Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 16

Sumpaen so Diablo tan Saray Masilib ya Pakana To

Sumpaen so Diablo tan Saray Masilib ya Pakana To

“Sumpa yo so Diablo, tan ibatikan to kayo.”SANTIAGO 4:7.

1, 2. Siopa ray naliliketan no wala ray manpapabautismo?

NO ABAYAG ka lan manlilingkor ed si Jehova, seguradon dakel lay nadngel mon paliwawa ed bautismo diad saray asemblea tan kombension tayo. Balet anggano aminpiga ka lan akaatendi ed ontan iran okasyon, seguradon natetenyeg nin siansiay liknaan mo kada no nanengneng mon onalagey la iramay akayurong ed arap pian ipresenta day sarili da parad bautismo. Sankanengneng ya malikeliket iray agagi, tan nagugunoyan et narengel lay maksil a tipak. Ompan makalua ka ni ingen legan ya sankanengneng mo ray indibidual ya nandesisyon a manlingkor ed si Jehova. Talagan agaylay liket tayo ed satan!

2 Kada taon et pigara labat so bautismo ya naiimatonan tayo diad lugar tayo, balet saray anghel et mas dakdakel so naiimatonan da. Seguradon ‘malikeliket ed tawen’ legan dan nanenengneng so nilibon totoo ed interon mundo ya onaarum ed organisasyon nen Jehova kada simba! (Lucas 15:7, 10) Talagan naliliketan iray anghel ed satan!Aggeo 2:7.

SAY DIABLO ET “SIBER-SIBER A SINGA MANAGLEM A LEON”

3. Akin ya si Satanas et siber-siber a “singa managlem a leon,” tan antoy labalabay ton gawaen?

3 Wala balet iray espiritun pinalsa ya manngilngilet no naiimatonan da iratan ya bautismo. Onsasanok si Satanas tan  saray demonyo to diad pakakanengneng da ya nilibo so manataynan ed sayan mauges a mundo. Lalo la ta ilalastog nen Satanas ya anggapo kunoy toon manlingkor ed si Jehova lapud tuan panangaro, tan anggapo kunoy mansiansian matoor no makaeksperiensya lay graben subok. (Basaen so Job 2:4, 5.) Kada no walay mangidedika na bilay to ed si Jehova, prueba itan ya matila si Satanas. Kanian singa nilibon tampal so ondadapo ed lupa nen Satanas kada simba! Agla pankelawan sirin no akin ya sikatoy “siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to”! (1 Pedro 5:8) Labalabay na sayan “leon” ya nabuag to itayo diad espiritual a paraan pian napultot odino naderal so relasyon tayod Dios.Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12.

Kada no walay mangidedika na bilay to ed si Jehova, prueba itan ya matila si Satanas

4, 5. (a) Diad anton duaran paraan ya nilimitaan nen Jehova so nagawaan nen Satanas? (b) Antoy ipapaseguro na Biblia ed saray tuan Kristiano?

 4 Anggano masebesebeg so kalaban tayo, agtayo nepeg ya ontakot. Akin? Lapud limitado labat so inyabuloy nen Jehova ya nagawaan na satan ya “managlem a leon.” Panon tayon nibaga? Unona, impasakbay la nen Jehova ya walay “baleg ya ulop” na saray tuan Kristiano ya makaliktar ed onsabin “baleg a kairapan.” (Apocalipsis 7:9, 14) Nagawan nagawa so amin ya imbaga na Dios. Kanian anggan si Satanas et amta ton agto sarag ya patitan so amin a lingkor na Dios.

Say komadua et nanengneng tayod samay imbaga na matoor ya lingkor na Dios nensaman ya si propetan Azarias. Oniay imbaga to ed si Arin Asa: “Si Jehova et walad sikayo daput no mansiansia kayod sikato.” (2 Awaran 15:2; basaen so 1 Corinto 10:13.) Dakel so nabasan salaysay ed Biblia ya mangipapanengneng ya agbalot napatitan nen Satanas iramay mansiasiansian maapit ed Dios. (Hebreo 11:4-40) Kanian no mansiansian maapit ed Dios iray tuan Kristiano natan, sarag dan labanan tan taloen so Diablo. Diad tua, oniay ipapaseguro na Biblia: “Sumpa yo so Diablo, tan ibatikan to kayo.”Santiago 4:7.

‘MIPUPULIGESGESAN ITAYO DIAD SARAY ARMADA NA MAUGES YA ESPIRITU’

6. Panon ya milalaban si Satanas ed saray Kristiano?

6 Anggano seguradon agmanalo si Satanas ed sayan laban, walan walay nabiktima to ed sikatayo no magmaliw itayon mapaulyan. Amta nen Satanas ya sarag to tayon buagen no napakapuy toy relasyon tayod si Jehova. Panon ton gagawaen itan? Nayarin usaren to ray arap-arapan tan impasyan panangataki, personal iran problema, tan agnaliklikas iran pakana. Aralen tayo iratan ya paraan nen Satanas.

7. Akin ya impasyay pangaataki nen Satanas ed saray lingkor nen Jehova?

 7 Arap-arapan tan impasyan panangataki. Imbaga nen apostol Juan: “Say interon mundo et walad pakayari na samay mauges.” (1 Juan 5:19) Pasakbay itan ed amin a tuan Kristiano. Lapud kontrolado la nen Satanas iyan mauges a mundo, say pupuntiryaen to et saramay agto ni apatitan—saray lingkor nen Jehova. Tan papasyaen toy iyaataki tod sikara. (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apocalipsis 12:12, 17) Agaylay pasnok to ta amta ton antikey lay panaon to. Kanian lalon pinagrabe nen Satanas so pamapairap tod saray lingkor na Dios tan iyuupot to la natan so anggaay nayarian to pian naderal so relasyon tayod si Jehova.

8. Antoy labay ya ibaga nen apostol Pablo nen imbaga ton “mipupuligesgesan” itayo ed saray mauges ya espiritu?

Personal iran problema. Oniay imbaga nen apostol Pablo ed saray kapara ton Kristiano: “Mipupuligesgesan itayo . . . diad . . . saray armada na mauges ya espiritu ed tawen.” (Efeso 6:12) Akin ya inusar nen Pablo so salitan “mipupuligesgesan”? Pian naimadyin tayo ya kaarap tayon mismo so kalaban tayo. Nen inusar nen Pablo itan ya salita, idadanet ton kada sakey ed sikatayo et personal a milalaban ed saray mauges ya espiritu. Balanglan manaayam itayo ed bansan manisia ed saray mauges ya espiritu odino andi, agtayon balot lilingwanan ya nen indedika tayoy bilay tayod si Jehova, ginmapo met lay pipupuligesgesan tayo. Manlapu lad dedikasyon tayo et tuloytuloy tayo lan milalaban ed saray demonyo. Kampegan aminpigan pinaseseg nen Pablo iray Kristiano ed Efeso ya nepeg iran akaparaan ya milaban!Efeso 6:11, 13, 14.

9. (a) Akin ya nanduruman “masilib a pakana” so uusaren nen Satanas tan saray demonyo to? (b) Akin ya labay nen Satanas ya samalan so kanonotan tayo, tan panon tayon nalabanan so impluensya to? (Nengnengen so kahon ya “ Manalwar ed Saray Masilib ya Pakana nen Satanas!”) (c) Anton masilib a pakana so aralen tayo natan?

9 Agnaliklikas iran pakana. Binilin nen Pablo iray Kristiano  ya labanan da “iray masilib a pakana” nen Satanas. (Efeso 6:11) Naimano tayod satan ya imbaga nen Pablo ya aliwa labat ya sakey a pakana so uusaren na saray mauges ya espiritu, noagta dakel tan nanduruma. Akin ey? Diad inlabas na panaon, wala ray lingkor na Dios ya alabanan day sakey a klase na subok balet binmigay lanlamang ira ed arum a subok. Kanian oobserbaan a maong na Diablo tan saray demonyo to so ugali na kada sakey ed sikatayo pian napugta ra no anton talagay kakapuyan tayod espiritual. Insan da natan usaren itan ya kakapuyan pian patitan itayo. Balet maong labat ta amta tayo ray paraan na Diablo, ta nabasa iratan ed Biblia. (2 Corinto 2:11) Diad saray akaunan kapitulo na sayan libro, inaral tayo ray patit nen Satanas ya singa say materyalismo, mauges iran kaulop, tan seksual ya imoralidad. Aralen tayo natan so sakey ni ed saray masilib ya pakana nen Satanas, say espiritismo.

ESPIRITISMO—PANAGTRAIDOR ED DIOS

10. (a) Anto so espiritismo? (b) Antoy nalilikna nen Jehova ed espiritismo, tan antoy naliliknam ed satan?

10 No say sakey et mibibiang ed espiritismo odino demonismo, walay direktan koneksion to ed saray mauges ya espiritu. Say pigaran alimbawa na espiritismo et say panagparles, panagsalamangka, panagmahiko, tan itupleg ed saray inaatey. Amta tayon “makapadimla” ed si Jehova so espiritismo. (Deuteronomio 18:10-12; Apocalipsis 21:8) Lapud ‘makapadimla met ed sikatayo so mauges,’ agtayon balot labay so nawalaay koneksion ed saray mauges ya espiritu. (Roma 12:9) Graben panagtraidor itan ed si Aman Jehova!

11. Akin ya makakapuntos na baleg si Satanas no natukso to itayon mibiang ed espiritismo? Iyilustra.

11 Amta nen Satanas ya say espiritismo et graben panagtraidor ed si Jehova, kanian gagawaen toy anggaay nayarian ton tuksoen itayo ya mibiang ed satan. Kada no natukso  nen Satanas so sakey a Kristiano a mibiang ed demonismo, makakapuntos na baleg. Akin? Nonoten iyan panangikompara: No nakombinse so sakey a sundalo ya traidoren iray kaiba to tan mila lad kalaban, seguradon malikeliket so komander na saray kalaban. Ompan iparada to ni ingen imay traidor ya singa no trophy ya apanaloan to pian insultoen so datin komander na sundalon nantraidor. Mipadpara, no mibiang ed espiritismo so sakey a Kristiano, gagagalaen ton traidoren si Jehova tan direkta lan manpapasakop ed si Satanas. Isipen pa labat ya diad liket nen Satanas et singa to ipaparada itan a traidor! Labay tayo kasin makapuntos so Diablo? Siempre andi! Agtayo labay so magmaliw ya traidor.

PAMAWALA NA PANDUARUWA

12. Antoy gagawaen nen Satanas pian nauman toy pakanengneng tayo ed espiritismo?

12 No kadimla tayoy espiritismo, ag-itayo natukso nen Satanas a mibiang ed satan. Kanian mangusar na arum a pakana pian nauman toy kanonotan tayo. Panon? Sikatoy mananap na paraan pian guloey isip na saray Kristiano ya anggad wala la ray manisia ya “say maong et mauges tan say mauges et maong.” (Isaias 5:20) Pian nagawaan itan nen Satanas, uusaren to so sakey ed saray epektibon pakana to—say pamawala na panduaruwa.

13. Panon ya inusar nensaman nen Satanas so pakana to ya mamawalay panduaruwa?

13 Imanoen no panon ya inusar nen Satanas itan ya pakana nensaman. Diad Eden et tinepetan toy Eva: “Talaga ta’n imbaga na Dios ya agkayo nepeg a mangay bunga na amin a kiew ed hardin?” Nen panaon nen Job, legan ya nantitipon iray anghel ed tawen, nantepet si Satanas: “Anggapo kasi rason no akin a tatakotan nen Job so Dios?” Tan diad gapo na ministeryo nen Jesus ed dalin, sikatoy sinubok nen Satanas nen imbaga ton: “No anak kay Dios, ibagam ed sarayan bato a magmaliw iran tinapay.” Isipen pa, makmakpel si  Satanas ya kuestionen imay mismon imbaga nen Jehova manga anemiran simba lay apalabas: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko”!Genesis 3:1; Job 1:9; Mateo 3:17; 4:3.

14. (a) Panon ya uusaren nen Satanas so pakana ton mamawalay panduaruwa nipaakar ed espiritismo? (b) Antoy aralen tayo natan?

14 Uusaren met na Diablo itan ya paraan pian panduaruwaan tayo no talaga kasin mauges so espiritismo. Makapaermen ta wala ray naimpluensyaan to. Kukuestionen da la no talaga kasin mauges so amin a klase na espiritismo. (2 Corinto 11:3) Panon tayo ran natulongan pian nipetek so kanonotan da? Panon tayon naseguro ya ag-itayo naimpluensyaan nen Satanas? Pian naebatan iratan, aralen tayo so duaran aspekto na bilay tayo ya dinutakan nen Satanas panamegley na espiritismo, say panagrelaks tan pangasikaso ed laman.

UUSAREN TO RAY PILALEK TAN PANKAUKOLAN TAYO

15. (a) Diad arum a bansa, antoy pakanengneng na totoo ed espiritismo? (b) Panon ya naimpluensyaan so arum a Kristiano?

15 Diad arum a bansa, normal labat ed sikara so panagmahiko, panananem, tan arum nin klase na espiritismo. Ondarakel so pelikula, libro, palabas ed TV, tan computer game ya nanlaok na saray kagagawan dinedemonyo. Ipapanengneng dan say espiritismo et makapaliket, anggapoy uges to, tan makapabilib iramay manggagawa tan mibibiang ed saratan. Wala ray pelikula tan libron akasentro so istorya da ed panagmahiko ya sinmikat a maong tan nanggawa ni ingey fans club iramay naadik ed satan. On, talagan naimpluensyaan na saray demonyo iray totoo ya isipen dan anggapoy uges na espiritismo. Kasin wala met iray Kristianon naimpluensyaan? On wala ra. Singa bilang, kayarin binantayan na sakey a Kristiano so pelikulan nipaakar ed espiritismo, oniay inrason to: “Binantayan ko labat, pero  agak mibiang ed espiritismo.” Akin ya delikado itan ya panagrason?

16. Akin ya mapeligro iray panagligliwaan ya nipaakar ed espiritismo?

16 Anggano say sakey et manbabantay labat na espiritismo tan agmet aktual ya mibibiang ed satan, agto labay ya ibagan anggapo lay mauges ya epekto na satan ed sikato. Akin? Isipen pa: Anggapoy nabasa ed Biblia ya si Satanas tan saray demonyo to et sarag dan basaen so walad nonot tayo. * Balet singa inaral tayo la, oobserbaan a maong na saray mauges ya espiritu iray gagawaen tayo, pati saray pipilien tayon panagligliwaan. Akin? Pian naamtaan da no antoy iisipen tayo tan no anto ray kakapuyan tayo. Kanian no say sakey a Kristiano et panliketan to ray pelikula odino libro ya nipaakar ed espiritismo, mahiko, pakayari na demonyo, odino arum nin istorya nipaakar ed demonismo, iikdan toy ideya iray demonyo. Diad tua et ipapaamta tod sikara no antoy kakapuyan to! Kanian lalon pasyaen na saray demonyo so pilalaban da ed satan a Kristiano ya tiraen dad kakapuyan to anggad napatumba da. Diad tua, wala iramay diad gapo et nan-osyoso labat irad saray panagligliwaan ya nanlaok na espiritismo, balet agnambayag et aktual la ran akibiang ed satan.Basaen so Galacia 6:7.

Manpatulong ed si Jehova no walay sakit mo

17. Antoy uusaren nen Satanas ya masilib a pakana ed saray mansasakit?

17 Aliwan say panagligliwaan labat so uusaren nen Satanas noagta pati say pangaasikaso tayod laman tayo. Panon? No say sakey a Kristiano et ag-onaabig ed sakit to anggano dakel lay sinali ton tambal, nayarin magmaliw lan desperado. (Marcos 5:25, 26) Samboten itan nen Satanas tan saray  demonyo to. Nayarin sikatoy tuksoen na saray demonyo ya manpatambal ed saray manguusar na “mahiko” odino espiritismo. (Isaias 1:13) No gawaen itan na sakey a Kristiano, onkapuy so relasyon to ed Dios. Akin ey?

18. Anto ran klase na pan-eksamin ed sakit tan panagpatambal so nepeg ya paliisan na saray tuan Kristiano, tan akin?

18 Pinasakbayan nen Jehova iray Israelitan angusar na “mahiko”: “Sano iyunat yod siak iray lima yo, agta kayo nengnengen. Anggano dakerakel so pikakasi yo, agko dedengelen iratan.” (Isaias 1:15) Siempre, agtayo labay ya walay makaamper ed pikakasi tayo ya lapud satan et agtayo la naawat so tulong nen Jehova, lalo la no mansasakit tayo. (Salmo 41:3) Kanian no say paraan na pan-eksamin ed sakit o panagpatambal et walay laok ton espiritismo, nepeg ya paliisan itan na saray tuan Kristiano. * (Mateo 6:13) Diad ontan et naseguro dan tulongan ira nen Jehova.—Nengnengen so kahon ya “ Talaga Kasin Espiritismo Itan?

SARAY ISTORYA NIPAAKAR ED DEMONYO

19. (a) Antoy panisiaan na dakel a totoo nipaakar ed pakayari na Diablo? (b) Anto ran istorya so nepeg ya iwasan na saray tuan Kristiano?

19 No diad arum a bansa et iisipen da ya aliwan mapeligro  so pakayari nen Satanas, duma balet ed arum a bansa ta panisiaan dan makapanyarin talaga so Diablo. Wala ray totoon antakotakot da iray mauges ya espiritu. Dakdakel so istorya nipaakar ed saray makapakelaw ya gagawaen na saray demonyo. Labalabay da itan ya istoryaen tan pandinayewan itan na saray totoo. Kasin istoryaen tayo met iratan? Andi. Ag-itan gawaen na saray tuan lingkor na Dios lapud duaran importantin rason.

20. Panon ya agnaliklikas na sakey ya nikakayat to la manayay propaganda nen Satanas?

20 Unona, no is-istoryaen tayo ray gagawaen na saray demonyo, susuportaan tayoy Satanas. Akin ey? Ibabaga na Biblia ya sarag nen Satanas so manggaway makapakelaw, balet ipapasakbay met na Biblia ya sikatoy manguusar na “saray palson tanda” tan “panamalikdo.” (2 Tesalonica 2:9, 10) Numero-uno  ya matila si Satanas kanian amta to no panon ton impluensyaan iramay labalabay day espiritismo tan no panon to ran panisiaen ed saray bengatlan aliwan tua. Saray ontan ya totoo et panisiaan dan walay anengneng o nadngel dan nikadkaduma tan istoryaen da iratan ed arum a singa tudtua ya agawa. Agmanbayag, onkayat la itan ya istorya tan napasobraan ni ingen. No istoryaen met itan na sakey a Kristiano, singa to met la susuportaan so Diablo, say “ama na tila.” Ikakayat to lay propaganda nen Satanas.Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16.

21. Anto ray nepeg ya pantongtongan tayo?

21 Komadua, anggano talagan akanengneng odino akalikas so sakey a Kristiano na saray mauges ya espiritu, agto la nepeg ya is-istoryaen iratan pian pambiliben iray agagi. Akin? Ibabaga na Biblia: “Akateen so imano tayo ed Manunan Manangitonton tan Manamayadyari na pananisia tayo, si Jesus.” (Hebreo 12:2) On, nepeg ya say akapokusan tayo et si Kristo, aliwan si Satanas. Nen wadiad dalin si Jesus, agto inistoryaan iray disipulo to na nipaakar ed saray mauges ya espiritu anggano dakel so amta to nipaakar ed saray nagawaan tan agnagawaan nen Satanas. Imbes, nampokus si Jesus ed mensahe na Panarian. Kanian aligen tayoy Jesus tan saray apostol to, ya say pantongtongan tayo et say “makapadinayew iran gawa na Dios.”Gawa 2:11; Lucas 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Antoy gawaen tayo pian mansiansiay ‘liket ed tawen’?

22 Tua, manguusar si Satanas na masilib iran pakana, singa say espiritismo, pian deralen toy relasyon tayod si Jehova. Balet no kadimla tayoy mauges tan ompeket tayod maong, agbalot napakapuy na Diablo so determinasyon tayon agmibiang ed anggan anton klase na espiritismo. (Basaen so Efeso 4:27.) Isipen pa so agaylan ‘liket ed tawen’ no itultuloy tayon ‘labanan iray masilib a pakana na Diablo’ anggad sikatoy naandi la!Lucas 15:7; Efeso 6:11.

^ par. 16 Napatnagan ed saray ngaran ya inter ed si Satanas (Sumusumpa, Managpauges, Managpalikdo, Managtukso, Matila) ya anggapoy pakayari ton amtaen so walad puso tan nonot tayo. Si Jehova balet et adeskribe bilang ‘say manguusisa ed kapusoan,’ tan si Jesus et ‘say manguusisa ed saray sankaaraleman a kanonotan tan puso.’Proverbio 17:3; Apocalipsis 2:23.

^ par. 18 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so artikulon “Pansiansiaen so Makasulatan a Panmoria ed Panangasikaso ed Bunigas,” diad Nobyembre 15, 2008 ya Panag-bantayan, pahina 23-27, tan say artikulon “The Bible’s Viewpoint: Your Choice of Medical Treatment—Does It Matter?” ed Enero 8, 2001 ya isyu na Awake!