Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 17

“Pabiskeg Yoy Masanton Pananisia Yo”

“Pabiskeg Yoy Masanton Pananisia Yo”

“Pabiskeg yoy masanton pananisia yo . . . Mansiansia kayo ed panangaro na Dios.”JUDAS 20, 21.

1, 2. Antoy nepeg tayon pabiskegen, tan akin ya importante itan?

LABAY tayon mabiskeg so laman tayo. Balet pian lanang a mabiskeg so laman tayo, nepeg ya asikasoen tayo itan, mangan tayoy masustansia, tan man-ehersisyo tayo. Anggano aliwan mainomay, siansian gagawaen tayo itan lapud amta tayon baleg so epekto na satan ed bilay tan arapen tayo. Balet wala ni sakey a kaukolan tayon pabiskegen. Anto itan?

2 Indanet itan nen disipulo a si Judas nen pinaseseg to ray Kristiano ya “mansiansia kayo ed panangaro na Dios.” Pian nagawaan tayo itan, oniay insimbawa to: “Pabiskeg yoy masanton pananisia yo.” (Judas 20, 21) Anto ray paraan pian lalon napabiskeg moy pananisiam tan mansiansia ka ed panangaro na Dios? Pantongtongan tayoy taloran paraan.

ITULTULOY A PABISKEGEN SO PANANISIAM ED MATUNONG IRAN ESTANDARTE NEN JEHOVA

3-5. (a) Antoy labay nen Satanas ya isipen mo nipaakar ed saray estandarte nen Jehova? (b) Antoy nepeg ya pangipasen tayod saray estandarte na Dios, tan antoy epekto na satan ed sikatayo? Mangiter na alimbawa.

3 Manuna ed amin, kaukolan tayon pabiskegen so pananisia tayo ed saray ganggan na Dios. Diad impanaral mod sayan libro, naamtaan mo ray estandarte nen Jehova nipaakar ed kondukta. Antoy pangipapasen mod saratan? Labay nen Satanas ya isipen mon istrikto tan pabelat iray ganggan, prinsipyo, tan estandarte nen Jehova. Uusaren to itan a pakana  manlapu la nen anengneng ton epektibo itan diad Eden. (Genesis 3:1-6) Kasin napatitan to ka met? Akadepende itan ed panagnonot mo.

4 Oniay alimbawa to ‘tan: Imadyin mon manaakar ka ed balibalin parke, tan naimanom ya walay sakey a pasen ditan ya apadiran na atagey tan malmalet. Say antam et marakdakep so walad biek na padir. Kanian inisip mon makasarasara labat so padir ta agka makaonla ed biek. Balet nen sinmilip ka, anengneng mon wala manayay masebeg a leon ya manaanap na buagen to! Diman mo atalosan ya proteksion manaya may padir. Wala ta so leon ya labay to ka met ya buagen? Oniay impasakbay na Biblia: “Mantultuloy kayon manlikas tan manbantay! Say Diablo a kabusol yo et siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.”1 Pedro 5:8.

5 Si Satanas et singa leon a masebesebeg tan anggapoy panangasi to. Aglabay nen Jehova ya nabiktima itayo nen Satanas kanian inikdan to itayo na saray ganggan ya manprotekta ed sikatayo diad saray “masilib a pakana na Diablo.” (Efeso 6:11) Kada no dadalepdepen tayo ray ganggan na Dios, nepeg ya natebek tayon inter iratan nen Aman Jehova lapud inad-aro to itayo. No ontan so isipen tayo, natalosan tayon proteksion iray ganggan na Dios tan panlapuan itan na liket. Insulat nen disipulon Santiago: “Say toon uusisaen ton maong so ayadyarin ganggan a mangiiter na kawayangan tan mantutultuloy ed satan et . . . magmaliw a maliket ed gagawaen to.”Santiago 1:25.

6. Antoy sankaabigan a paraan pian napabiskeg tayoy pananisia tayo ed ganggan tan prinsipyo na Dios? Mangiter na alimbawa.

Say itulok tayod saray ganggan na Dios so sankaabigan a paraan pian napabiskeg tayoy pananisia tayo ed Manangiter na Ganggan tan napruebaan tayon parad pankaabigan tayo iratan. Singa bilang, kaiba ed “ganggan na Kristo” so pangibangat ed arum na “amin ya ingganggan [to].” (Galacia 6:2; Mateo 28:19, 20) Matoor met ya uunoren na saray Kristiano  so ganggan ya agpapaulyanan iray pantitipon parad panagdayew pian makapanpapasesegan. (Hebreo 10:24, 25) Kaiba met ed ganggan na Dios so bilin nipaakar ed regular tan impapuson panagpikasi ed si Jehova. (Mateo 6:5-8; 1 Tesalonica 5:17) Legan tayon uunoren iratan, mas napruebaan tayo ya maaro itayon igigiya nen Jehova. Nalikna tayoy liket tan inkakontento ya agtayon balot nanengneng ed sayan magulon mundo. No dadalepdepen mo ray maabig ya epekto ed sika na panguunor mo ed ganggan nen Jehova, agta mas napapabiskeg so pananisiam ed saratan?

7, 8. Antoy ipapaseguro na Biblia ed saramay mapaga ya ompan diad ilalabas na panaon et agda la natulok iray ganggan na Dios?

7 No maminsan, wala ray mapaga ya ompan diad ilalabas na panaon et agda la tuloytuloy ya natulok iray ganggan nen Jehova. No ontan met so naliliknam, tandaan iyan imbaga nen Jehova: “Siak si Jehova a Dios mo, say mangibabangat ed sika pian nagunggonaan ka, say mangiwawanwan ed sika diad dalan a nepeg mon panakaran. No dengelen mo labat komon iray ganggan ko! Diad ontan, say kareenan mo et magmaliw a singa ilog tan say inkatunong mo et singa saray daluyon na dayat.” (Isaias 48:17, 18) Agta makapaseseg iratan ya salita?

 8 Diad sayan teksto, ipapanonot nen Jehova ya sikatayo met lanlamang so nagunggonaan no ontulok tayod sikato. Impromisa to ya no gawaen tayo itan et makaawat tayoy duaran bendisyon. Unona, say kareenan tayo et magmaliw a singa agus na ilog—kalmado tan tuloytuloy. Komadua, say inkatunong tayo et magmaliw a singa saray daluyon na dayat. No akaalagey kad gilig na dayat tan obserbaan mo ray daluyon, antam ya tuloytuloy iratan. Mantutumbokan iratan ya onsabi tan ag-ontundan ombasig ed gilig na dayat. Imbaga nen Jehova ya say panggawam na inkatunong et posiblin tuloytuloy met ya singa saratan a daluyon. Basta gawaen moy anggaay nayarian mon manmatoor ed sikato, agto kan balot paulyan! (Basaen so Salmo 55:22.) No lanang mon nonoten iratan ya promisa nen Jehova, seguradon ombiskeg so pananisiam ed sikato tan diad saray matunong ya estandarte to.

‘ITULTULOY MOY MANPATATKEN’

9, 10. (a) Akin ya say itatken ed espiritual et nepeg a kaiba ed iyaligwas na sakey a Kristiano? (b) Akin ya mas maliket so maespiritual a too?

Say komaduan gawaen tayo pian lalon ombiskeg so pananisia tayo et nabasa ed Hebreo 6:1: “Itultuloy tayoy manpatatken.” Say itatken ed espiritual et kaiba ed iyaligwas na sakey a Kristiano. Sarag tayon dampoten itan anggano ag-itayo perpekto. Sakey ni, legan tayon ontatatken ed espiritual, diman tayo mas nalikna so liket ed panlilingkor tayod si Jehova. Akin ey?

10 Say Kristianon matatken ed espiritual et aaligen toy kanonotan nen Jehova. (Juan 4:23) Insulat nen Pablo: “Saramay manbibilay unong ed laman et pinonot da ray bengatlan nipaakar ed laman, balet saramay manbibilay unong ed espiritu et saray bengatlan nipaakar ed espiritu.” (Roma 8:5) No manbibilay tayo unong ed laman, temporaryo labat so liket tayo. Magmaliw itayon makasarili, kulang na pakatalos,  tan akapokus tayod materyal. Balet no maespiritual tayo, mansiansia tayon maliket ta akapokus tayod si Jehova, say “maliket a Dios.” (1 Timoteo 1:11) Say maespiritual a too et labay ton paliketen si Jehova tan anggano wala ray dadalanen ton subok et maliket nin siansia. Akin? Ta parad sikato, saray subok et tsansa pian napaneknekan ton matila si Satanas tan mas napabiskeg toy integridad to, kanian napaliket toy Aman Jehova.Proverbio 27:11; basaen so Santiago 1:2, 3.

11, 12. (a) Antoy imbaga nen Pablo nipaakar ed ‘pakayari tayon ontebek,’ tan antoy labay ya ibaga na salitan nipatalos ya “nipapasal”? (b) Antoy kaukolan a gawaen pian ombiskeg tan nipasal a maong iray muscle na laman?

11 Magmaliw ya maespiritual so sakey panamegley na panangipasal. Imanoen iyan teksto: “Say anawet a naakan et parad saray matatken la, a diad panguusar dad pakayari ran manebek et nipapasal itan a mangibiig ed duga tan aliwa.” (Hebreo 5:14) Nen imbaga nen Pablo ya say pakayarin ontebek et “nipapasal,” inusar to so Griegon salita ya ontutukoy ed gagawaen diad saray gymnasium diad Gresya nen inmunan siglo. Satan ya salita et nayari met ya ipatalos a ‘nipasal ya singa sakey a gymnast.’ Isip mo pa no panon ya nipapasal iray gymnast.

Magmaliw ya marundunong so sakey a gymnast no naynay a manprapraktis

12 Nen niyanak itayo, agtayo ni nakontrol iray galaw na laman tayo. Singa bilang, agni nakontrol na kapangiyanak ya ugaw iray sali tan lima to. Satan so rason no akin ya basta labat la kampay ya kampay anggano nakena to lay lupa to kanian onakis. Balet agmanbayag et napasalan to lan kontrolen iratan. Naaralan to lay onkurong, onakar, insan agmanbayag et makabatik la. * Say gymnast balet ey? No makanengneng kay gymnast ya manluklukso tan antis ya ondapo  et mantelektelek ni, ya makulkulaney so laman to tan ag-onmimintis iray galaw to, seguradon isipen mo ya apraktis a maong iray muscle na laman to. Satan ya abilidad na gymnast et aliwan nisipor, noagta resulta na impanpraktis ton maong. Ibabaga na Biblia ya say ontan ya panangipasal ed laman et “makagunggona na daiset.” Balet mas makagunggona so pangipasal tayod pakayari tayon ontebek!1 Timoteo 4:8.

13. Panon tayon nipasal so pakayari tayon ontebek?

13 Diad sayan libro et dakel so inaral mon makatulong ed sika pian nipasal moy pakayarim ya ontebek tan mansiansia kan matoor ed si Jehova bilang maespiritual a too. Sano manggagawa kay desisyon ed inagew-agew, dalepdep mo ray prinsipyo tan ganggan na Dios tan manpikasi ka. Diad kada desisyon a gawaen mo, tepetan moy sarilim: ‘Anto ran ganggan odino prinsipyo ed Biblia so onaplika ed saya? Panon kon niyaplika iratan? Anton desisyon so mamaliket ed si Aman Jehova? (Basaen so Proverbio 3:5, 6; Santiago 1:5.) No ontan so gawaen mo kada no mandesisyon ka, tuloytuloy a nipapasal so pakayarim ya ontebek. Ontulong itan pian magmaliw kan maespiritual tan mansiansian mabiskeg so espiritualidad mo.

14. Antoy nepeg ya labalabay tayon kanen pian ontatken tayo ed espiritual, balet antoy nepeg tayon panalwaran?

14 Anggano nibagan matatken tayo la ed espiritual, sarag tayo nin siansia so tuloytuloy ya onaligwas. Say ibaleg na laman et akadepende ed panangan. Kanian imbaga nen Pablo: “Say anawet a naakan et parad saray matatken la.” No  labay mon pabiskegen so pananisiam, nepeg ya tuloytuloy kan mangan na anawet ya espiritual a naakan. No duga so pangiyaaplikam ed saray nanaaralan mo, walaan ka lay karunongan, tan ibabaga na Biblia: “Say karunongan so sankaimportantian a bengatla.” Kanian nepeg ya labalabay tayon aralen iray mabmablin katuaan ya ibabangat nen Aman Jehova. (Proverbio 4:5-7; 1 Pedro 2:2) Balet siempre, anggano dakel so kakabatan tayo ed Biblia tan walaan itayo na karunongan a manlalapud Dios, aliwan rason itan pian magmaliw tayon malastog tan mapaatagey. Nepeg ya regular tayon usisaen so sarili tayo pian ag-onlamot tan ag-ontubo ed puso tayo so inkamapaatagey odino arum nin aliwliwan ugali. Insulat nen Pablo: “Itultuloy yon suboken no kasin wala kayo ed pananisia; itultuloy yon paneknekan no anto kayo.”2 Corinto 13:5.

15. Akin ya importante so aro ed iyaligwas tayo ed espiritual?

15 Nayarin mabiskeg so laman mo natan, balet kaukolan ya tuloytuloy mon asikasoen itan pian mansiansia kan mabiskeg. Anto met so kaukolan pian mansiansian mabiskeg so espiritualidad tayo? Say sankaimportantian ed amin et say aro. Nepeg ya tuloytuloy tayon paeleten so panangaro tayod si Jehova tan ed saray agagi tayo. No anggapoy aro tayo, anggapo met lanlamang so kakanaan na amin ya kakabatan tan gagawaen tayo. Singa labat itan makapasyodot ya ingal. (1 Corinto 13:1-3) Balet no walay aro tayo, magmaliw itayon matatken ed espiritual tan tuloytuloy tayon onaligwas.

MANSIANSIA KAN AKAPOKUS ED ILALO YA IITER NEN JEHOVA

16. Antoy labay nen Satanas ya isipen tayo, tan antoy inter nen Jehova ya pinagkadepensa tayo?

16 Komatlo, nepeg a mansiansia tayon akapokus ed ilalon iiter nen Jehova. Pian nagawaan iya, nepeg tayon bantayan so panagnonot tayo. Si Satanas, say manuley na sayan mundo, et sarasarag ton impluensyaan iray totoo pian manisip iray negatibo, mainomay iran nadismaya, naekal so tiwala  dad arum, tan naandian la ray ilalo. (Efeso 2:2) Delikado no ontan so panagnonot na sakey a Kristiano ta singa itan virus ya pakapuyen toy laman. Maong labat ta angiter si Jehova na pinagkadepensa tayo, say ilalo.

17. Anton alimbawa so inusar na Biblia pian idanet so kaimportantian na ilalo?

17 Nabasa ed Biblia so nanduruman kabiangan na espiritual ya armas a kaukolan tayon usaren pian nalabanan tayoy Satanas tan say mundo. Say sakey ya importantin kabiangan na satan et say hilmit, “say ilalon kililiktar.” (1 Tesalonica 5:8) Nensaman, no anggapoy hilmit na sundalo, seguradon ompatey diad guerra. Say hilmit nensaman et gawad metal ya naapisan ed loob na katat odino makapal ya tela. Kanian no akahilmit so sakey a sundalo, sikatoy naprotektaan ed antokaman ya posiblin onkena ed ulo to. No panon a protektaan na hilmit so ulo, protektaan met na ilalo so panagnonot mo.

18, 19. Panon ya apansiansia nen Jesus so ilalo to, tan panon tayon naalig?

18 Si Jesus so sankaabigan ya alimbawa tayo ed no panon ya napansiansia so ilalo. Isipen pay irap ya dinalan to nen sampot lan labi to diad dalin. Sikatoy trinaidor na maapit a kaaro to lapu labat ed kuarta. Wala met so angiburi ed sikato. Sikatoy tinaynan tan imbatikan na arum nin kakaaro to. Labay na saray kabaleyan to ya sikatoy pairapen na saray Romanon sundalo ya anggad ompatey. Antokaman so subok ya dalanen tayo, seguradon ag-iratan makapipara ed saray graben subok ya dinalan nen Jesus. Antoy akatulong ed sikato? Oniay ebat na Hebreo 12:2: “Lapud liket a niiyan diad arapan to, sikatoy nansungdo ed panamairapan a poste, imbaliwala to so kababaingan, tan yinmurong ed nikawanan na trono na Dios.” Lanang ya sankanonot nen Jesus so “liket a niiyan diad arapan to.”

19 Anto ‘tay liket a niiyan ed arapan nen Jesus? Amta to ya no manmatoor et napasanto toy ngaran nen Jehova. Niiter toy sankabiskegan a prueba ya matila si Satanas. Anggapo lay  arum ya ilalo a makapangiter ed si Jesus na ontan a liket! Amta to met ya bendisyonan nen Jehova so katooran to, tan sankanonot to ya asingsingger to lan nakaiba lamet so Ama to. Impokus nen Jesus so nonot to ed satan ya maliket ya ilalo anggan agaylay irap na situasyon to. Ontan met so nepeg tayon gawaen. Wala met so liket ya niiyan ed arapan tayo. Iikdan nen Jehova so balang sakey ed sikatayo na pribilehyo ya pasantosen so ngaran to. Napruebaan tayo met ya matila si Satanas no si Jehova so bidbiren tayon Soberano tan no mansiansia tayo ed panangaro na Ama tayo anggano antokaman nin subok tan pakatuksoan so dalanen tayo.

20. Antoy makatulong pian mansiansia kan positibo tan agnaandi so ilalom?

20 Talagan labalabay nen Jehova ya bendisyonan iray matoor a lingkor to. (Isaias 30:18; basaen so Malaquias 3:10.) Panliketan ton iter so matunong iran pirawat na puso ra. (Salmo 37:4) Kanian pansiansiam ya akapokus so nonot mo ed ilalo ya niiyan ed arapan mo. Agkan balot manpapatalo ed negatibo tan pikewet a kanonotan na mundo nen Satanas. No nalikas mon naiimpluensyaan ka la na espiritu na mundo, masimoon kan manpikasi ed si Jehova ya ikdan to ka na “kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos.” Satan a kareenan ya manlalapud Dios so manbantay ed puso tan nonot mo.Filipos 4:6, 7.

21, 22. (a) Anto so balibalin ilalo na saray kabiangan na “baleg ya ulop”? (b) Anton ilalo ed arapen so pirpirawat mo lan nagawa, tan antoy determinadom a gawaen?

 21 Agaylan makapalikliket ya nonoten so ilalo tayo! No kaiba kad “baleg ya ulop” ya makaliktar ed “baleg a kairapan,” isip mo pa labat so bilay a niwalad sika diad arapen. (Apocalipsis 7:9, 14) No anggapo lay Satanas tan saray demonyo to, naliknam so inawa ya agmo nin balot alikna. Natan et apektado tayon amin na mauges ya impluensya nen Satanas. Kanian no naandi lay impluensya to, malikeliket tayo lan mankimey pian magmaliw ya paraiso so dalin diad panangidaulo nen Jesus tan saray 144,000 a kaiba ton manuley! Pirpirawat tayo lan nanengneng so pakaandi na amin a sakit, tan abeten tayo ray napaoli ya inad-aro tayo. Satan so bilay ya labay na Dios a niwalad sikatayo! Legan itayon magmamaliw ya perpekto, naawat tayo so mas babaleg nin bendisyon ya nabasa ed Roma 8:21—say “maglorian kawayangan bilang ananak na Dios.”

22 Labay nen Jehova ya niwalad sika so kawayangan ya mas ni nen say naisip mo. Niwala itan ed sika no matulok ka. No natan ni labat et inagew-agew mo lan uunoren si Jehova, nabawbawim so amin ya sagpot mo! Itultuloy mo sirin ya pabiskegen so masanton pananisiam pian mansiansia ka ed panangaro na Dios diad andi-anggaan!

^ par. 12 Ibabaga na saray sientista a walay abilidad tayon kontrolen so galaw na saray taklay tan bikking tayo. Alimbawa, lapud sayan abilidad et sarag tayoy ontipak anggano akalikdem itayo. Walay sakey a pasyente ya sanen naandi ed sikato iyan abilidad et agla makaalagey, makaakar, odino makayurong.