Ed si Tito 2:1-15

  • Maabig a bangat parad saray ugugaw tan maedad la (1-15)

    • Ipulisay so mauges a kagagawa (12)

    • Maseseg ed maabig iran gawa (14)

2  Balet sika, itultuloy mon salitaen iray bengatlan mitunosan ed maabig* a bangat.+  Saray mamasiken et maadia* ra komon ed kagagawa ra, seryoso ra, limpioy kanonotan da, walaan iray mabiskeg a pananisia, panangaro, tan panagsungdo.  Ontan met, saray akukulaw et onkiwas komon a walaay respeto ed Dios, aliwa ran managpauges, aliwa ran mainum na alak, maong so ibabangat da,  pian nabilin* da ray malangwer a bibii ya aroen day kaasawaan da, aroen day ananak da,  magmaliw a limpioy kanonotan da, masimpit ira, mankimey ira diad abung,* maong ira, manpasakop irad kaasawaan da,+ pian agnamudmora so salita na Dios.  Ontan met, itultuloy mon pasesegen iray malangwer a lalaki a magmaliw a limpioy kanonotan da,+  ya ipanengneng mon sakey kan ehemplo na maabig iran gawa diad amin a paraan. Ibangat mo no antoy malinis* tekep na inkaseryoso,+  a maabig* komon so panagsalitam, ya ag-itan nabalaw,+ pian nabaingan iramay onsusumpa tan anggapoy nibaga ran negatibo* nipaakar ed sikatayo.+  Saray aripen et manpasakop komon ed saray amo ra diad amin a bengatla,+ a paliketen da ra, ag-ira maebat, 10  agda ra tatakewan,+ noagta ipanengneng da a talagan napanmatalkan ira, pian diad amin a paraan et lalon naparakep da so bangat na Dios a Manangiliktar tayo.+ 11  Ta impatnag la na Dios so agnaparaan a kaabigan to, a manresultad kiliktar na amin a klase na totoo.+ 12  Satan so mangipapasal ed sikatayon ipulisay so mauges a kagagawa tan minumundo iran pilalek+ tan manbilay itayon walaan na limpion kanonotan tan inkatunong tan debosyon ed Dios diad sayan kaplesan a sistema na mundo,*+ 13  legan tayon aalagaren so maliket ya ilalo+ tan say maglorian kipatnag na makapanyarin-amin a Dios tayo tan say Manangiliktar tayo, si Jesu-Kristo, 14  ya inter toy sarili to parad sikatayo+ pian nibulos* itayo+ ed amin a klase na kaugsan tan pian nalinisan to itayo ran totoo to bilang espisyal a kayarian to, a maseseg ed maabig iran gawa.+ 15  Itultuloy mon salitaen irayan bengatla tan manimbawa* ka tan mangipetek ka unong ed inter ed sikan autoridad.+ Agmo aabuloyan a walay manleglemew ed sika.

Paimanod leksab

Odino “makagunggona.”
Odino “balanse.”
Odino “napanonotan; nipasal.”
Odino “asikasoen day abung da.”
Odino posiblin, “Manbangat ka a walaay kalinisan.”
Odino “makagunggona.”
Odino “mauges.”
Odino “sayan kaplesan a panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “pian nadondon.”
Odino “mamaseseg.”