa an Glossary.
Lit., “han diri maluya.”
O “usa nga kalag.”
Mga 36 m (120 ft). Kitaa an Ap. B14.
Mga 27 m (90 ft). Kitaa an Ap. B14.
O “mga kalag.”