Onlad karga

Onlad saray karga

 APENDISE

No Panon so Pantrato ed Adispelo

No Panon so Pantrato ed Adispelo

Sano walay kapamilya, kanayon, odino maapit a kaaro tayo ya nakal ed kongregasyon lapud agto nagbabawian so ginawa ton kasalanan, talagan ansakisakit itan ed sikatayo. Nabasa ed Biblia no antoy nepeg tayon gawaen ed onia ran situasyon tan say itulok tayod satan so mangipanengneng no talagan inad-aro tayo so Dios tan no kasin matoor tayo ed saray uksoyan to. * Imanoen so pigaran tepet nipaakar ed saya.

Panon so nepeg ya pantrato tayo ed adispelo? Oniay ibabaga na Biblia: “Tundaan yo lay miulop ed siopaman a tatawagen ya agi a manggagaway seksual ya imoralidad odino maagum a too odino mandadayew ed idolo odino makaderal so panagsalita to odino buanges odino managkatkat, tan agkayo anggan midudungo ed ontan a too.” (1 Corinto 5:11) Oniay nabasa tayo nipaakar ed amin ya “agmansiasiansia ed bangat na Kristo”: “Agyo papalooben ed saray ayaman yo odino agyo ibabano. Ta samay mangibano ed sikato et mibibiang ed saray mauges a gawa to.” (2 Juan 9-11) Agtayo nepeg ya miulop odino mitongtong ed adispelo, nipaakar man itan ed espiritual iran bengatla odino andi. Oniay inkuan na The Watchtower a Setyembre 15, 1981, pahina 25: “Anggan say pangibaga labat na ‘Kumusta’ et nayari lan mansumpal ed istoryaan tan pikaaro ni ingen. Kasin labay tayon gawaen itan ed adispelo?”

Kasin talagan kaukolan ya paliisan so adispelo? On, lapud pigaran rason. Unona, nalalanor ed saya so katooran tayo ed Dios tan ed Salita to. Uunoren tayo si Jehova aliwa labat a sano mainomay itan a gawaen, noagta anggano mairap. Inad-aro tayo so Dios, kanian uunoren tayoy amin a ganggan to, ya bibidbiren tayon sikatoy maaro, patas so panangukom to, tan parad pankaabigan tayo iray ganggan to. (Isaias 48:17; 1 Juan 5:3) Komadua, no arawian tayo ray agmagbabawin nankasalanan, proprotektaan tayoy sarili tayo tan saray agagi pian ag-itayo nadutakan ed espiritual tan moral, tan mansiansian maabig so reputasyon na  kongregasyon. (1 Corinto 5:6, 7) Komatlo, parad pankaabigan lanlamang na adispelo so itulok tayod saray prinsipyo na Biblia. No suportaan tayo so desisyon na hudisyal a komite, nayarin napakiwas so puso na nankasalanan ya ngalngali ag-onkiwas ed tulong na saray elder. Lapud agto la napipiulopan iray inad-aro to, nayarin ‘makapannonot a maong,’ naisip toy inkaseryoso na kasalanan to, tan manggaway paraan pian makapawil ed si Jehova.Lucas 15:17.

Panon to no say adispelo et kapamilya odino kanayon? Talagan nasubok so katooran tayo ed si Jehova no say nadispelo et kapamilya o kanayon tayo lapud maapit so liknaan tayod sikato. Panon so nepeg a pantrato tayo ed kapamilya odino kanayon tayo ya adispelo? Agtayo dia napantongtongan so amin a situasyon ya posiblin nagawa, balet pantongtongan tayo so duaran kaslakan a situasyon.

Wala ray situasyon ya nayarin kaamong ni na pamilya so adispelo. Anggaman adispelo, ag-apultot so relasyon tod sikara bilang kapamilya to kanian nayarin mantultuloy ni ray inagew-agew a kimey tan rotina da. Balet lapud ginawa ton kasalanan, pinultot to la so espiritual ya relasyon to ed saray Tasi ya kapamilya to. Kanian agla iyabuloy na saray matoor ya membro na pamilya ya mibiang so adispelo ed saray espiritual ya aktibidad da. Alimbawa, anggano presente so adispelo legan na panagdayew na pamilya, sikatoy agmibiang ed satan. Balet no menor-de-edad so adispelo, responsabilidad nin siansia na atateng ya sikatoy bangatan tan disiplinaen. Kanian nayarin iyaralan na atateng so adispelon anak da. *Proverbio 6:20-22; 29:17.

Wala ray situasyon ya say adispelo et agla kaamong na pamilya to. Anggano wala ray mataltalag a situasyon ya sikatoy kaukolan ya napitongtongan pian naasikaso iray bengatlan nipaakar ed pamilya, nepeg ya anggad posible et paliisan itan. Agmanggagaway baraan iray matoor ya membro na Kristianon  pamilya pian napilimogan da so adispelon kapamilya o kanayon ya agda kaamong. Imbes, matoor irad si Jehova tan ed organisasyon to kanian susuportaan da so Makasulatan ya uksoyan nipaakar ed panagdispelo. Say katooran da et parad pankaabigan na samay nankasalanan tan nayarin atan so makatulong ed sikato pian minabang ed disiplina. *Hebreo 12:11.

^ par. 1 Saray prinsipyo ed Biblia nipaakar ed panagdispelo et onaplika met ed saramay insian day sarili da ed kongregasyon.

^ par. 2 Parad kaaruman nin impormasyon nipaakar ed adispelo ya menor-de-edad ya anak a wala nid pudir na atateng, nengnengen so Panag-bantayan ya Oktubre 1, 2001, pahina 16-17, tan The Watchtower ya Nobyembre 15, 1988, pahina 20.

^ par. 3 Parad kaaruman nin impormasyon nipaakar ed no panon so pantrato ed adispelon kapamilya o kanayon, nengnengen so simbawan base ed Biblia ya nabasa ed The Watchtower ya Abril 15, 1988, pahina 26-31, tan Ministeryo Tayo ed Panarian ya Agosto 2002, pahina 3, 4.