Mga Buhat han mga Apostol 23:1-35

  • Pablo nagyakan ha Sanhedrin (1-10)

  • Hi Pablo ginparig-on han Ginoo (11)

  • Pagkunsabo nga patayon hi Pablo (12-22)

  • Pablo iginbalhin ha Cesarea (23-35)

23  Samtang ginkikinita hin maopay ni Pablo an Sanhedrin, nagsiring hiya: “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, ginawi ako nga may limpyo gud nga konsensya+ ha atubangan han Dios tubtob hini nga adlaw.”  Tungod hito, ginsugo han hitaas nga saserdote nga hi Ananias an mga natindog hirani kan Pablo nga tapalan hiya ha baba.  Katapos nagsiring hi Pablo ha iya: “Hahampakon ka han Dios, ikaw nga ginpabusag nga pader. Nalingkod ka ba basi hukman ako uyon ha Balaud kondi nagtatalapas liwat ha Balaud pinaagi ha pagsugo nga tapalan ako?”  An mga natindog ha hirani nagsiring: “Gin-iinsulto mo ba an hitaas nga saserdote han Dios?”  Ngan hi Pablo nagsiring: “Mga kabugtoan, diri ako maaram nga hitaas nga saserdote hiya. Kay nahisurat, ‘Ayaw pagyakan hin maraot kontra ha usa nga magmarando han imo katawohan.’”+  Yana hi Pablo, nga maaram nga an katunga han mga nakada mga Saduseo pero an katunga naman mga Pariseo, nagyakan ha daku nga tingog ha Sanhedrin: “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, Pariseo ako,+ usa nga anak han mga Pariseo. Ginhuhukman ako tungod kay natoo ako ha pagkabanhaw han mga patay.”  Tungod hini nga iya ginyakan, nagtikang pagdiskusyon an mga Pariseo ngan mga Saduseo, ngan nabahin an grupo.  Kay an mga Saduseo nasiring nga waray pagkabanhaw o anghel o espiritu, pero an mga Pariseo natoo* hito ngatanan.+  Salit nagkaada daku nga samok, ngan an pipira han mga eskriba ha grupo han mga Pariseo tinindog ngan nagtikang hin mapaso nga pakiglantugi, nga nasiring: “Waray kami nakikita nga sayop hini nga tawo, pero kon may espiritu o anghel nga nakiistorya ha iya+—.” 10  Yana han dinugang an paglantugi, nahadlok an kumander han militar nga bangin makuniskunis nira hi Pablo, ngan ginsugo niya an mga sundalo nga lumusad ngan kuhaon hi Pablo ha butnga nira ngan dad-on ha kwarter han mga sundalo. 11  Pero pagkagab-i an Ginoo tinindog hirani ha iya ngan nagsiring: “Magmaisugon ka!+ Kay sugad la nga nagpapamatuod ka hin bug-os mahitungod ha akon ha Jerusalem, kinahanglan magpamatuod ka liwat ha Roma.”+ 12  Kinabuwasan, nagkunsabo an mga Judio ngan nanumpa nga maghihikaraot hira kon kumaon hira o uminom nga diri pa nira napapatay hi Pablo. 13  Sobra 40 nga lalaki an nagkunsabo ngan naghimo hini nga panumpa. 14  Ini nga mga lalaki kinadto ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga tigurang ngan nagsiring: “Seryoso nga nanumpa kami nga maghihikaraot kami kon kumaon kami hin bisan ano nga diri pa namon napapatay hi Pablo. 15  Salit yana, kamo upod an Sanhedrin sadang magsiring ha kumander han militar nga ilusad niya ha iyo hi Pablo, nga sugad hin karuyag niyo usisahon hin mas maopay an iya kaso. Pero antes hiya makahirani, nakaandam na kami pagpatay ha iya.” 16  Kondi an anak nga lalaki han bugto nga babaye ni Pablo nakabati han ira ginpaplano nga pag-ambus, ngan sinulod hiya ha kwarter han mga sundalo ngan iginsumat ito kan Pablo. 17  Katapos gintawag ni Pablo an usa han mga opisyal han kasundalohan ngan ginsidngan: “Dad-a ini nga batan-on ha kumander han militar, kay may igsusumat hiya ha iya.” 18  Salit gindara niya an batan-on ngan igin-upod ngadto ha kumander han militar ngan nagsiring: “Gintawag ako han priso nga hi Pablo ngan naghangyo hiya nga dad-on ko ha imo ini nga batan-on kay may igsusumat hiya ha imo.” 19  Ginkaptan han kumander han militar an iya kamot ngan nagpahirayo hira hin gutiay ngan ginpakianhan niya hiya: “Ano an imo igsusumat ha akon?” 20  Nagsiring hiya: “Nagsarabot an mga Judio nga maghangyo ha imo nga ilusad hi Pablo ngadto ha Sanhedrin buwas, nga sugad hin karuyag nira mahibaro hin dugang nga mga detalye mahitungod han iya kaso.+ 21  Pero ayaw pagpakombinse ha ira, kay sobra 40 ha ira an naghuhulat basi mag-ambus ha iya, ngan nanumpa hira nga maghihikaraot hira kon kumaon hira o uminom nga diri pa nira hiya napapatay;+ ngan andam na hira yana, ngan naghuhulat na la han imo pagtugot.” 22  Salit ginpalakat han kumander han militar an batan-on katapos hiya tugunon: “Ayaw pag-istorya ha bisan hin-o nga ginsumatan mo ako hini.” 23  Ngan nagpatawag hiya hin duha nga opisyal han kasundalohan ngan nagsiring: “Pag-andam hin 200 nga sundalo, sugad man hin 70 nga parapangabayo ngan 200 nga parabangkaw, nga magmamartsa ngadto ha Cesarea ha ikatulo nga oras han gab-i.* 24  Pagdara liwat hin mga kabayo nga masasakyan ni Pablo, basi dad-on hiya nga talwas ngadto kan Felix nga gobernador.” 25  Ngan naghimo hiya hin surat nga amo ini an sulod: 26  “Tikang kan Claudio Lisias para kan Harangdon nga Gobernador Felix: Karawata an akon pangumusta! 27  Ini nga tawo gindakop han mga Judio ngan papatayon na unta nira, pero inabot ako dayon upod an akon mga sundalo ngan gintalwas hiya,+ kay nahibaro ako nga Romano hiya.+ 28  Ngan tungod kay karuyag ko hibaroan kon kay ano nga gin-aakusaran nira hiya, iginlusad ko hiya ngadto ha ira Sanhedrin.+ 29  Hinbaroan ko nga gin-akusaran hiya hin mga isyu nga may kalabotan ha ira Balaud,+ pero waray bisan usa han igin-akusar ha iya an angay hin kamatayon o kaprisohan. 30  Pero tungod kay iginsumat ha akon an plano kontra hini nga tawo,+ iginpadara ko dayon hiya ha imo ngan ginsugo ko an mga nag-aakusar ha iya nga ipresenta ha imo atubangan an iya kaso.” 31  Salit ginkuha hini nga mga sundalo hi Pablo+ uyon ha iginsugo ha ira ngan durante han gab-i gindara nira hiya ngadto ha Antipatris. 32  Kinabuwasan gintugotan nira an mga parapangabayo nga padayon nga umupod ha iya, pero hira binalik ha kwarter han mga sundalo. 33  An mga parapangabayo sinulod ha Cesarea ngan iginhatag nira ha gobernador an surat ngan gindara liwat hi Pablo ha iya. 34  Salit ginbasa niya ito ngan nagpakiana kon diin nga probinsya tikang hi Pablo ngan hinbaroan nga taga-Cilicia hiya.+ 35  “Pamamatian ko hin maopay an imo kaso,” nagsiring hiya, “pag-abot han mga nag-aakusar ha imo.”+ Ngan nagsugo hiya nga gwardyahan hi Pablo ha palasyo* ni Herodes.

Mga footnote

O “nagpapasamwak ha publiko.”
Karuyag sidngon, mga alas-9 han gab-i.
O “pretorio.”