Komaduan Juan 1:1-13

  • Maabig iran balikas (1-3)

  • Mantultuloy kayon manakar ed katuaan (4-6)

  • Manalwar kayo ed saray managpalikdo (7-11)

  • Saray planon ibisita tan saray panangumusta (12, 13)

 Siak, a sakey a masiken,* et nansulat ak ed biin pinili tan ed ananak to, a peteg ya inad-arok, tan aliwan siak labat noagta amin met a makaamta ed katuaan.  Inad-aro mi kayo lapud katuaan a mansiasiansia ed sikatayo tan mansiansia itan ed sikatayo ya anggad angga.  Diad ontan et niwala ed sikatayo so agnaparaan a kaabigan, panangasi, tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed si Jesu-Kristo ya Anak to, pati say katuaan tan aro.  Malikeliket ak ta naamtaan ko ya arum ed saray ananak mo et manaakar ed katuaan,+ unong ed ganggan ya inawat tayo ed Ama.  Kanian natan et kekerewen kod sika, a biin pinili, ya aroen tayoy sakey tan sakey. (Say isusulat kod sika et aliwan balon ganggan, noagta samay wala la ed sikatayo diad gapo.)+  Tan saya so kabaliksan na aro, ya itultuloy tayon unoren iray ganggan to.+ Saya may ganggan, unong a nadngel yo la ed gapo, a nepeg a mantultuloy yon ipatnag so aro.  Ta dakel so managpalikdo a linmesa diad mundo,+ saramay agmamibidbir a si Jesu-Kristo et nagmaliw a too.+ Saya may managpalikdo tan antikristo.+  Manalwar kayo, pian agyo nabalang iray bengatlan nansagpotan tayo, noag ingen naawat yoy sigpot a tumang yo.+  Balang sakey ya onlalampas tan agmansiasiansia ed bangat na Kristo et anggapo ed sikato so Dios.+ Samay mansiasiansia ed sayan bangat et walad sikato so Ama tan say Anak.+ 10  No walay onlad sikayo tan agto awit iyan bangat, agyo papalooben ed saray ayaman yo+ odino agyo ibabano. 11  Ta samay mangibano ed sikato et mibibiang ed saray mauges a gawa to. 12  Anggaman dakel so labay kon isulat ed sikayo, agko labay a gawaen itan diad panamegley na papel tan tinta, noag ingen iilaloan kon makakar ak ed sikayo tan makapitongtong ak ya arap-arapan, pian magmaliw kayon malikeliket. 13  Manpapakumusta ed sika iray ananak na agim, a biin pinili.

Paimanod leksab

Odino “matatken.”