Onlad karga

Onlad saray karga

 APENDISE

Pansaludo ed Watawat, Panagboto, tan Serbisyo ed Komunidad

Pansaludo ed Watawat, Panagboto, tan Serbisyo ed Komunidad

Pansaludo ed watawat. Panisiaan na Saray Tasi nen Jehova a say idakmomo odino pansaludo ed watawat a kaslakan ya babansagan na pangansion ed national anthem et sakey a klase na panagdayew. Ipapanengneng na saramay manggagawa ed satan a say bibidbiren dan manangiliktar et aliwan say Dios, noagta say bansa da odino saray lider da. (Isaias 43:11; 1 Corinto 10:14; 1 Juan 5:21) Say alimbawa na ontan ya lider et si Nabucodonosor ya ari ed Babilonia nensaman. Labay ton pabiliben iray totoo ed pakayari tan inkarelihyoso to, kanian angipaalagey na balbaleg ya imahen tan ingganggan to ray sakop to ya ondakmomo ed satan legan ya patotogtogen so musika, ya singa saray national anthem natan. Balet walay taloran Hebreo, si Sadrac, Mesac, tan Abednego, ya agdinmakmomo ed satan ya imahen anggano amta ran patey so dusa.Daniel, kapitulo 3.

Diad panaon tayo, “say watawat so dadayewen na saray makabansa ya totoo” so insulat na historian ya si Carlton Hayes. “No ipaparada so watawat, eekalen na totoo iray sombrero ra; tan pian nidayew itan et mansusulat na tula iray manag-anlong, tan mangakansion iray ugugaw.” Inkuan to nin say nasyonalismo et walaan met na saray “piesta,” singa say Independence Day na Pilipinas kada Hunyo 12. Wala met iray bayani ya idadayew dan singa sasanto tan wala met iray monumento ya ipapasen  dan singa templo. Diad sakey a publikon seremonya ed Brazil, oniay imbaga na sakey a heneral: “Say watawat et gagalangen tan dadayewen . . . no panon ya dadayewen met so Bansa ya niyanakan.” On, “say watawat et sagrado, no panon ya say krus et sagrado,” so aminsan ya imbaga na The Encyclopedia Americana.

Nabasa ed mas agano nin edisyon na satan met lanlamang ya encyclopedia ya saray national anthem et “panangibalikas na katooran ed bansa tan diad kaslakan et walay karga ton singa pikakasi ed Dios ya onkekerew na panangiwanwan tan proteksion parad saray totoo odino manuley da.” Kanian aliwan panatiko o sobran matunong iray lingkor nen Jehova diad pangipapasen dan sakey a klase na panagdayew iray seremonya a makabansa ya walay kaiba ton pansaludo ed watawat tan pangansion na national anthem. Diad tua, oniay inkuan na libron The American Character nipaakar ed ananak na saray Tasi nen Jehova diad saray eskuelaan ed United States ya agmalabay a mansaludo ed watawat odino mansamba na katooran: “Diad nantutumbokan a kaso et nandesisyon a siansia so Korte Suprema ya sarayan inagew-agew ya seremonya et sakey a klase na panagdayew.”

Anggano agmibibiang iray totoo nen Jehova ed saray seremonya a kontra ed ibabaga na Biblia, rerespetoen da iramay manggagawa ed satan. Rerespetoen da met so watawat bilang simbolo na bansa tan bibidbiren da ray opisyal na gobierno bilang “atagey ya autoridad” ya onkakanan “lingkor na Dios.” (Roma 13:1-4) Kanian, uunoren na saray Tasi nen Jehova imay bilin ya ipikasi iray “arari tan amin a walad atagey a posisyon.” Say motibo da balet et ‘pian makapantultuloy iran manbilay a maligen tan mareen a walaay sigpot a debosyon ed Dios tan inkaseet.’1 Timoteo 2:2.

Panagboto no eleksion. Rerespetoen na saray tuan Kristiano so karapatan na arum ya omboto. Ag-ira manproprotesta ed saray eleksion, tan mikokoopera ira ed saray opisyal ya analo ed eleksion. Balet determinado iran mansiansian neutral ed politika. (Mateo 22:21; 1 Pedro 3:16) Antoy gawaen balet na sakey a Kristiano no diad bansa ya kawalaan to et obligado ya omboto so amin tan kabusolen da iramay ag-oonla ed pasen ya pambotoan? No ontan so situasyon, nayarin sikatoy mandesisyon ya  onla ed pasen ya pambotoan no naako na konsiensia to, ya singa ginawa di Sadrac, Mesac, tan Abednego nen linma rad patar na Dura. Balet kaukolan ya sikatoy manalwar ya agto nikompromiso so neutralidad to. Nepeg ton ikonsidera iyan anemiran prinsipyo:

  1. Saray patumbok nen Jesus et ‘agkabiangan na mundo.’Juan 15:19.

  2. Irerepresenta na saray Kristiano si Kristo tan say Panarian to.Juan 18:36; 2 Corinto 5:20.

  3. Say Kristianon kongregasyon et nankakasakey ed pananisia, tan aaligen na saray Kristiano so panangaro nen Kristo.1 Corinto 1:10; Colosas 3:14.

  4. Saramay mangiboto ed sakey ya opisyal et natetel met ed saray mauges ya gawaen to.—Imanoen iray prinsipyo a walad 1 Samuel 8:5, 10-18 tan 1 Timoteo 5:22.

  5. Nen labay na saray Israelita so nawalaan na toon manuley, impasen nen Jehova ya Sikato so impulisay da.1 Samuel 8:7.

  6. Nepeg ya bulos itayon mansalita diad pangipulong tayo ed Panarian na Dios ed amin a klase na totoo, pian nanengneng da ya say gobierno labat nen Jehova so susuportaan tayo.Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:35.

Serbisyo ed komunidad. Diad arum a bansa, saramay agmalabay a mibiang ed militar et oobligaen na gobierno a manggaway serbisyo ed komunidad. No walay onian dedesisyonan tayo, nepeg itayon manpikasi, nayarin itongtong tayo itan ed sakey a Kristianon maespiritual, insan tayo mandesisyon base ed no antoy ididikta na konsiensia tayo ya nipasal ed saray prinsipyo diad Biblia.Proverbio 2:1-5; Filipos 4:5.

Ibabaga na Salitay Dios ya ‘ontulok tayod saray gobierno tan autoridad, akaparaan itayo parad amin a maabig a gawa, tan magmaliw tayon makatunongan.’ (Tito 3:1, 2) Lapud satan, itepet tayod sarili tayo: ‘No gawaen ko iyan serbisyo, posible kasin nikompromisok so neutralidad ko bilang Kristiano odino makapibiang ak ed saray aktibidad na palson relihyon?’ (Miqueas 4:3, 5; 2 Corinto 6:16, 17) ‘Kasin lapud satan et nairapan ak lan gawaen iray responsabilidad ko bilang Kristiano odino ompan napaulyan ko ni ingen iratan?’ (Mateo 28:19, 20; Efeso 6:4;  Hebreo 10:24, 25) ‘Odino posible met ya lapud sayan serbisyo et napalaknab koy panaglingkor ko, tan ompan makapanpayunir ak ni ingen?’Hebreo 6:11, 12.

No kayarin nannonot a maong so sakey a Kristiano et nandesisyon ya manggaway serbisyo ed komunidad nen say napriso, nepeg a respetoen na agagi so desisyon to. (Roma 14:10) Balet no ag-itan naako na konsiensia to, nepeg met a respetoen na agagi so desisyon to.1 Corinto 10:29; 2 Corinto 1:24.