Ed si Tito 1:1-16

  • Maabig iran balikas (1-4)

  • Si Tito so manuro na saray mamatatken diad Creta (5-9)

  • Ipetek iray rebelyoso (10-16)

1  Siak, si Pablo, ya aripen na Dios tan apostol nen Jesu-Kristo unong ed pananisia na saray pinili na Dios tan ed suston kakabatan ed katuaan a mitunosan ed debosyon ed Dios,  a saraya et nibase ed ilalon bilay ya andi-anggaan+ ya abayag lan insipan na Dios, ya agto nayarian so mantila;+  balet diad aturon panaon to et impaamta toy salita to diad panamegley na panagpulong a nimatalek ed siak+ unong ya ingganggan na Dios a Manangiliktar tayo;  nansulat ak ed sika, Tito, a peteg ya anak ko unong ed pananisia a walad sikatayon amin: Nawalaan ka komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed si Kristo Jesus a Manangiliktar tayo.  Intilak ta ka ed Creta pian asikasoen mo ray bengatlan nepeg ya ipetek tan manuro ka na saray mamatatken ed kada syudad, unong ya imbilin kod sika:  no walay lakin anggapoy pakaakusaan ed sikato, saksakey so asawa to, saray anak to et mananisia tan ag-ira naakusaan a rebelyoso odino alablabas so kagagawa ra.*+  Ta say sakey a manangasikaso et nepeg ya anggapoy pakaakusaan ed sikato bilang manag-asikaso a tinuro na Dios, aliwan awet,+ aliwan mipepetang so ulo to,+ aliwan buanges, aliwan bayolenti,* aliwan maagum a manaanap na agmanepeg a nabang,  noagta maparawes,+ maaro ed kamaongan, limpioy kanonotan to,*+ matunong, matoor,+ walay kontrol tod sarili to,+  maapit ton tutumboken so napanmatalkan a salita diad paraan na panagbangat to,*+ pian nayarian toy mamaseseg* diad panamegley na maabig* a bangat+ tan mangipetek+ ed saramay onkokontra. 10  Ta dakel so rebelyoson totoo, manlalabir na andi-kakanaan, tan managpalikdo, nagkalalo la iramay ontutumbok ed panagsegat.+ 11  Kaukolan a napepetan so sangi ra, ta nisengeg ed panaanap day agmanepeg a nabang et sigpot dan dederalen iray sankaabungan diad pangibabangat da na saray bengatlan agda nepeg ya ibangat. 12  Walay sakey ed sikara, a propeta ran mismo, ya angibagan: “Saray taga Creta et matitila, masesebeg ya atap ya ayayep, masisiban mangingiras.” 13  Tua iyan imbaga to. Lapud saya et itultuloy mo ran ipetek diad ambelat a paraan, pian magmaliw iran mabiskeg ed pananisia, 14  ya agla ra ondengel ed is-istorya na saray Judio tan saray ganggan na totoon mangipupulisay ed katuaan. 15  Amin a bengatla et malinis parad malinis a totoo;+ balet parad saramay marutak tan andiay pananisia et anggapoy malinis, ta parehon marutak so nonot tan konsiensia ra.+ 16  Iyaabawag da ed publiko a kabat day Dios, balet sikatoy ibuburi ra diad saray gawa ra,+ lapud sikaray makapadimla tan agmatulok tan agnaabobonan parad antokaman a maabig a gawa.

Paimanod leksab

Odino “magulo.”
Odino “managkabil.”
Odino “walaan na maong a pakatebek.”
Odino “nipaakar ed dunong to ed panagbangat.”
Odino “mamilin.”
Odino “makagunggona.”